An­ni­na Ruo­kos­ki

PO­MARK­KU

Po­mar­kun kir­jas­tos­sa sai vii­me kes­ki­viik­ko­na vink­ke­jä sii­hen, mi­ten saa­da ra­hat riit­tä­mään. Sa­ta­kun­nan Ku­lut­ta­jat ry ja Ku­lut­ta­ja­liit­to jär­jes­ti­vät yh­des­sä Po­mar­kun, Har­ja­val­lan Po­rin ja Rau­man kir­jas­to­jen kans­sa mak­sut­to­man lu­en­non. Ku­lut­ta­ja­lii­ton ju­ris­ti Kris­tel Pyn­nö­nen An­ders­son an­toi we­bi­naa­ris­sa vink­ke­jä muun mu­as­sa sii­hen, mitä kan­nat­taa teh­dä jos huo­maa, et­tei pys­ty mak­sa­maan las­ku­jaan ja las­ku­pi­no kas­vaa kas­va­mis­taan.

– Mo­nen ta­lous on nyt tiu­kil­la nou­se­vien hin­to­jen ta­kia. Mis­sään ni­mes­sä täs­tä asi­as­ta ei kan­na­ta ol­la hil­jaa, vaan en­nem­min toi­mia avoi­mes­ti. On pa­rem­pi ot­taa yh­teyt­tä las­kut­ta­jaan ja so­pia vaik­ka­pa mak­su­suun­ni­tel­mas­ta. Avoi­muus ker­too sii­tä, et­tä si­nul­la on ai­to halu rat­kais­ta asia.

– Apua saa myös mo­nel­ta ta­hol­ta. Pi­ka­vip­pei­hin tai -lai­noi­hin ei mis­sään vai­hees­sa kan­na­ta sor­tua. On­han ole­mas­sa esi­mer­kik­si so­si­aa­li­nen luo­to­tus, asu­mis­tu­ki ja toi­meen­tu­lo­tu­ki. So­si­aa­lis­ta luot­toa voi­daan myön­tää vel­ka­kier­teen kat­kai­se­mi­seen. Se on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joil­la ei ole pie­ni­tu­loi­suu­ten­sa ja vä­hä­va­rai­suu­ten­sa vuok­si muul­la ta­voin mah­dol­li­suut­ta saa­da koh­tuu­hin­tais­ta luot­toa ja jol­la on kyky suo­riu­tua luo­ton ta­kai­sin­mak­sus­ta. En­nen so­si­aa­li­sen luo­ton myön­tä­mis­tä tu­lee sel­vit­tää hen­ki­lön oi­keus saa­da toi­meen­tu­lo­tu­kea, kos­ka ih­mi­sen oi­keut­ta sii­hen ei voi­da syr­jäyt­tää so­si­aa­li­sel­la luo­tol­la. Täl­lä het­kel­lä vain osa kun­nis­ta myön­tää so­si­aa­lis­ta luot­toa.

We­bi­naa­ris­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä osa las­kuis­ta on suo­raan ulo­sot­to­kel­poi­sia, näi­tä ovat muun mu­as­sa suu­ri jouk­ko jul­ki­syh­tei­sö­jen pe­ri­miä, ku­ten esi­mer­kik­si sai­raa­la­mak­sut sekä ter­veys­kes­kus­mak­sut, Päi­vä­hoi­to­mak­sut sekä muut so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon asi­a­kas­mak­sut, ve­rot, pa­kol­li­set lii­ken­ne­va­kuu­tus­mak­sut. Vel­ko­jan ei tar­vit­se ha­kea saa­ta­val­leen eril­lis­tä ulo­sot­to­pe­rus­tet­ta tuo­mi­ois­tui­mes­ta.

Kes­ki­viik­koi­nen lu­en­to oli osa Kun ra­hat ei rii­tä -lu­en­to­sar­ja, jol­le on lu­vas­sa jat­koa. Lo­ka­kuun 25. päi­vä kir­jas­tos­sa tar­jo­taan mak­sut­to­mas­ti ja il­man en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta lu­en­to säh­kön­sääs­tös­tä ja mar­ras­kuun 15. päi­vä on tar­jol­la vink­ke­jä mi­ten sääs­tää ruo­ka­ku­luis­sa ja teh­dä mah­dol­li­sim­man vä­hän hä­vik­kiä.