Seurakunnan itsenäisyydestä keskusteltiin Noormarkussa  – Laviassa keskustelu käydään sunnuntaina

Kirk­ko­kah­vit­te­lun lo­mas­sa Noor­mar­kun seu­ra­kun­nan vas­taa­va kirk­ko­her­ra Jaak­ko Rai­ner­ma alus­ti kes­kus­te­lua lu­ke­mal­la Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin tie­dot­teen, jo­hon on seu­ra­kun­nal­ta pyy­det­ty sel­vi­tys elo­kuun lop­puun men­nes­sä. Kes­kus­te­lu­het­kes­sä sai myös osal­lis­tua gal­lu­piin, jos­sa ky­syt­tiin ha­lus­ta jat­kaa it­se­näi­se­nä seu­ra­kun­ta­na tai vaih­to­eh­toi­ses­ti ol­la val­mis liit­ty­mään osak­si jo­ta­kin tois­ta. Ti­lai­suu­teen osal­lis­tui va­jaa 40 hen­keä, ja pu­heen­vuo­ro­ja pyy­det­tiin run­saas­ti.

Haluatko lukea koko artikkelin?