Vii­me vii­kol­la Uu­tis­luot­sis­sa oli jut­tua vil­li­si­ois­ta, joi­ta ei ol­lut alu­eel­la nä­ky­nyt, pait­si sit­ten, ku­ten jäl­keen­päin sel­vi­si, juu­ri edel­li­se­nä päi­vä­nä. Uu­tis­luot­sin lu­ki­ja toi toi­mi­tuk­seen vi­de­on, jos­sa nä­kyy kol­mi­kym­men­päi­sen lau­man juok­su La­vi­an Hau­ni­as­sa koh­ti Kai­ri­laa.

Vä­hän tä­män ryn­täyk­sen jäl­keen ei lau­mas­ta ole enää juu­ri­kaan ha­vain­to­ja, me­ni­vät­kö ne Ve­nes­jär­vel­le tai kään­tyi­vät­kö ta­kai­sin. Pal­jon on met­säs­tä­jä­pii­reis­sä poh­dit­tu myös, oli­ko ky­sees­sä sama lau­ma, joka ai­em­min ta­vat­tiin Kau­vat­sal­la.

Vil­li­si­at ja­ka­vat mie­li­pi­teet. Ne te­ke­vät pal­jon tu­hoa kul­kies­saan lau­mois­sa, vil­je­lyk­sil­lä ja myös met­sis­sä. Li­säk­si ne saat­ta­vat le­vit­tää si­ka­rut­toa. Ai­na­kin naa­pu­ri­mais­sa tätä tau­tia on jo ta­vat­tu. Meil­lä ei vie­lä.

Kos­ka vil­li­si­ka on kaik­ki­ruo­kai­nen, sen liha on ai­na tar­kis­tet­ta­va mah­dol­lis­ten tri­kii­nien va­ral­ta en­nen myyn­tiä. Ruo­ka­vi­ras­to on an­ta­nut myös tar­kat oh­jeet, kuin­ka vil­li­si­an liha pi­tää tut­kia en­nen kuin sitä voi käyt­tää.

Mo­nel­le met­sän­kul­ki­jal­le vil­li­si­ka on vie­lä uu­si il­mes­tys. Vil­li­si­at ovat ih­mi­sar­ko­ja, jo­ten pel­koa ei si­nän­sä tar­vit­se tun­tea, el­lei vil­li­si­ka ole syys­tä tai toi­ses­ta haa­voit­tu­nut.

Met­säs­tä­jät ar­ve­le­vat, et­tä la­jis­ta tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti en­nen pit­kää py­sy­vä riis­ta­la­ji ha­lut­tiin sitä tai ei.

Ker­ro ha­vain­nois­ta­si Luot­sil­le vaik­ka­pa säh­kö­pos­til­la an­ni­na.ruo­kos­ki@sa­ta­kun­nan­viik­ko.fi