Po­mar­kun kun­nan­hal­li­tus jät­ti kaa­va­muu­tok­sen jäl­leen, jo kol­man­nen ker­ran uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Kaa­va­muu­tok­ses­sa, joka kos­kee val­ta­tie 23:n ja Ki­vi­jär­ven­tie/Har­jan­tien -ris­teys­tä aja­tuk­se­na on, et­tä lii­ken­ne­vir­to­jen mah­dol­li­ses­ti kas­va­es­sa Po­mar­kun val­ta­tien liit­ty­mä voi­tai­siin muut­taa ajan­mu­kai­sek­si tar­vit­ta­es­sa. Uu­den­lais­ta ris­teys­mal­lia kai­paa myös osuus­kaup­pa, joka ha­lu­ai­si ra­ken­taa ris­tey­sa­lu­een lä­hei­syy­teen uu­den kau­pan niin po­mark­ku­lai­sil­le kuin val­ta­tiel­lä kul­ke­vil­le.

On­gel­ma­na on se, et­tä ny­kyi­nen kaa­va­muu­to­seh­do­tus han­ka­loit­tai­si jo ky­läs­sä toi­mi­vien yri­tys­ten toi­min­taa. Eni­ten kaa­va­muu­tok­ses­ta kär­si­si huol­to­a­se­ma, jol­le ei kaa­va­muu­tok­sen mu­kai­sen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyn jäl­keen oli­si kun­nol­lis­ta liit­ty­mää val­ta­tiel­le. Sa­mal­la kär­si­si­vät muut alu­een yri­tyk­set, joil­la kai­kil­la on sel­lais­ta lii­ke­toi­min­taa, et­tä alu­eel­le pi­tää pääs­tä kul­ke­maan tur­val­li­ses­ti myös ras­kaal­la ka­lus­tol­la.

Maa­lais­jär­jel­lä aja­tel­tu­na pa­ras vaih­to­eh­to, jos muu­tok­sia täy­tyy tu­le­vai­suu­des­sa teh­dä, oli­si lii­ken­neym­py­rä. Sa­mai­sel­la tiel­lä niin Kan­kaan­pääs­sä kuin Noor­mar­kus­sa lii­ken­neym­py­rä tai kier­to­liit­ty­mä on käy­tös­sä ja toi­mii val­lan mai­ni­os­ti. Tä­män voin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti to­de­ta joka päi­vä kul­kies­sa­ni Kan­kaan­pää–Noor­mark­ku -vä­liä.

Il­mei­ses­ti on niin, et­tä ely-kes­kus ei ny­ky­ään suo­si lii­ken­neym­py­rän käyt­töä val­ta­tie-ta­soi­sil­la teil­lä. Tämä on maa­lais­jär­ki­sel­le ko­vin kum­mal­li­nen asia, sil­lä luul­ta­vim­min esi­mer­kik­si Po­mar­kus­sa ym­py­rä su­ju­voit­tai­si kul­ke­mis­ta niin ky­län si­säi­ses­sä lii­ken­tees­sä kuin val­ta­tiel­lä.

Lii­ken­neym­py­rä soi­si myös uu­sil­le yri­tyk­sil­le, eli täs­sä ta­pauk­ses­sa osuus­kau­pal­le, ta­sa­puo­li­sen mah­dol­li­suu­den jo ole­mas­sa ole­vien alu­een yri­tys­ten kans­sa. On­han toki niin, et­tä uu­sia in­ves­toin­te­ja ei voi kaa­voi­tuk­sel­la han­ka­loit­taa. ?

Kan­nat­taa siis teh­dä uu­si piir­to­har­joi­tus ja poh­tia, mi­ten lii­ken­neym­py­rä eli kier­to­liit­ty­mä paik­kaan so­pi­si ja tut­kia sa­mal­la, kuin­ka se hel­pot­tai­si kul­ke­mis­ta ja oli­si ta­sa­puo­li­sin kai­kil­le osa­puo­lil­le.

An­ni­na Lön­n­berg