Po­mark­ku

Po­mar­kun Gril­lik­sel­le mur­tau­dut­tiin maa­nan­tain­vas­tai­se­na yö­nä. Si­säl­le gril­liin men­tiin re­pi­mäl­lä au­to­luu­kun me­tal­li­nen suo­ja.

– Var­maan­kin on jou­dut­tu käyt­tä­mään jo­tain au­toa, jol­la me­tal­li­nen suo­ja­luuk­ku on saa­tu pois pai­kal­taan. Sen jäl­keen on saa­tu avat­tua au­to­luu­kun ik­ku­na, jos­ta on tul­tu si­säl­le. Ik­ku­nan lasi on täs­sä tii­mel­lyk­ses­sä men­nyt rik­ki, mut­ta ei on­nek­si ol­lut sir­pa­leil­la, gril­liy­rit­tä­jä Mir­va Mä­en­si­vu to­te­aa.

Var­kaat vei­vät gril­lin si­sä­ti­lois­ta tu­pak­kaa ja lon­ke­roa.

– Kal­jat he oli­vat jät­tä­neet tän­ne. On­ko sit­ten tul­lut kii­re, vai mik­si, Mir­va miet­tii.

Mur­to on suu­ri va­hin­ko gril­liy­rit­tä­jäl­le, sil­lä jo pel­käs­tään va­ras­te­tun ta­va­ran ar­vo on noin tu­hat eu­roa.

– Ja va­kuu­tuk­ses­sa on 500 eu­ron oma­vas­tuu, jo­ten ai­ka pal­jon jää tu­ho­ja kor­vat­ta­vak­si omal­le kon­tol­le. Sit­ten on vie­lä li­säk­si kiin­teis­tön tu­hot, jot­ka me­ne­vät kiin­teis­töyh­ti­öl­le ja sii­nä on tie­ten­kin myös oma­vas­tuu.

Mir­va Mä­en­si­vu ai­koo nyt asen­nut­taa gril­lil­le val­von­ta­ka­me­rat. Vii­mek­si var­kaat is­ki­vät sa­moi­hin ti­loi­hin vuo­si sit­ten elo­kuus­sa. Ke­sän ai­ka­na gril­lin pi­haan sy­ty­tet­tiin nuo­tio ja pi­has­sa ol­lut ka­tos koki il­ki­val­taa lä­hes päi­vit­täin.

– Täs­tä syys­tä ka­tos vie­tiin pois. Ros­kaa­mis­ta ja muu­ta il­ki­val­taa pai­kal­la teh­dään vii­koit­tain. Niis­tä on kova sii­vo­a­mi­nen, Mir­va har­mit­te­lee.