Uu­tis­luot­si

Poh­jois-Sa­ta­kun­nan Seu­tu­verk­ko Oy:n to­teut­ta­ma Poh­jois-Sa­ta­kun­nan Alue-TV-han­ke on va­lit­tu kan­sain­vä­li­sen laa­ja­kais­ta­han­ke­kil­pai­lun fi­naa­liin.

Eu­roo­pan ko­mis­si­on jär­jes­tä­män kil­pai­lun tar­koi­tuk­se­na on edis­tää va­lo­kui­dun käyt­töä ja sen mo­ni­puo­lis­ta hyö­dyn­tä­mis­tä in­no­va­tii­vi­sis­sa di­gi­taa­li­sis­sa rat­kai­suis­sa.

– Hank­keen an­si­os­ta Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa on nyt kak­si pai­kal­lis­ta te­le­vi­si­o­ka­na­vaa, joi­den si­säl­lön tuot­ta­vat alu­een asuk­kaat ja yh­tei­söt it­se, hank­keen to­teut­ta­neen Poh­jois-Sa­ta­kun­nan Seu­tu­ver­kon toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Eh­to ker­too.

Te­le­vi­si­o­ka­na­vat nä­ky­vät Kan­kaan­pääs­sä, Po­mar­kus­sa, Jä­mi­jär­vel­lä sekä Po­ris­sa La­vi­an alu­eel­la ja Sas­ta­ma­lan Kii­koi­sis­sa. Ka­na­vat saa­vut­ta­vat täl­lä het­kel­lä ko­ti­ta­lou­det, joi­den in­ter­net- ja te­le­vi­si­o­pal­ve­lut tar­jo­aa Poh­jois-Sa­ta­kun­nan Seu­tu­verk­ko.

– Han­ke hyö­dyn­tää alu­eem­me kat­ta­vaa va­lo­kui­tu­verk­koa pai­kal­li­sen si­säl­lön­tuo­tan­non ja­ka­mi­seen. Si­säl­töä tuot­ta­vat yk­sit­täi­set hen­ki­löt, yh­dis­tyk­set, kun­nat, op­pi­lai­tok­set, yri­tyk­set ja muut pai­kal­li­syh­tei­söt, han­ke­ra­hoi­tuk­sen myön­tä­neen Le­a­der Poh­jois-Sa­ta­kun­nan toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Van­ha­paas­to ker­too.

Ka­na­va tuo mah­dol­li­suuk­sia pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Pai­kal­lis­ka­na­va tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tuot­taa si­säl­töä esi­mer­kik­si ku­vien, vi­de­oi­den tai haas­tat­te­lui­den muo­dos­sa.

– Toi­vot­ta­vas­ti alu­een asuk­kaat ja yh­tei­söt roh­kais­tu­vat hyö­dyn­tä­mään tätä tar­jot­tua mah­dol­li­suut­ta. Le­a­der-toi­mis­to­kin tie­dot­taa ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja to­teu­te­tuis­ta hank­keis­ta Alue-TV:n kaut­ta, Juha Van­ha­paas­to sa­noo.

Si­säl­lön­tuo­tan­nos­ta kiin­nos­tu­nei­ta Van­ha­paas­to neu­voo ot­ta­maan yh­teyt­tä Poh­jois-Sa­ta­kun­nan Seu­tu­verk­koon.

Poh­jois-Sa­ta­kun­nan yh­tei­söl­li­nen alu­e­te­le­vi­sio syn­tyi tar­pees­ta. Juk­ka Eh­to ker­too, et­tä fi­naa­li­paik­ka oli iloi­nen yl­lä­tys.

– Pie­nel­lä bud­je­til­la to­teu­tet­tu han­ke on hyvä esi­merk­ki Le­a­der-ra­hoi­tuk­sen te­hok­kuu­des­ta ja ky­vys­tä vas­ta­ta pai­kal­li­siin tar­pei­siin. Täy­tyy kiit­tää myös hank­kees­sa toi­mi­nei­ta tal­koo­lai­sia, joi­den an­ta­ma pa­nos toi­min­ta­mal­lin ra­ken­ta­mi­ses­sa on ol­lut erit­täin tär­keä. Yh­teis­työ in­no­va­tii­vi­siin lä­hes­ty­mis­ta­poi­hin tot­tu­nei­den yri­tys­ten kans­sa joh­ti sii­hen, et­tä löy­sim­me uu­den­lai­sia ja edul­li­sia tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja, joi­ta il­man te­le­vi­si­o­ka­na­via ei oli­si syn­ty­nyt.

Alue-TV on suun­nan­näyt­tä­jä muil­le maa­seu­tu­a­lu­eil­le. Hank­kees­sa ke­hi­tet­ty­jä di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja ol­laan ot­ta­mas­sa käyt­töön va­lo­kui­tu­y­ri­tyk­sis­sä myös muu­al­la Suo­mes­sa.

Han­ke sai Le­a­der-ra­hoi­tus­ta. Hank­keen to­teut­ta­jien mu­kaan eri­tyi­ses­ti tal­len­teet alu­een ta­pah­tu­mis­ta ovat ol­leet suo­sit­tua si­säl­töä ka­na­vil­la.

– Alu­e­te­le­vi­si­on an­si­os­ta mo­net ar­vok­kaat ta­pah­tu­mat, yh­tei­sö­jen pon­nis­tuk­set ja pai­kal­li­set uu­ti­set saa­vat li­sää nä­ky­vyyt­tä. Alu­een toi­mi­jat taas saa­vat tie­do­tus­pai­kan il­mai­sek­si tai hy­vin ma­ta­lil­la kus­tan­nuk­sil­la, Juk­ka Eh­to ker­too.

Han­ke­toi­mi­jat ker­to­vat, et­tä pai­kal­li­set ka­na­vat ovat saa­neet po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­ta, ku­ten van­huk­sil­ta ja vam­mai­sil­ta.

– Ka­na­va tuo hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vak­si si­säl­tö­jä, jot­ka saat­tai­si­vat muu­ten jää­dä so­si­aa­li­sen me­di­an syö­ve­rei­hin, Eh­to kom­men­toi.

Le­a­der Poh­jois-Sa­ta­kun­ta ja Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kus myön­si­vät vuon­na 2021 al­ka­neel­le maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­hank­keel­le 37 000 eu­ron ra­hoi­tuk­sen. Eu­roo­pan uni­o­nin ra­hoit­ta­mien maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­hank­kei­den haku on par­hail­laan käyn­nis­sä.

Lo­pul­li­nen si­joi­tus sel­vi­ää mar­ras­kuus­sa. EU:n jä­sen­mais­ta saa­pu­nei­den eh­dok­kai­den jou­kos­ta va­lit­tiin syk­syn ai­ka­na yh­teen­sä nel­jä­tois­ta fi­na­lis­tia vii­teen eri kil­pai­lu­ka­te­go­ri­aan. Tuo­ma­ris­to va­lit­si jo­kai­ses­ta ka­te­go­ri­as­ta kol­me fi­na­lis­tia, mut­ta lo­pul­li­nen jär­jes­tys rat­ke­aa 21. mar­ras­kuu­ta Brys­se­lis­sä.

Alue-TV-han­ke va­lit­tiin fi­na­lis­tik­si ka­te­go­ri­aan "ky­syn­nän tuot­ta­mi­nen ja yh­teyk­sien käyt­töö­not­to".

Eu­ro­pe­an Bro­ad­band Awards -han­ke­kil­pai­lu

Eu­ro­pe­an Bro­ad­band Awards -han­ke­kil­pai­lu on Eu­roo­pan ko­mis­si­on vies­tin­tä­verk­ko­jen, si­säl­lön ja tek­no­lo­gi­an pää­o­sas­to DG Con­nect:in jär­jes­tä­mä vuo­tui­nen kil­pai­lu, jo­hon han­ke­to­teut­ta­jat eri jä­sen­mais­ta voi­vat il­moit­taa hank­keen­sa. DG Con­nect vas­taa di­gi­taa­lis­ten si­sä­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­ses­tä älyk­kään, kes­tä­vän ja osal­lis­ta­van kas­vun ai­kaan­saa­mi­sek­si Eu­roo­pas­sa.

Kil­pai­lun fi­na­lis­ti­hank­keet vaih­te­le­vat mit­ta­kaa­val­taan, si­jain­nil­taan, tyy­pil­tään ja tek­nii­kal­taan pie­nis­tä suu­riin, maa­seu­dul­ta kau­pun­kei­hin. Hank­keet kä­sit­tä­vät sekä yk­si­tyi­siä et­tä jul­ki­sia aloit­tei­ta. Ne ulot­tu­vat eri maan­tie­teel­li­sil­le ta­soil­le, ku­ten pai­kal­li­sel­le, alu­eel­li­sel­le, kan­sal­li­sel­le ja use­an maan ta­sol­le. Hank­keet kat­ta­vat myös laa­jan kir­jon eri­lai­sia tek­no­lo­gi­oi­ta.