An­ni­na Ruo­kos­ki

Noor­mark­ku

Nyt se on vi­ral­lis­ta, noor­mark­ku­lais­ten olo­huo­ne kah­vi­la-lei­po­mo-kon­di­toi­ria Mo­di­ka on myyn­nis­sä. Yrit­tä­jä Su­san­na Lai­ne to­te­aa, et­tä mi­kään kii­re myyn­nil­lä ei ole, mut­ta vii­meis­tään en­si ke­vää­nä hän luo­puu kah­vi­las­taan. Hän on an­ta­nut yri­tyk­sen­sä vä­li­tyk­seen vii­me vii­kol­la.

– Täs­sä oli­si jat­ka­jal­le oi­va het­ki tart­tua tai­ki­na­vei­viin ja ot­taa yri­tys hal­tuun. Val­mis pa­ket­ti on niin sa­no­tus­ti tar­jol­la ja li­säk­si mi­nul­la on mah­dol­li­suus jat­kaa vie­lä en­si ke­vää­seen as­ti mu­ka­na, jos uu­si yrit­tä­jä sitä toi­voo, hän to­te­aa.

Lai­ne aloit­ti Mo­di­kan vuon­na 2017 tyh­jäl­tä pöy­däl­tä. Kah­vi­lan pi­tä­mi­nen oli ol­lut hä­nen haa­veen­sa jo lap­ses­ta läh­tien.

– Opis­ke­lin lei­po­mo­puo­len am­mat­tiin nuo­re­na ja, kun lap­set läh­ti­vät kou­luun, pää­tin vii­mein teh­dä haa­vees­ta tot­ta. En­sin ko­vas­ti ky­se­lin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa noor­mark­ku­lais­ten tun­to­ja, et­tä oli­si­ko täl­lä ky­syn­tää. Ja siel­tä saa­ma­ni vas­tauk­sen pe­rus­teel­la aloin et­siä so­pi­via ti­lo­ja.

Ti­lat löy­tyi­vät­kin yl­lät­tä­vän lä­hel­tä.

– Aluk­si suun­nit­te­lin aloit­ta­va­ni tuos­sa ta­ka­na ole­vis­sa ti­lois­sa, jois­sa on ai­em­min­kin toi­mi­nut lei­po­mo, jota se­tä­ni piti, mut­ta ne ti­lat oli­vat tur­han isot. Tämä tila sat­tui sit­ten löy­ty­mään isän toi­sel­ta vel­jel­tä. Yh­des­sä isän ja mo­nen muun noor­mark­ku­lai­sen yri­tyk­sen avus­tuk­sel­la aloim­me ra­ken­taa ala­ker­ran au­to­tal­li­ti­loi­hin lei­po­mo­ti­lo­ja ja ylä­ker­ran kah­vi­lan sain­kin pit­käl­ti re­mon­toi­da it­se.

Su­san­na sai to­teut­taa si­sus­tu­sin­nos­tus­taan koko pai­kan suun­nit­te­lus­sa. Kah­vi­lan jäl­keen hä­nel­lä on­kin haa­vee­na läh­teä opis­ke­le­maan li­sää si­sus­tu­sa­laa Tam­pe­reel­le.

– Van­hem­pi tyt­tä­re­ni aloit­ti syk­syl­lä lu­ki­on Tam­pe­reel­la ja nuo­rem­pi ty­tär pää­see en­si ke­vää­nä pe­rus­kou­lus­ta ja me läh­dem­me pe­räs­tä myös Tam­pe­reel­le, hän ker­too.

Mo­di­ka on ol­lut Su­san­nal­le elä­män­vai­he.

– Ha­lu­sin ol­la lä­hel­lä lap­sia, kun he oli­vat Noor­mar­kus­sa kou­lus­sa, jo­ten yrit­tä­jyys sopi hy­vin ku­vi­oon. Li­säk­si sain to­teu­tet­tua sen en­sim­mäi­sen haa­vee­ni, nyt olen läh­dös­sä to­teut­ta­maan tois­ta haa­vet­ta­ni, jos­sa työs­ken­te­li­sin si­sus­tu­sa­lal­la. Ikä­väl­tä täs­tä tun­tuu luo­pua, mut­ta toi­saal­ta olen tä­män alun pe­rin­kin aja­tel­lut näin. Elä­män­vai­hee­na, jos­ta men­nään jos­kus eteen­päin.

Mo­di­kan luo­nut Su­san­na to­te­aa, et­tä yri­tys on ol­lut kuin hä­nen lap­sen­sa.

– Eni­ten har­mit­taa, jos jou­dun sul­ke­maan ovet niin, et­tei ku­kaan enää avaa nii­tä, jo­ten toi­vot­ta­vas­ti joku in­nos­tuu jat­ka­maan.

Kah­vi­la­y­rit­tä­mi­nen vaa­tii tie­ten­kin jous­toa ja pit­kiä päi­viä, mut­ta kyl­lä täs­tä saa var­maa tu­loa niin, et­tä kan­nat­taa.

Yrit­tä­jä­tai­pa­leen pa­him­mik­si ki­vik­si ken­gäs­sä Su­san­na to­te­aa ko­ro­na­vuo­det, jol­loin yri­tys­toi­min­taa jou­tui so­peut­ta­maan kul­lois­ten­kin sään­nös­ten mu­kaan. Pik­ku­hil­jaa ko­ro­nan jäl­keen toi­min­ta on pa­laa­mas­sa en­ti­sel­leen, eni­ten kah­vi­las­ta saa tu­loa kah­vi­la- ja lei­po­mo­toi­min­nas­ta. Su­san­nan Mo­di­kas­ta on tar­jot­tu myös pi­to­pal­ve­lua sekä ti­laus­tuot­tei­ta.

– Uu­den yrit­tä­jän on help­po läh­teä ke­hit­tä­mään yri­tys­tä sii­hen suun­taan kuin ha­lu­aa. Ikä­vin­tä on, jos jat­ka­jaa ei löy­dy, kyl­lä­hän noor­mark­ku­lai­set oma kah­vi­lan ja kon­di­to­ri­an an­sait­se­vat, hän kan­nus­taa.