An­ni­na Ruo­kos­ki

Noor­mark­ku

Noor­mar­kun Yh­te­näis­kou­lun op­pi­las­kun­nan hal­li­tus päät­ti vii­me syk­sy­nä lah­joit­taa taks­vär­kis­tä ke­rää­män­sä ra­hat Sa­ta­sai­raa­lal­le. Nyt näi­den va­ro­jen avul­la on saa­tu ilah­du­tet­tua ja vä­ri­tet­tyä Sa­ta­sai­raa­lan las­te­no­sas­ton au­laa. Lah­joi­tus­va­roil­la saa­tiin näyt­tä­vä ja vä­ri­käs teos, joka ilah­dut­taa sai­raa­lan las­te­no­sas­ton kä­vi­jöi­tä.

Työ on ikään kuin teh­ty lap­sil­ta lap­sil­le. Ra­hoil­la suun­ni­tel­tiin ja to­teu­tet­tiin näyt­tä­vä sei­näp­ro­jek­ti, jon­ka suun­nit­te­lus­sa noor­mark­ku­lais­kou­lu­lai­set oli­vat mu­ka­na.

Noor­mar­kun kou­lun lah­joi­tet­tua va­rat sai­raa­lal­le, tuli siel­tä aja­tus, et­tä lah­joi­tus­va­ro­ja voi­si käyt­tää viih­dyt­tä­mään kaik­ki kul­ki­joi­ta. Sai­raa­las­ta otet­tiin uu­del­leen yh­teyt­tä Noor­mark­kuun ja kou­lun ku­va­tai­de­ryh­mä läh­ti suun­nit­te­le­maan te­os­ta.

– Ku­va­tai­de­ryh­mäs­sä suun­ni­tel­tiin yh­tei­ses­ti te­ok­sia, jois­sa oli sa­teen­kaa­ri sekä eri­lai­sia eläi­miä ja mui­ta hah­mo­ja. Ryh­mä teki eri­lai­sia luon­nok­sia te­ok­ses­ta. Kou­lus­sa ei kui­ten­kaan ol­lut mah­dol­li­suut­ta to­teut­taa työ­tä lop­puun saak­ka, jol­loin ky­syt­tiin apua Po­rin tai­de­kou­lus­ta, Noor­mar­kun yh­te­näis­kou­lun va­ra­reh­to­ri Kat­ja Pa­to­ran­ta ker­too.

Po­rin Tai­de­kou­lun opet­ta­ja Kati Ki­vis­tö ot­ti pro­jek­tin vas­taan ja al­koi teh­dä yh­des­sä ny­kyi­sen 8. luo­kan op­pi­lai­den­sa kans­sa to­teu­tus­ta Noor­mar­kun kou­lu op­pi­lai­den luon­nos­ten poh­jal­ta

– Meil­lä oli juu­ri ol­lut sei­nä­maa­lausp­ro­jek­ti Rus­ka­ko­dis­sa, jo­ten pää­tim­me to­teut­taa tä­män te­ok­sen leik­kaa­mal­la hah­mot ja muut osat va­ne­ris­ta sekä maa­la­ta ne val­miik­si tai­de­kou­lus­sa. Va­ne­ri mah­dol­lis­ti te­ok­sen ai­ot­tua suu­rem­man mit­ta­kaa­va ja lo­pul­ta täs­tä tuli koko au­lan sei­nän mit­tai­nen. Noor­mark­ku­lai­set suun­nit­te­li­vat ja luon­nos­te­li­vat, tai­de­kou­lu­lai­set vas­ta­si­vat nä­ke­myk­sil­lään vi­su­aa­li­ses­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta, jo­ten te­ok­ses­sa nä­kyy mo­lem­pien ryh­mien kä­den­jäl­ki, Ki­vis­tö ker­too.

Tai­de­te­os ase­tet­tiin pai­koil­leen vii­me vii­kol­la.

– Vie­lä pi­tää kiin­nit­tää orans­si­na leis­ku­van ora­van kei­nun na­rut ja li­säk­si te­ok­seen on tar­koi­tus liit­tää to­teu­tuk­seen osal­lis­tu­neis­ta ker­to­va kylt­ti.

– Tämä oli kaik­kien mie­les­tä kiva pro­jek­ti, yh­teis­työ su­jui hy­vin ja hie­no­han te­os­ta on ihail­la. Se var­mas­ti ilah­dut­taa mo­nia sai­raa­las­sa, Ki­vis­tö to­te­aa.