PORI

Po­rin ret­kei­ly­reit­tien var­rel­le on tänä ke­vää­nä asen­net­tu QR-koo­din si­säl­tä­viä kylt­te­jä, joi­den avul­la ke­rä­tään ajan­ta­sais­ta pa­lau­tet­ta rei­teil­tä. Pa­lau­te­jär­jes­tel­män avul­la tie­to esi­mer­kik­si rik­ki­näi­sis­tä ra­ken­teis­ta saa­daan vä­li­tet­tyä no­pe­am­min.

Rei­teil­le asen­ne­tuis­ta kyl­teis­tä löy­tyy skan­nat­ta­va QR-koo­di, jon­ka kaut­ta avau­tu­val­la lo­mak­keel­la voi an­taa pa­lau­tet­ta rei­tis­tä tai puut­teis­ta rei­til­lä. Kylt­te­jä on si­joi­tet­tu pää­a­si­as­sa Meri-Po­riin luon­to­tor­ni­rei­teil­le sekä Noor­mar­kus­sa, Ah­lai­sis­sa ja Jout­si­jär­vel­lä si­jait­se­vil­le Kar­hu­rei­teil­le. Asen­nus­työ on aloi­tet­tu jo ai­em­min ke­vääl­lä ja suu­rin osa kyl­teis­tä on jo pai­kal­laan ja pa­lau­te­jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä. Ai­van kai­kil­le kau­pun­gin luon­to­rei­teil­le kylt­te­jä ei tois­tai­sek­si asen­ne­ta.

– Lo­mak­keel­la voi ra­por­toi­da esi­mer­kik­si rik­ki men­neis­tä ra­ken­teis­ta tai vaik­ka­pa lä­hel­tä piti -ti­lan­teis­ta. Pa­laut­teen avul­la pys­tym­me pa­ran­ta­maan reit­tien ja ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta, ku­vai­lee pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri An­ne Salo.

Pa­laut­teet kä­si­tel­lään ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­lu­yk­si­kös­sä ja tar­kas­tuk­set maas­tos­sa hoi­taa Luon­to­pa­ja. Kar­hu­reit­tien di­gi­taa­li­nen kart­ta löy­tyy osoit­tees­ta pori.fi/po­rin­kar­hu­reit­ti. Mui­ta luon­to­reit­te­jä löy­dät osoit­tees­ta vi­sit­po­ri.fi/ret­kei­ly­rei­tit