Noor­mark­ku­lai­sel­le Sirk­ka “Siru” Sai­ni­ol­le on myön­net­ty yk­si Suo­men par­ti­o­lais­ten ar­vos­te­tuim­mis­ta an­si­o­mer­keis­tä, ho­pe­a­jout­sen. Ho­pe­a­jout­sen myön­ne­tään nais­puo­li­sel­le par­ti­o­joh­ta­jal­le, joka on vä­hin­tään 20 vuo­den ajan toi­mi­nut vas­tuul­li­sis­sa par­ti­o­joh­ta­ja­teh­tä­vis­sä ja jon­ka toi­min­ta on ol­lut aat­teel­li­ses­ti erit­täin vah­vaa, vas­tuul­lis­ta ja vai­kut­ta­vaa.

Sai­ni­on saa­ma ho­pe­a­jout­sen on jär­jes­tyk­ses­sään 64. Se luo­vu­tet­tiin hä­nel­le yl­lä­tyk­se­nä par­ti­o­lip­pu­kun­ta Pääs­ky­par­ven 65-vuo­tis­juh­las­sa. Mer­kin luo­vu­tus­ta juh­lis­ta­mas­sa oli pääs­ky­par­ve­lais­ten li­säk­si jouk­ko yl­lä­tys­vie­rai­ta: Sai­ni­on par­ti­oys­tä­viä vuo­sien var­rel­ta, per­het­tä ja esi­mer­kik­si hä­nen luo­naan 90-lu­vul­la asu­nut vaih­to-op­pi­las, par­ti­o­lai­nen hän­kin.

Laa­ja yl­lä­tys­vie­rai­den jouk­ko ker­too Sai­ni­on mer­ki­tyk­ses­tä par­ti­o­lai­se­na.

– Siru tun­ne­taan hen­ki­lö­nä, jon­ka puo­leen voi ai­na kään­tyä, ja joka kan­nus­taa ja nä­kee toi­sis­sa hy­vää, to­de­taan an­si­o­mer­kin pe­rus­te­luis­sa.

Hän on oi­va esi­merk­ki myös sii­tä, mi­ten par­ti­o­po­lul­le mah­tuu hy­vin mo­nen­lais­ta op­pia ja teh­tä­vää oman mie­len­kiin­non mu­kaan: vas­tuul­li­sia joh­to­teh­tä­viä, par­ti­o­lei­re­jä, ul­ko­maan­mat­ko­ja tai vaik­ka lei­ri­keit­ti­ön muo­ni­tus­pes­ti. Par­tio an­taa mo­ni­puo­li­sia tai­to­ja elä­mään ja ku­ten Sai­nio juh­lien pu­hees­saan­kin muis­tut­ti: en­nen kaik­kea par­tio on yh­des­sä te­ke­mis­tä.

Sai­nio aloit­ti par­ti­on nuo­re­na Kan­kaan­pääs­sä, mut­ta liit­tyi par­ti­o­lip­pu­kun­ta Pääs­ky­par­veen Noor­mark­kuun muut­ta­mi­sen jäl­keen. Hän on toi­mi­nut mm. Pääs­ky­par­ven lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja­na eli yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, Sa­ta­kun­nan par­ti­o­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja­na, Sa­ta­kun­nan par­ti­o­sää­ti­ön hal­li­tuk­ses­sa sekä Suo­men par­ti­o­lais­ten ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa. Vii­me vuo­si­na Sai­nio on ol­lut ak­tii­vi­nen pai­kal­lis­toi­min­nas­sa. Vii­mei­sin suu­ri par­ti­o­pes­ti hä­nel­lä on kym­me­nen vuo­den ta­kaa pii­ri­lei­rin ta­lous­pääl­lik­kö­nä. Sai­nio tun­ne­taan par­ti­o­pii­reis­sä luot­to­hen­ki­lö­nä, joka on ai­na val­mii­na aut­ta­maan haas­ta­vis­sa­kin ti­lan­teis­sa.

Par­ti­on ul­ko­puo­lel­la Sai­nio on ak­tii­vi­nen mm. Zon­tis­sa, jos­sa hä­net va­lit­tiin Vuo­den Zon­tak­si 2019, Ka­pua-hy­vän­te­ke­väi­syysp­ro­jek­teis­sa sekä kou­lu­mum­mo­na.