Noor­mark­ku

Lou­nais-Suo­men po­lii­si on saa­nut sel­vyyt­tä Po­rin Noor­mar­kus­ta 2. syys­kuu­ta löy­ty­neen vai­na­jan hen­ki­löl­li­syy­teen. Hen­ki­löl­li­syys var­mis­te­taan vie­lä DNA-ver­tai­lul­la. Po­lii­si kiit­tää kan­sa­lai­sia saa­mis­taan vih­jeis­tä.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si tie­dot­ti vii­me vii­kol­la sel­vit­tä­vän­sä Po­rin Noor­mar­kus­ta maas­tos­ta löy­ty­neen tun­te­mat­to­man vai­na­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä. Vai­na­jal­ta ei löy­ty­nyt hen­ki­löl­li­syys­pa­pe­rei­ta tai mui­ta­kaan sel­lai­sia esi­nei­tä, joi­den pe­rus­teel­la hä­nen hen­ki­löl­li­syyt­tään oli­si vie­lä pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään.

Po­lii­si pää­si vai­na­jan hen­ki­löl­li­syy­den jäl­jil­le omien tut­ki­mus­ten­sa avul­la.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na po­lii­si vas­taa­not­ti vie­lä vih­jeen, joka vah­vis­taa po­lii­sin kä­si­tys­tä vai­na­jan hen­ki­löl­li­syy­des­tä.

Po­lii­si jat­kaa hen­ki­löl­li­syy­den sel­vit­tä­mis­tä DNA-ver­tai­lun avul­la. Ver­tai­lus­ta saa­daan to­den­nä­köi­ses­ti vie­lä var­muus po­lii­sin kä­si­tyk­sel­le vai­na­jan hen­ki­löl­li­syy­des­tä.

Po­lii­si kiit­tää kan­sa­lai­sia saa­mis­taan vih­jeis­tä. Uu­det vih­jeet ei­vät asi­as­sa jo teh­dyn sel­vi­tyk­sen myö­tä ole enää tar­peen.

Po­lii­si jat­kaa asi­an sel­vit­tä­mis­tä nor­maa­li­na kuo­le­man­syyn tut­kin­ta­na.