An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Il­ki­val­ta jo hy­vin­kin nuor­ten te­ke­mä­nä sekä li­säk­si päih­teet ovat saa­neet Po­mar­kus­sa hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­puo­len aloit­ta­maan kaik­kia kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta kos­ke­van hank­keen. Hank­keen ve­tä­jäk­si on va­lit­tu hy­vin­voin­ti­pe­da­go­gi Mir­ja­mi Mal­mi. Hän on aloit­ta­nut pes­tis­sään jo. Han­ke on ni­mel­tään Yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lu­huol­lon ke­hit­tä­mis­han­ke.

– Aja­tuk­se­na on läh­teä liik­keel­le jo ihan nuo­ris­ta po­mark­ku­lai­sis­ta esi­kou­lui­käi­sis­tä läh­tien ja kul­kea pol­kua koh­den van­hem­pia op­pi­lai­ta. Es­ka­ris­sa on jo pää­tet­ty ot­taa käyt­töön Mie­li ry:n juu­ri jul­kais­tu ”Eläin­las­ten Rau­ha­met­sä” -ma­te­ri­aa­li, jon­ka avul­la am­mat­ti­lai­nen voi ra­ken­taa lap­si­ryh­mäl­leen tur­val­lis­ta il­ma­pii­riä ja vah­vis­taa muun mu­as­sa ar­jen tai­to­ja, lap­sen it­se­tun­toa ja vah­vuuk­sia sekä tur­va-, ka­ve­ri- ja tun­ne­tai­to­ja. Ma­te­ri­aa­lin pe­reh­dy­tys­kou­lu­tuk­seen läh­det­tiin Po­mar­kus­ta en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Osaa­van Sa­ta­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä kou­lu­tuk­ses­sa. Es­ka­ri­lai­set aloit­ta­vat Rau­ha­met­sän eläi­miin tu­tus­tu­mi­sen syys­lo­man jäl­keen.

– Vas­taa­van ma­te­ri­aa­lin avul­la on tar­koi­tus ke­hit­tää so­si­aa­lis­ten tai­to­jen pol­ku koko pe­ru­so­pe­tuk­sen lä­päi­se­väk­si niin, et­tä jo­kai­sel­la ikä­luo­kal­la oli­si sa­man­si­säl­töi­nen ja ta­sa­ver­tai­nen mah­dol­li­suus saa­da ope­tus­ta ja oh­jaus­ta so­si­aa­li­sis­sa tai­dois­sa. Pit­kä­jän­tei­nen, suun­ni­tel­mal­li­nen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä opis­ke­lu­huol­to­työ kan­taa he­del­mää vii­veel­lä, Po­mar­kun akuut­tiin ti­lan­tee­seen sii­tä ei ole tai­ka­sau­vak­si. En­nal­ta­eh­käi­se­vään työ­hön pa­nos­ta­mi­nen on koko kou­lu­yh­tei­sön etu ja myös kun­ta­ta­lou­den kan­nal­ta ai­noa jär­ke­vä vaih­to­eh­to, sil­lä kaik­ki kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ovat erit­täin kal­lii­ta. Yh­tei­söl­li­sen opis­ke­lu­huol­lon hank­kees­sa työ­tä suun­ni­tel­laan ja ke­hi­te­tään kaik­kien kou­lun toi­mi­joi­den, myös van­hem­pien, kans­sa yh­teis­työs­sä, Mir­ja­mi Mal­mi ker­too.

On­gel­ma­na Po­mar­kus­sa on oi­ke­as­taan vii­meis­ten kol­men vuo­den ai­ka­na ol­leet yhä nuo­rem­pien ai­heut­ta­ma il­ki­val­ta ja vä­lin­pi­tä­mä­tön käy­tös.

– Pää­a­si­as­sa nuo­ri­so käyt­täy­tyy ja voi hy­vin, mut­ta on ole­mas­sa pie­ni ryh­mä, joka ai­heut­taa on­gel­mia. Va­li­tet­ta­vaa on, et­tä il­ki­val­taan ja epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen osal­lis­tuu yhä nuo­rem­pia lap­sia. Nuo­rim­mat ovat vas­ta kym­me­nen­vuo­ti­ai­ta, jot­kut ajau­tu­vat tyh­myyk­siin van­hem­pien si­sa­rus­ten­sa kans­sa, hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Mika Grön­man to­te­aa.

Esi­merk­ki­nä Mir­ja­mi Mal­mi, Mika Grön­man ja yh­teis­kou­lun ja lu­ki­on reh­to­ri Jus­si Heer­vä ker­to­vat muun mu­as­sa sen, et­tä ui­ma­ran­nal­la si­kail­laan tai pe­sä­pal­lo­ken­täl­lä aje­taan au­tol­la tai mu­se­o­suo­jel­lus­ta kat­so­mos­ta re­vi­tään ir­ti lau­to­ja. Il­ki­val­ta kes­kit­tyy sin­ne, mis­sä nuo­ri­so viet­tää ai­kaan­sa.

– Pe­sä­pal­lo­ken­tän pin­noi­te on kal­lis ja sen tu­ho­a­mi­nen mak­saa kym­me­niä tu­han­sia. It­se asi­as­sa pie­ni­kin il­ki­val­ta mak­saa jo hel­pos­ti tu­han­sia eu­ro­ja, kun kaik­ki kus­tan­nuk­set las­ke­taan. Nuor­ten­kin pi­täi­si muis­taa, et­tä van­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suus on heil­lä­kin täl­lai­sis­sa ti­lan­tees­sa ole­mas­sa. Kun­ta on te­hos­ta­mas­sa val­von­taa ja uu­det ka­me­ra­val­von­nat ovat tu­los­sa, jot­ta il­ki­val­lan­te­ki­jöi­tä saa­daan kiin­ni.

Ank­ku­ri­tii­min ti­las­tois­sa Po­mar­kun asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na il­moi­tuk­set ovat Sa­ta­kun­nan kär­ki­ta­soa.

– Po­mar­kun luku on yli 500, kun se esi­mer­kik­si Po­ris­sa on 350. Kyl­lä­hän täs­tä ke­hi­tyk­ses­tä pi­tää ol­la huo­lis­saan, niin van­hem­pien kuin mui­den­kin ai­kuis­ten.

– Ko­tien kont­rol­li on löys­ty­nyt tai vä­hen­ty­nyt, se on har­mil­lis­ta.

Nuo­ril­le on vii­me vuo­si­na py­rit­ty jär­jes­tä­mään mo­nen­lais­ta va­paa-ajan toi­min­taa.

– Mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti kaik­kia em­me saa mil­lään mu­kaan. Nuo­ret ovat it­se­kin saa­neet ol­la ide­oi­mas­sa toi­min­taa, mut­ta sil­ti osa po­ru­kas­ta ei läh­de jär­jes­tet­tyyn toi­min­taan mu­kaan, mikä on har­mi, Grön­man ker­too.