Ta­pio Val­lin

Noor­mark­ku

Säh­köy­rit­tä­jä Miku Mah­la­mä­en oma­ko­ti­ta­lon tar­has­sa Noor­mar­kus­sa hauk­kuu kak­si hir­vi­koi­raa toi­veik­kaa­na, et­tä joko nyt pääs­tään jäl­jil­le. Ei vie­lä, mut­ta isän­tä it­se har­ras­taa met­säs­tys­tä joka päi­vä 24/7. Koh­tee­na to­sin ei­vät ole hir­vet ei­vät­kä pyyt, vaan pörs­si­säh­kön hal­vim­mat tun­nit.

Miku Mah­la­mä­ki ker­too har­ja­val­ta­lai­sen Joo­nas Sal­men ke­hit­tä­mäs­tä lait­tees­ta, joka säh­kö­mit­ta­ri­tau­luun asen­net­tu­na ha­kee koko ajan pörs­si­säh­kön hal­vim­pia tun­te­ja. Al­le ton­nin ve­ko­tin tie­naa hin­tan­sa jopa muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa säh­kön hin­nois­ta riip­pu­en.

Mut­ta an­ne­taan Sii­kais­ten Le­väs­jo­el­ta läh­töi­sin ole­van ja Noor­mark­kuun muut­ta­neen Säh­kö M. Mah­la­mä­ki oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan ker­toa asi­as­ta lä­hem­min.

Säh­kö­verk­koon lii­tet­tyyn ja ko­din säh­kö­lait­tei­siin kyt­ket­tyyn lait­tee­seen voi­daan en­na­kol­ta sää­tää tun­ti­mää­rä, jota esi­mer­kik­si ko­din läm­mi­tyk­seen tar­vi­taan. Lai­te va­lit­see ai­na vuo­ro­kau­den kah­dek­san hal­vin­ta tun­tia pörs­sis­tä. Ta­lon omis­ta­jan ei tar­vit­se it­se ky­tä­tä hal­vim­pia tun­te­ja, vaan au­to­maa­tio hoi­taa sen hä­nen puo­les­taan. Lait­tee­seen voi­daan kyt­keä esi­mer­kik­si pat­te­rit, säh­kö­au­ton la­tu­ri, läm­min­ve­si­va­raa­ja tai il­ma- ja il­ma­ve­si­läm­pö­pump­pu.

– Kiu­as­ta en ole sii­hen kyt­ke­nyt. Kyl­lä sau­naan pi­tää pääs­tä sil­loin, kun sil­tä tun­tuu. Toki ajan­koh­dan voi va­li­ta it­se pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­nan mu­kaan.

Miku Mah­la­mä­ki os­ti van­han oma­ko­ti­ta­lon Noor­mar­kus­ta pari vuot­ta sit­ten. Noin 24 000 ki­lo­wat­ti­tun­nin (kWh) vuo­tui­nen säh­kön­ku­lu­tus on nyt suo­ra­säh­kö­läm­mi­tys­ta­los­sa pu­don­nut jo 9000 kWh:iin.

– Ei se kyl­lä ole vain pörs­si­säh­kö­hais­te­li­jan an­si­o­ta, vaan ta­loon on teh­ty pal­jon muu­ta­kin, asen­net­tu muun mu­as­sa il­ma­ve­si­läm­pö­jär­jes­tel­mä. Olen in­ves­toi­nut ener­gi­a­jär­jes­tel­miin yli 20 000 eu­roa, mut­ta olen aja­tel­lut myös ta­lon ar­von­nou­sua.

Ku­lut­ta­jat ovat ny­kyi­ses­sä ener­gi­a­ti­lan­tees­sa ai­ka lail­la pyö­räl­lä pääs­tään. Pu­he­lin pi­ri­see, kun myyn­ti­ty­kit tu­lit­ta­vat au­rin­ko­pa­nee­le­ja, il­ma­pump­pu­ja ja mui­ta sääs­tö­rat­kai­su­ja.

Miku Mahlamäellä on autotallissaan varastossa pörssisähkön tuntihintojen seurantalaitteita. Hän uskoo, että niiden kysyntä kasvaa kohisten, kun ihmiset valitsevat yhä useammin pörssisähkösopimuksen.

Miku Mahlamäellä on autotallissaan varastossa pörssisähkön tuntihintojen seurantalaitteita. Hän uskoo, että niiden kysyntä kasvaa kohisten, kun ihmiset valitsevat yhä useammin pörssisähkösopimuksen.

Tapio Vallin

Miku suo­sit­te­lee ole­maan va­ro­vai­nen.

– Ei ole ole­mas­sa oi­ke­aa tai vää­rää rat­kai­sua. Ra­hal­la saa vaik­ka min­kä­lai­sia rat­kai­su­ja, mut­ta toi­saal­ta ei ole pak­ko teh­dä mi­tään, jos on val­mis mak­sa­maan säh­kö­las­kun­sa. Asi­an­tun­ti­jan kans­sa on kui­ten­kin hyvä kar­toit­taa ny­ky­ti­lan­ne, ja miet­tiä mil­lai­sia vaih­to­eh­to­ja on ole­mas­sa, pal­jon­ko niil­lä voi saa­da sääs­töä ja mitä se tu­lee mak­sa­maan.

Omia au­rin­ko­pa­nee­le­ja Mah­la­mä­el­lä ei ole, kos­ka kau­nis män­nik­kö ym­pä­röi ta­loa. Pa­nee­leis­ta ei sai­si kun­nol­la te­ho­ja, ja hän ha­lu­aa mie­luum­min säi­lyt­tää kau­niin mai­se­man­sa.

Mah­la­mä­ki it­se suo­sit­te­lee pörs­si­säh­köä, mut­ta va­roit­taa huo­les­tu­mas­ta hin­ta­pii­keis­tä. Säh­kö­las­ku­ja kan­nat­taa seu­ra­ta kvart­taa­leit­tain, ja kat­soa sen jäl­keen, mikä on ol­lut säh­kön kes­ki­hin­ta. Vas­ta sil­loin nä­kee, mikä on säh­kön kes­ki­hin­ta, ei­kä tui­jot­taa vain joi­ta­kin hin­ta­piik­ke­jä, joi­ta var­mas­ti en­si tal­ve­na­kin tu­lee.