Maa­rit Kaut­to

NOOR­MARK­KU

Noor­mar­kun ur­hei­lu­ta­lon uu­si, säh­köi­nen ku­lun­val­von­ta­jär­jes­tel­mä pi­tää asi­at­to­mat kä­vi­jät pois­sa, mut­ta ai­heut­taa li­sä­re­surs­sien tar­vet­ta ur­hei­lu­seu­roil­le. Noor­mar­kun Koi­ton pu­heen­joh­ta­ja Sai­da Lind­roos ker­too, et­tä isom­mis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja tur­nauk­sis­sa on nyt ol­ta­va ovi­vah­ti koko ajan pai­kal­la.

– Ovea ei voi enää pön­kä­tä au­ki, ku­ten ai­kai­sem­min, vaan sen on ol­ta­va koko ajan lu­kit­tu­na. Tur­nauk­sis­sa vie­rai­le­vil­la pe­laa­jil­la sekä pe­laa­jien omai­sil­la ei ole tie­ten­kään omia kul­ku­kort­te­ja, jo­ten jon­kun on ol­ta­va au­ko­mas­sa ovea koko pit­kän ta­pah­tu­man ajan. Pe­laa­jat ja tur­nauk­sen ylei­sö kul­ke­vat ovis­ta edes­ta­kai­sin kai­ken ai­kaa.

– Säh­köi­nen kul­ku­jär­jes­tel­mä on toki hyvä asia ja pi­tää asi­at­to­mat pois­sa, mut­ta seu­roil­le se tie­tää yh­den va­paa­eh­toi­sen li­sä­tal­koo­lai­sen hank­ki­mis­ta. Tänä päi­vä­nä tal­koo­lais­ten saa­mi­nen kun on muu­toin­kin ki­ven ta­ka­na, Sai­da Lind­roos miet­tii.

Toi­nen on­gel­ma on ol­lut se, et­tä seu­ro­jen kul­ku­kor­tit toi­mi­vat vain kel­lo 20.00 saak­ka il­lal­la. Esi­mer­kik­si Koi­tol­la kah­den ai­kuis­ten jouk­ku­een sa­li­vuo­ro al­kaa vas­ta kel­lo 20.30.

Po­rin kau­pun­gin lii­kun­ta­yk­si­kön pääl­li­kön Pet­te­ri Lah­den mu­kaan Koi­tos­ta on ol­tu lii­kun­ta­yk­sik­köön yh­tey­des­sä ja ti­lan­tee­seen löy­tyi no­pea rat­kai­su.

– Kul­ku­kort­tien toi­min­ta-ajan pi­den­tä­mi­nen oli help­po rat­kais­ta. Kun ku­lun­val­von­ta­jär­jes­tel­mä asen­net­tiin, vii­mei­set sa­li­vuo­rot al­koi­vat en­nen il­ta­kah­dek­saa. Ti­lan­ne on sit­tem­min muut­tu­nut ja vuo­ro­ja on ny­ky­ään myö­hem­min­kin. Seu­ro­jen käy­tös­sä ole­vien kul­ku­kort­tien voi­mas­sa­o­loa jat­ket­tiin täs­tä syys­tä kel­lo 21.00 as­ti, Pet­te­ri Lah­ti to­te­aa.

Ovi­vah­ti­on­gel­ma on­kin hie­man han­ka­lam­pi.

– Säh­köi­sen ku­lun­val­von­nan ide­a­na on, et­tä ta­loon pää­se­vät vain kul­ku­kor­tin os­ta­neet kun­to­sa­lin käyt­tä­jät ja seu­ro­jen jä­se­net, joil­la on tree­ni­vuo­ro. Jär­jes­tel­män idea me­net­tää mer­ki­tyk­sen­sä, jos ovi pön­kä­tään au­ki.

– Tar­koi­tuk­se­na ei ole tie­ten­kään han­ka­loit­taa tur­naus­ten jär­jes­tä­mis­tä, jo­ten rat­kai­su­ja on tar­peen poh­tia yh­des­sä seu­ran kans­sa sekä sel­vit­tää, mitä vaih­to­eh­to­ja jär­jes­tel­män puo­les­ta löy­tyy.

– Va­li­tet­ta­vas­ti hel­poin rat­kai­su en­si­vai­hees­sa on se, et­tä ta­pah­tu­man tai tur­nauk­sen jär­jes­tä­jä hoi­taa pai­kal­le ovi­vah­dit. Yk­si toi­min­ta­mal­li voi­si ol­la tur­nauk­seen osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­nen saa­pu­maan pai­kal­le tiet­tyi­nä ai­koi­na ryh­mä­nä, jol­loin ovea ei tar­vit­se au­koa koko ajan. Näin riit­täi­si, et­tä yh­den tal­koo­hen­ki­lön teh­tä­vä­nä on mui­den teh­tä­vien ohes­sa huo­leh­tia oven avaa­mi­ses­ta tiet­tyi­nä ai­koi­na, Pet­te­ri Lah­ti poh­tii.