Maa­rit Kaut­to

NOOR­MARK­KU

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään hä­vik­ki­viik­koa, jon­ka ta­voi­te on he­rät­tää kes­kus­te­lua ruo­ka­hä­vi­kis­tä ja li­sä­tä ruo­an ar­vos­tus­ta. Kou­luis­sa ruo­ka­hä­vi­kin seu­ran­ta ei ra­joi­tu vain hä­vik­ki­viik­koon, vaan on ny­ky­ään osa jo­ka­päi­väis­tä ar­kea.

Jä­te­la­ki­kin edel­lyt­tää, et­tä kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruo­ka­hä­vi­kis­tä pi­de­tään tark­kaa kir­jan­pi­toa. Näin teh­dään myös kes­kus­keit­ti­ö­nä toi­mi­vas­sa Noor­mar­kun yh­te­näis­kou­lun keit­ti­ös­sä, jos­sa val­mis­te­taan päi­väs­sä noin 1200 ate­ri­aa alu­een päi­vä­ko­tei­hin ja kou­lui­hin.

– Op­pi­lai­den ruo­kai­lus­ta yli jää­nyt lau­tas­jä­te pun­ni­taan ja kir­ja­taan ylös joka päi­vä, sa­moin hen­ki­lö­kun­nal­le myy­tä­vä yli­jää­mä­ruo­ka sekä mah­dol­li­ses­ti Po­rin Seu­dun Työt­tö­mät ry:lle lah­joi­tet­ta­va yli­jää­mä­ruo­ka. Ja jos vie­lä jää jo­tain bi­o­jät­tee­seen lai­tet­ta­vaa, se­kin pun­ni­taan. Ruo­ka­hä­vi­kis­tä pi­de­tään siis erit­täin tark­kaa kir­jaa, Noor­mar­kun yh­te­näis­kou­lun ruo­ka­pal­ve­lu­e­si­mies Satu Nie­mi­nen ker­too.

Nie­mi­sen mu­kaan op­pi­lail­le pu­hu­taan hä­vik­ki­ruo­as­ta ja muis­tu­te­taan, et­tä ote­taan lau­ta­sel­le vain sen ver­ran ruo­kaa, kuin jak­se­taan syö­dä.

– Mie­luum­min ote­taan en­sin vain vä­hän ja jos ruo­ka mais­tuu, li­sää voi ai­na ha­kea. Hä­vik­ki­vii­kol­la pork­ka­na­na on, et­tä jos kou­lun ruo­ka­hä­vik­ki alit­taa tie­tyt raja-ar­vot, kaik­ki saa­vat sit­ten myö­hem­min pal­kin­nok­si jää­te­löä.

Noor­mar­kun yh­te­näis­kou­lus­sa ruo­ka­hä­vik­ki on jon­kin ver­ran li­sään­ty­nyt.

– Nyt hä­vik­ki saat­taa ol­la vii­si ki­loa päi­väs­sä, kun se en­nen oli kes­ki­mää­rin kol­me ki­loa päi­väs­sä. Syy­nä voi ol­la esi­mer­kik­si se, et­tä pie­net op­pi­laat ei­vät lu­ku­kau­den alus­sa vie­lä osaa ar­vi­oi­da pal­jon­ko vat­saan mah­tuu ja ot­ta­vat lau­ta­sel­le enem­män ruo­kaa kuin jak­sa­vat syö­dä. Toi­nen syy saat­taa ol­la, et­tä pie­net op­pi­laat ei­vät vie­lä tie­dä, pi­tä­vät­kö tar­jol­la ole­vas­ta ruo­ka­la­jis­ta vai ei­vät ja ot­ta­vat sik­si rei­lun an­nok­sen, jon­ka jät­tä­vät sit­ten syö­mät­tä, kos­ka ei­vät tyk­kää­kään, Satu Nie­mi­nen poh­tii.

Noor­mar­kun kes­kus­keit­ti­ön ko­ke­mus­ten mu­kaan tä­män päi­vän in­hok­ki­ruo­ka tun­tuu ole­van esi­mer­kik­si li­me­ka­la, joka teh­dään uu­nis­sa pa­kas­te­ka­las­ta ja jon­ka pääl­lä on li­me­kas­ti­ke. Myös­kään si­an­li­ha­kas­ti­ke ja kas­vis­kiu­sauk­set ei­vät mais­tu op­pi­lail­le. Eh­dot­to­mia suo­sik­ki­ruo­kia ovat muun mu­as­sa broi­ler- ja jau­he­li­ha­pyö­ry­kät, mak­ka­ra- ja jau­he­li­ha­kas­tik­keet, pa­ne­roi­dut ka­la­leik­keet eli en­ti­sa­jan ka­la­pui­kot, jau­he­li­ha­ma­ka­ro­ni­laa­tik­ko, la­sag­ne, ton­ni­ka­la­pas­ta­vuo­ka sekä uu­ni­mak­ka­ra.

– Ja puu­ro on erit­täin suo­sit­tu ruo­ka. On lap­sia, jot­ka kiu­saus­päi­vä­nä ot­ta­vat tee­lu­si­kal­li­sen ruo­kaa ja puu­ro­päi­vä­nä rei­lun kau­hal­li­sen. Tar­jo­a­mam­me puu­ro val­mis­te­taan ri­ko­tuis­ta oh­ra­suu­ri­mois­ta ja kau­ra­le­sees­tä, jol­loin se on ruo­kai­saa sekä sy­dä­nys­tä­väl­lis­tä, Satu Nie­mi­nen to­te­aa.

Ruo­ka­hä­vik­ki suu­rin­ta ko­ti­ta­louk­sis­sa

Ruo­ka­hä­vik­kiä eli syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa me­nee huk­kaan kai­kis­sa elin­tar­vi­ke­ket­jun vai­heis­sa. Ruo­ka­hä­vik­kiä muo­dos­tuu niin ra­vit­se­mus­pal­ve­luis­sa, kau­pois­sa, te­ol­li­suu­des­sa ja al­ku­tuo­tan­nos­sa kuin ko­ti­ta­louk­sis­sa. Koko ruo­ka­ket­jun hä­vi­kin ar­vi­oi­daan ole­van noin 360 mil­joo­naa ki­loa vuo­sit­tain.

Ko­ti­ta­louk­sien osuus ruo­ka­ket­jun ruo­ka­hä­vi­kis­tä on suu­rin, pe­rä­ti yli kol­ma­so­sa. Ko­ti­ta­louk­sis­sa muo­dos­tuu ruo­ka­hä­vik­kiä yli 100 mil­joo­naa ki­loa vuo­sit­tain.

Ruo­ka­hä­vik­ki ja­kau­tuu ruo­ka­ket­jus­sa seu­raa­vas­ti:

- ko­ti­ta­lou­det 107–137 mil­joo­naa ki­loa eli 33 pro­sent­tia

- elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus 84 mil­joo­naa ki­loa eli 23 pro­sent­tia

- ra­vit­se­mis­pal­ve­lut 61 mil­joo­naa ki­loa eli 17 pro­sent­tia

- kaup­pa 57 mil­joo­naa ki­loa eli 16 pro­sent­tia

- al­ku­tuo­tan­to 42 mil­joo­naa ki­loa eli 11 pro­sent­tia

Ko­ti­ta­louk­sien ar­jen hä­vik­ki joh­tuu usein ar­jen ta­vois­ta ja tot­tu­muk­sis­ta, mut­ta niis­sä pii­lee myös rat­kai­sut sen vä­hen­tä­mi­seen. Opet­te­le­mal­la päi­väys­mer­kin­tö­jen erot ja ruo­kien oi­ke­aop­pi­set säi­ly­tys­ta­vat sekä pi­tä­mäl­lä täh­de­ruo­ka­päi­viä pää­see jo pit­käl­le.