An­ni­na Ruo­kos­ki

NOOR­MARK­KU

Noor­mark­ku­lai­set Au­lik­ki Ra­ja­mä­ki, Lee­na Grön­roos, Sei­ja Ka­ta­jis­to ja Tan­ja Lum­me-Lah­ti al­koi­vat jo vuon­na 1987 ko­koon­tua, kun hei­dän siip­pan­sa soit­ti­vat ja te­ki­vät mu­siik­kia yh­des­sä.

– Kun mie­het te­ki­vät mu­siik­ki­aan, me aloim­me ko­koon­tua ai­na jon­kun luo­na myös. Lap­set oli­vat mu­ka­na. Pian aloim­me yh­des­sä teh­dä ko­koon­tu­mi­sis­sam­me kä­si­töi­tä, näin syn­tyi Sil­muk­ka­sis­kot. Moni meis­tä oli ai­koi­naan tul­lut Noor­mark­kuun mie­hen­sä pe­räs­sä, jo­ten yh­tei­nen sä­vel löy­tyi ja saim­me ver­kos­ton, jos­sa vie­tim­me pal­jon myös juh­la­py­hiä, ku­ten vap­pua ja uut­ta vuot­ta, Tan­ja Lum­me-Lah­ti ker­too.

Pian mu­kaan tu­li­vat myös Lee­na Starck, Pir­jo Kal­lio, Lii­sa Ekq­vist, Ar­ja Valo, Hel­vi Loi­jas, Tei­ja Ruis­nie­mi ja Mar­ja-Tert­tu Huh­ta.

Sil­muk­ka­sis­ko­jen ko­koon­tu­mis­ten pit­kän tai­pa­leen tuo­tok­sia on esil­lä Gal­le­ria Lii­sa Ekq­vis­til­lä 4. mar­ras­kuu­ta saak­ka. Kä­si­töi­tä on to­del­la teh­ty kai­ken­lai­sia, ku­ten näyt­te­lys­tä sel­vi­ää. Näyt­te­lyn suk­ka­ko­ko­el­ma on hui­maa­va, on ma­ri­mek­koa ja mui­ta kau­nii­ta ku­vi­oi­ta.

– On neu­lot­tu pai­to­ja, mys­sy­jä ja eri­tyi­ses­ti suk­kia. Suk­ka-tee­ma on­kin ol­lut vah­va­na mu­ka­na alus­ta läh­tien. Jos oh­jeet tai ku­vi­ot ovat ol­leet jos­kus han­ka­lia, olem­me yh­des­sä sel­vit­tä­neet haas­teet, nai­set to­te­a­vat.

– Ti­ka­puu­tek­nii­kal­la saa ai­kaan ku­vi­oi­ta niin, et­tei nur­jal­le puo­lel­le jää pit­kiä lan­ka­nau­ho­ja, Ar­ja Valo opas­taa ja näyt­tää, kuin­ka tek­niik­ka toi­mii.

Suu­rin työ, joka kä­si­työ­näyt­te­lys­sä on, on vir­kat­tu Ka­le­va­la-peit­to. Kuka te­ki­jä on, sitä ei ker­ro­ta, sil­lä jo­kai­nen työ on näyt­te­lys­sä esil­lä työ­nä, te­ki­jää ei ole mai­nit­tu. Sen vä­rik­kyy­des­tä ja kau­niis­ta ku­vi­ois­ta jo­kai­nen löy­tää suo­sik­ki­pa­lan­sa.

Jo­kai­nen kä­si­työ­tai­ta­ja te­kee neu­lon­tail­lois­sa ai­na omia töi­tään, mut­ta yh­den ker­ran nai­set päät­ti­vät myös pu­keu­tua yh­te­ne­väs­ti.

– Olim­me Rau­mal­la Mus­tan pit­sin yös­sä vie­rai­lul­la, ja huo­ma­sim­me, et­tä mo­nel­la on pääl­lään mus­taa pit­siä, niin­pä me­kin ku­doim­me pit­sil­tä näyt­tä­vät mus­tat pai­dat seu­raa­van vuo­den ret­keä var­ten.

Vii­me ai­koi­na kaar­ro­ke­neu­leet ovat ol­leet suo­sit­tu­ja, nii­tä­kin on näyt­te­lys­sä usei­ta esil­lä. Myös pal­mik­ko­neu­leet ovat tu­los­sa nyt ta­kai­sin.

– Ai­koi­naan nii­tä teh­tiin 80-lu­vul­la.

Kä­si­työ­ko­koon­tu­mis­ten li­säk­si Sil­muk­ka­sis­kot te­ke­vät reis­su­ja ja ovat as­kar­rel­leet myös sy­ty­ke­ruu­su­ja ja lei­po­neet yh­des­sä. Vaik­ka mo­nen­moi­sia tai­to­ja on jo plak­ka­ris­sa, ai­ko­vat Sil­muk­ka­sis­kot ope­tel­la tu­le­vai­suu­des­sa myös huo­vu­tus­ta.

Yhä edel­leen Sil­muk­ka­sis­kot ta­paa­vat joka toi­nen tiis­tai ai­na jon­kun ko­to­na.

– Kan­nus­tam­me mui­ta­kin ko­koon­tu­maan täl­lai­siin va­paa­eh­toi­siin yh­teen­liit­ty­miin ja et­si­mään ys­tä­viä. Yh­tei­nen te­ke­mi­nen on mie­le­käs­tä ja sa­mal­la tu­lee maa­il­maa­kin pa­ran­net­tua, nai­set to­te­a­vat.

– Oli hie­no huo­ma­ta, et­tä vaik­ka on jon­kin ai­kaa ol­lut pois Noor­mar­kus­ta ja nyt tul­lut ta­kai­sin, olen edel­leen ter­ve­tul­lut jouk­koon, Tan­ja Lum­me-Lah­ti to­te­aa.

Tilk­kuf­lik­ko­jen työt myös näyt­te­lys­sä

Gal­le­ria Lii­sa Ekq­vis­til­lä on näy­til­lä myös toi­sen kä­si­työ­ryh­män, eli Tilk­kuf­lik­ko­jen töi­tä. Tä­hän ryh­mään kuu­lu­vat An­ne Mä­ki­nen, An­ja Mä­ke­lä, Ir­ja Pa­ju­nen ja Lii­sa Ekq­vist. Ai­em­min mu­ka­na ovat ol­leet myös Tar­ja Tuu­len­suu, Ai­la Lin­nan­ke­to-Ant­too­ra, Riit­ta Sund­man, Sei­ja Hu­mal­saa­ri ja Mai­ja Sip­po­la.

Tilk­kuf­li­kat on pe­rus­tet­tu Ot­so­lan tilk­ku­pii­rin poh­jal­ta vuon­na 2012 . He ker­to­vat, et­tä uu­siin lan­ka­ma­te­ri­aa­lei­hin tu­tus­tu­mi­nen on in­nos­ta­nut täl­lä het­kel­lä te­ke­mään enem­män neu­lei­ta ja virk­kauk­sia, muit­ta tu­le­vai­suu­den haa­veis­sa on teh­dä vaat­tei­ta tilk­k­työ­me­ne­tel­mäl­lä.