An­ni­na Ruo­kos­ki

Hon­ka­kos­ki

Hon­ka­kos­kel­la Ra­ja­kan­kaan pel­lot oli jo vii­me vii­kon­lop­pu­na pui­tu. Isän­sä Os­ka­ri Ra­ja­kan­kaan apu­na pel­to­hom­mis­sa on ah­ke­roi­nut 14-vuo­ti­as Hel­mi. Myös pik­ku­ve­li Vil­ja­mi, 11, on avus­ta­nut par­haan­sa mu­kaan.

Hel­mi Ra­ja­kan­gas ker­too, et­tä en­sim­mäi­sen ker­ran hän kii­pe­si pui­mu­rin oh­jaa­moon kol­mi­sen vuot­ta sit­ten.

– Kone kiin­nos­te­li ja oli mah­dol­li­suus ko­keil­la, jo­ten mik­si­pä ei. Tänä syk­sy­nä pel­lot oli­vat mär­kiä ja joil­la­kin pel­loil­la oli vä­hän han­ka­laa, jo­ten haas­ta­vam­mat koh­teet jä­tin isäl­le. Mut­ta ei se ko­vin vai­ke­aa ole, kun sen ko­neen kans­sa tu­lee tu­tuk­si, vaik­ka on­han se tie­ten­kin iso. Aluk­si se on ai­na jän­nit­tä­vää, mut­ta, kun ko­nee­seen saa tat­sin, se on help­poa. On sitä jos­kus osu­nut­kin vä­hän pel­li­suu­lin sei­nään, Hel­mi miet­tii.

Hel­mil­le ti­lal­la ole­vat muut­kin maa­ta­lous­ko­neet ovat tut­tu­ja.

– Trak­to­ria olen aja­nut sii­tä saak­ka, kun olen ylet­tä­nyt pol­ki­mil­le. Isot työ­ko­neet kiin­nos­ta­vat. Myös kai­vin­ko­ne on tut­tu.

Hel­mi opis­ke­lee Po­mar­kun yh­teis­kou­lun 8. luo­kal­la, jo­ten ihan vie­lä ei ole ai­ka miet­tiä tu­le­vai­suu­den am­mat­tia.

– No toi­saal­ta ai­na­kin maa­ta­lou­sa­la kiin­nos­taa. Ja kaik­ki muut­kin sel­lai­set alat, jois­sa on suu­ria työ­ko­nei­ta. Vii­me viik­koi­na kou­lun­käyn­ti oli pui­se­vaa, kun ko­vas­ti odot­ti, et­tä pää­see pel­lol­le töi­hin, nyt kun puin­nit on teh­ty, on taas ai­kaa kes­kit­tyä kou­luun, Hel­mi hy­myi­lee.

Pik­ku­ve­li-Vil­ja­mi­kin on jo poh­ti­nut tu­le­vaa uraan­sa.

– Säh­kö­mies, pa­lo­mies tai po­lii­si, riip­puu sii­tä, mis­sä niis­tä on pa­ras palk­ka, hän nau­rah­taa.

Seu­raa­va­na vuo­ros­sa on ko­nei­den huol­to- ja kun­nos­tus. Hel­min kon­tol­le jää työ­ko­nei­den pesu.

– Se­kin on ki­vaa puu­haa. Li­säk­si olen apu­na muis­sa huol­to­hom­mis­sa. Ai­na­kin työ­ka­lu­jen rou­da­ri­na isäl­le. Sa­mal­la op­pii pal­jon.

Syk­syl­lä on jäl­jel­lä vie­lä kyn­tö­hom­mia ja niis­sä­kin Hel­mi on lu­van­nut ol­la apu­na.

– Jos vain ha­lu­aa, saa teh­dä, ja tun­tuu­han hän ha­lu­a­van, isä-Os­ka­ri to­te­aa.