Po­mark­ku­lai­nen Es­si När­vä nos­ti tä­nään tiis­tai­na Eu­roo­pan mes­ta­rik­si Lu­xem­bur­gis­sa sub-ju­ni­o­rei­den va­rus­te­voi­ma­nos­ton EM-ki­sois­sa. Sar­jas­sa N18 69 ki­loa nos­ta­nut Es­si teki kil­pai­lu­suo­ri­tuk­ses­saan kyy­kys­sä prons­sia, pen­kis­sä kul­taa ja maas­ta­ve­dos­sa ho­pe­aa, yh­teis­tu­lok­sel­la hän voit­ti sar­jan­sa.

Niin ikään Po­mar­kun Py­ryä edus­ta­va Fan­ni Vil­ja­nen saa­vut­ti EM-ki­sas­sa sar­jas­saan N18 47 ki­loa EM-ho­pe­aa. Fan­nin kil­pai­lu­sar­jas­sa hän saa­vut­ti kyy­kys­sä prons­sia, pen­kis­sä ir­to­si ho­pea ja maas­ta­ve­dos­sa kul­ta.

Fan­nin tu­lok­set va­rus­te­voi­ma­nos­ton EM-kil­pai­luis­sa ovat li­säk­si kyy­kys­sä ja maas­ta­ve­dos­sa Suo­men en­nä­tyk­siä, myös yh­teis­tu­los on SE.

Es­si yrit­ti kil­pai­lus­sa myös Eu­roo­pan en­nä­tys­tä maas­ta­ve­dos­sa, mut­ta täl­lä ker­taa suo­ri­tus jäi vä­lil­le.

Sub-ju­ni­o­rei­den Suo­men nais­ten jouk­kue sai ki­sas­sa myös jouk­ku­ep­rons­sia.