An­ni­na Ruo­kos­ki

NOOR­MARK­KU

Noor­mar­kun seu­ra­kun­taan on tul­lut uu­sia työn­te­ki­jöi­tä. Syys­kuun alus­sa kant­to­ri­na aloit­ti Mar­jaa­na Miet­ti­nen ja di­a­ko­ni­na Emi­lia Nii­ni­kos­ki. Miet­ti­nen aloit­ti kant­to­ri­na, Noor­mar­kun pit­kä­ai­kai­sen kant­to­rin Mark­ku Lah­den jää­tyä elä­ke­päi­vil­le. Nii­ni­kos­ki tuli di­a­ko­ni Ou­ti Pent­ti­sen ti­lal­le, hä­nen siir­ryt­ty­ään Po­riin Huo­li pois -hank­kee­seen.

Di­a­ko­ni Emi­lia Nii­ni­kos­ki kes­kit­tyy pää­a­si­as­sa Noor­mar­kun seu­ra­kun­nas­sa toi­mi­maan Noor­mar­kun ja Po­mar­kun alu­eil­la. La­vi­an alu­eel­la toi­mii oma di­a­ko­ni, An­ne-Ma­ria Lah­ti­vir­ta.

– Pää­a­si­as­sa työs­ken­te­len ikäih­mi­sen pa­ris­sa. Noor­mar­kun seu­ra­kun­ta jär­jes­tää esi­mer­kik­si har­taus- ja kes­kus­te­lu­het­kiä päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa ja van­hain­ko­dis­sa.

– Myös ker­ho­toi­min­ta kuu­luu mi­nul­le. Olen jo en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na ol­lut mu­ka­na muun mu­as­sa Lai­ti­la-Tuu­na­jär­ven ker­hos­sa ja Ris­ti­ku­jan ker­hos­sa Po­mar­kus­sa. Lai­ti­la-Tuu­na­jär­ven mo­ni­toi­mi­ta­lon ker­hoon suun­nit­te­len oh­jel­maa pal­jol­ti sen mu­kaan, mitä osa­not­ta­jat ha­lu­a­vat. Har­tau­den ja lau­la­mi­sen li­säk­si voim­me pi­tää eri­lai­sia tee­ma­ta­paa­mi­sia, toi­veis­sa oli ai­na­kin mu­siik­ki­vi­saa ja tie­to­kil­pai­lu­ja. Ide­oi­ta ja aja­tuk­sia saa an­taa, hän kan­nus­taa.

Emi­lia ker­too, et­tä di­a­ko­nin työ­hön kuu­lu­vat myös esi­mer­kik­si on­nit­te­lu­käyn­nit seu­ra­kun­ta­lais­ten täyt­tä­es­sä ta­sa­vuo­sia.

– En­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na olen pääs­syt myös kes­kus­te­le­maan seu­ra­kun­nan jä­sen­ten kans­sa. Mi­nut voi kut­sua vaik­ka­pa päi­vä­kä­ve­lyl­le, jos tun­tuu sil­tä, et­tä ha­lu­aa kes­kus­te­lu­seu­raa, Emi­lia ker­too.

Emi­lia kuu­luu Po­rin seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työ­ryh­mään, joka on pa­la­ve­reis­saan miet­ti­nyt, kuin­ka seu­ra­kun­nan toi­min­taan saa­tai­siin li­sää ak­tii­vi-ikäi­siä ja nuo­ria ai­kui­sia.

– Uu­sia tuu­lia on var­mas­ti lu­vas­sa ja ide­oi­ta toi­min­taan toi­vo­taan, jo­ten mi­nuun saa ol­la yh­tey­des­sä. Toi­vot­ta­vas­ti seu­ra­kun­taan saa­tai­siin li­sää nuo­ria ai­kui­sia, Emi­lia toi­voo.

Kant­to­ri Mar­jaa­na Miet­ti­nen on jo en­sim­mäi­sen työ­kuu­kau­ten­sa ai­ka­na eh­ti­nyt tu­tus­tua alu­een nel­jään kirk­koon Noor­mar­kus­sa ja Po­mar­kus­sa sekä nii­den ur­kui­hin. La­vi­an alu­eel­la Miet­ti­sen kol­le­ga­na työs­ken­te­lee Ma­ri­na Hä­mä­läi­nen.

– Jo­kai­set urut ovat yk­si­löl­li­set. Noor­mar­kun kir­kon mo­lem­mat urut soi­vat hie­nos­ti, mut­ta ur­ku­par­ven isot urut ovat mie­lee­ni. Tu­tus­tu­mis­vai­he on vie­lä me­nos­sa, sil­lä ur­ku­jen soin­tiin vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa läm­pö­ti­lat ja kos­teus, ja jo­kai­nen soi­tin on ai­na eri­lai­nen. Nii­den ”si­säl­le” pi­tää pääs­tä, et­tä saa ne toi­mi­maan par­haim­min, hän to­te­aa.

Miet­ti­nen on toi­nen Noor­mar­kun seu­ra­kun­nan kant­to­reis­ta, La­vi­an alu­eel­la kant­to­ri­na työs­ken­te­lee Ma­ri­na Hä­mä­läi­nen.

– Kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten eli häi­den ja hau­ta­jais­ten li­säk­si työn­ku­vaa­ni kuu­lu­vat myös nuor­te­nil­lat per­jan­tai­sin sekä rip­pi­kou­lu­työ. Olen myös päi­vä­ker­ho­lais­ten kans­sa me­nos­sa tu­tus­tu­maan kir­kon ur­kui­hin, Miet­ti­nen ker­too mo­ni­puo­li­ses­ta työn­ku­vas­taan.

Miet­ti­nen on aloit­ta­mas­sa Noor­mar­kun seu­ra­kun­nan yh­teis­tä kirk­ko­kuo­roa, joka aloit­taa 12. lo­ka­kuu­ta.

– Kirk­ko­kuo­ro ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen ker­ran Po­mar­kus­sa, mut­ta aja­tuk­se­na oli­si, et­tä ko­koon­num­me koko seu­ra­kun­nan alu­eel­la vä­hän vuo­ron pe­rään. Seu­ra­kun­nan alu­eel­la on hy­viä lau­la­jia ja on ilo saa­da hei­dät yh­tei­seen kuo­roon. Li­sää po­ruk­kaa toki mah­tuu, jo­ten kan­nat­taa tul­la mu­kaan, Mar­jaa­na Miet­ti­nen to­te­aa.

Myös nuo­ril­le seu­ra­kun­nan uu­si kant­to­ri on suun­ni­tel­lut uut­ta toi­min­taa.

– Nuor­ten bän­din ja lau­lu­ryh­män kans­sa olem­me­kin jo ko­koon­tu­neet.. Po­ruk­kaan mah­tuu vie­lä, hän kan­nus­taa.

Tu­le­vai­suu­des­sa Noor­mar­kun kant­to­ri ai­koo jär­jes­tää myös lau­lu­kon­sert­te­ja.

– Olen saa­nut lau­lun lah­jan, ja ha­lu­an sen kaut­ta tuo­da sa­no­maa­ni esil­le.

Mo­lem­mat uu­det seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ovat saa­neet erit­täin avoi­men ja hy­vän vas­taa­no­ton.

– Mei­hin saa ol­la yh­tey­des­sä ja ot­taa hi­has­ta kiin­ni. Li­säk­si toi­vom­me, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set ker­toi­si­vat, min­kä­lai­sia toi­vei­ta heil­lä on.