Ta­pio Val­lin

UU­TIS­LUOT­SI

Säh­kö­au­ton la­taa­mi­nen jul­ki­sel­ta, mak­sul­li­sel­ta lau­tas­pis­teel­tä on Uu­tis­luot­sin le­vik­ki­a­lu­eel­la mah­do­ton­ta. Lä­him­mät la­taus­pis­teet ovat Po­ris­sa, Kan­kaan­pääs­sä, Me­ri­kar­vi­al­la ja Kii­koi­sis­sa, mut­ta koko muu alue on val­kois­ta. Noor­mark­ku, Po­mark­ku, Sii­kai­nen, Ah­lai­nen ja La­via ovat tyh­jää alu­et­ta.

Alu­een ke­hi­tys­tä ja esi­mer­kik­si mat­kai­lua aja­tel­len tun­tuu eri­koi­sel­ta, et­tei täl­le alu­eel­le ole saa­tu la­taus­pis­tei­tä. Tie­ten­kin säh­kö­au­tot ovat vie­lä suh­teel­li­sen har­vi­nai­sia, mut­ta nii­den myyn­ti ylit­tää jo uu­sien au­to­jen myyn­nis­sä polt­to­moot­to­ri­au­tot. Sen vuok­si on ole­tet­ta­vaa, et­tä la­taus­pis­tei­tä saa­daan myös vaik­ka Noor­mark­kuun, jos­sa polt­to­nes­tei­tä voi tan­ka­ta kah­del­ta ase­mal­ta.

Jul­ki­sia lau­taus­pis­tei­tä odo­tel­les­sa moni säh­kö­au­ton omis­ta­ja jou­tuu miet­ti­mään, mi­ten au­ton­sa sit­ten la­taa. Vaih­to­eh­to­ja on mo­nia ja hin­ta­haa­ruk­ka­kin laa­ja.

Säh­kö­au­to­jen ryn­nis­tys ai­heut­taa ky­sy­myk­sen, mis­sä ja mi­ten au­toa pi­täi­si la­da­ta.

Ta­lo­yh­ti­öi­den yh­ti­ö­ko­kouk­sis­sa kes­kus­tel­laan la­taus­pis­tei­den han­kin­nas­ta, mut­ta sa­maan on­gel­maan tör­mää myös oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va. Riit­tää­kö au­to mu­ka­na tu­le­va pe­rus­la­tu­ri, jon­ka voi tö­kä­tä ta­val­li­seen pis­to­ra­si­aan, vai kan­nat­tai­si­ko hank­ki ko­tiin la­tau­sa­se­ma. Kol­mas vaih­to­eh­to on joh­dos­sa ole­va la­tu­ri­mö­tik­kä. joka saa voi­man­sa voi­ma­pis­to­ra­si­as­ta.

Pit­kän lin­jan säh­kö­mies, yrit­tä­jä Kari Aal­to­nen suo­sit­te­lee en­si­si­jai­ses­ti omaa, kiin­teä ko­ti­la­tu­ria. In­ves­toin­ti­na se on kal­lein vaih­to­eh­to, mut­ta se on te­hok­kain ja nos­taa eh­kä myös kiin­teis­tön ar­voa. Sel­vää on, et­tä säh­kö­au­tot yleis­ty­vät ko­vaa vauh­tia, ja ta­loa myy­tä­es­sä ko­ti­la­tau­sa­se­ma on sel­keä etu sa­moin kuin esi­mer­kik­si au­rin­ko­pa­nee­lit.

– Au­ton mu­ka­na tu­le­va, ta­val­li­seen pis­to­ra­si­aan lii­tet­tä­vä la­taus­joh­to on käy­tet­tä­vis­sä ai­no­as­taan ti­la­päi­sis­sä la­tauk­sis­sa. Ta­val­li­nen pis­to­ra­sia ei ole tar­koi­tet­tu kiin­te­ään jat­ku­vaan la­tauk­sen käyt­töön.

Oi­kea rat­kai­su on kiin­te­än la­tau­sa­se­man asen­nus. Sitä puol­taa myös pa­lo­tur­val­li­suus, sil­lä pit­kään käy­tet­tä­es­sä pis­to­ra­si­aa la­tauk­seen, se voi lo­pul­ta kä­räh­tää, Aal­to­nen va­roit­taa.

Au­ton mu­ka­na tu­le­val­la pe­rus­la­tu­ril­la­kin toki pär­jää, jos au­ton käyt­tö on vä­häis­tä ja se voi sei­soa joh­don pääs­sä pit­ki­ä­kin ai­ko­ja. Akun la­taa­mi­nen täy­teen voi kes­tää jopa tois­ta vuo­ro­kaut­ta. Pis­to­ra­si­an kun­to on täl­lais­ta la­tu­ria käy­tet­tä­es­sä hyvä var­mis­taa, ja käy­tön tu­lee ol­la kui­ten­kin vä­li­ai­kais­ta, ei jat­ku­vaa.

Voi­ma­pis­to­ra­si­aan kyt­ket­tä­vä la­tu­ri on toi­mi­va rat­kai­su, ja täl­lai­sen la­tu­rin voi ot­taa mu­kaan­sa esi­mer­kik­si mö­kil­le.

Aal­to­nen kui­ten­kin pai­not­taa kiin­te­än la­taus­pis­teen etu­ja muun mu­as­sa juu­ri tur­val­li­suu­des­sa. Ase­ma kyt­ke­tään suo­raan mit­ta­ri­tau­luun ja vi­ka­vir­ta­suo­jaus var­mis­taa, et­tei mi­tään va­hin­ko­ja pää­se syn­ty­mään. La­tau­sa­se­mat ovat myös älyk­käi­tä, ja la­taus­ta voi­daan seu­ra­ta äly­pu­he­li­mel­la.

La­tau­sa­se­mia on hy­vin mo­nen­lai­sia, ja hin­nat läh­te­vät 600 eu­ros­ta ylös­päin. Asen­ta­mi­seen tar­vi­taan ai­na säh­kö­a­sen­ta­ja, mikä taas li­sää kus­tan­nuk­sia työ­mää­räs­tä riip­pu­en muu­ta­mil­la sa­ta­sil­la. La­tauk­sen no­peus, ajoi­tus ja mu­ka­vuus mak­sa­vat kyl­lä hin­tan­sa ta­kai­sin ajan mit­taan var­sin no­pe­as­ti.

Säh­kö­au­ton ko­ko­nais­hin­taa aja­tel­len ton­nin ko­ti­la­tau­sa­se­ma ei ole ko­vin suu­ri kus­tan­nus.

Aal­to­nen kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä säh­kön käyt­töä on hyvä tark­kail­la au­toa la­da­tes­sa. Kun te­ho­kas la­tu­ri nap­paa säh­köä isol­la te­hol­la sa­maan ai­kaan, kun esi­mer­kik­si läm­mi­tys­pat­te­rit ja kiu­as ovat pääl­lä, voi­vat pää­su­lak­keet pa­laa. Tä­hän­kin toi­sin on saa­ta­vis­sa rat­kai­su, mut­ta pa­ras vaih­to­eh­to on käyt­tää jär­keä säh­kö­lait­tei­den käy­tös­sä.