An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Po­mark­ku Krui­sing ko­ko­aa har­ras­te­au­to­har­ras­ta­jia ja niis­tä kiin­nos­tu­nut­ta ylei­söä Po­mar­kun Mo­ni­toi­mi­hal­lin pi­ha­maal­le 29. huh­ti­kuu­ta. Po­mark­ku­lai­sen Pir­jo Schul­ze oli hau­du­tel­lut ide­aa po­mark­ku­lai­ses­ta har­ras­te­a­jo­neu­vo­ta­pah­tu­mas­ta jo pit­kään, ja tuli pu­hu­neek­si sii­tä Sami Pak­ka­lan ja Ris­to När­vän kans­sa. Mie­het in­nos­tui­vat ide­as­ta ja sii­tä se sit­ten läh­ti.

– Ta­pah­tu­ma al­kaa kel­lo 13, jol­loin ajo­neu­vot ko­koon­tu­vat Mo­na­rin pi­haan. Kel­lo 14 start­taa aje­lu: Mo­na­ril­ta läh­de­tään Van­ha­tie­tä Ka­ta­ja­mä­keen päin ja Ka­ta­ja­mä­es­tä kään­ny­tään val­ta­tie 23, ja aje­taan Hon­ka­kos­kel­le Pa­ko­nil­le as­ti ja sii­tä kään­ny­tään Hon­ka­kos­ken ky­lä­tiel­le. Hon­ka­kos­ken­tiel­tä kään­ny­tään ta­kai­sin Val­ta­tiel­le ja aje­taan Po­mar­kun ohi Ket­tu­mä­keen saak­ka, jos­ta let­ka kään­tyy ta­kai­sin ky­län kes­kus­taa koh­ti, Sami Pak­ka­la ker­too.

Rei­til­lä on pi­tuut­ta noin 25 ki­lo­met­riä ja aje­lun jäl­keen au­tot ryh­mit­ty­vät ta­kai­sin mo­ni­toi­mi­hal­lin pi­haan ja nii­hin voi käy­dä tu­tus­tu­mas­sa kel­lo 16 saak­ka, jol­loin ta­pah­tu­ma päät­tyy.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät ker­to­vat, et­tä il­moit­tau­tu­neis­sa on niin Ame­ri­kan au­to­ja kuin mui­ta me­no­pe­le­jä, myös kak­si­pyö­räi­siä.

Kai­kil­le ta­pah­tu­man osal­lis­tu­vil­le au­toil­le an­ne­taan nu­me­ro, ja ylei­sö voi ää­nes­tää näy­til­lä ole­vis­ta suo­sik­ki­aan. Kak­si eni­ten ää­niä saa­nut­ta ajo­neu­voa pal­ki­taan.

Mikä sit­ten saa kol­mi­kon Pir­jo Schul­ze, Sami Pak­ka­la ja Ris­to När­vä in­nos­tu­maan il­mai­sen ylei­sö­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä ko­ti­ky­läs­sä?

– No eh­kä eni­ten se, et­tä kaik­ki pä­ri­se­vä kiin­nos­taa, När­vä to­te­aa.

– Li­säk­si täl­lais­ta ta­pah­tu­maa ei ole en­nen ol­lut. On hie­noa pääs­tä mah­dol­lis­ta­maan au­to­har­ras­ta­jil­le uu­si ta­pah­tu­ma ja ylei­söl­le myös, När­vä jat­kaa.

Jär­jes­tä­jä­kol­mi­kol­la on suun­nit­tel­mia jo tu­le­vik­si­kin vuo­sik­si, jos en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma on­nis­tuu suun­ni­tel­mien mu­kaan.

– Eh­kä­pä en­si vuon­na voi­si ol­la sit­ten isom­pi ta­pah­tu­ma, jos­sa on ohes­sa muu­ta­kin toi­min­taa, Pak­ka­la miet­tii.

Po­mark­ku Krui­si­ning 29. huh­ti­kuu­ta Po­mar­kus­sa kel­lo 13–16.