Maa­rit Kaut­to

NOOR­MARK­KU

Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­to siu­na­si tont­ti­kau­pan ko­kouk­ses­saan 28. elo­kuu­ta. Var­si­nais­ta kaup­pa­kir­jaa ei ole vie­lä al­le­kir­joi­tet­tu.

Tont­ti­kau­pan taus­tal­la ovat alu­een en­ti­sen ja ny­kyi­sen omis­ta­jan kon­kurs­sit ja va­rat­to­muus, jon­ka vuok­si ne ei­vät pys­ty kus­tan­ta­maan maan­pääl­li­sen ro­mun sekä saas­tu­neen maa­pe­rän sii­vous­ta.

Söör­mar­kun Kone ja Romu har­joit­ti ton­til­la jät­teen vas­taa­not­to- ja kier­rä­tys­toi­min­taa 1970-lu­vul­ta vuo­teen 2018, jol­loin yh­ti­ön har­joit­ta­ma lii­ke­toi­min­ta lop­pui. Alu­eel­la kä­si­tel­tiin muun mu­as­sa te­ol­li­suus- ja maa­ta­lous­ro­mua, ajo­neu­vo­ja, säh­kö- ja elekt­ro­niik­ka­jä­tet­tä, ko­ti­ta­lous­ro­mua, ku­ten kyl­mä­lait­tei­ta, ren­kai­ta, kaa­pe­lia, öl­jyi­siä jät­tei­tä, ak­ku­ja ja muo­via.

Söör­mar­kun Kone ja Ro­mun jät­teen­kä­sit­te­ly­toi­min­taa kos­ke­nut ym­pä­ris­tö­lu­pa on rau­e­tet­tu Po­rin kau­pun­gin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sen pää­tök­sel­lä hei­nä­kuus­sa 2020. Tuol­loin yh­ti­öl­le ase­tet­tiin vel­voi­te toi­min­ta­kiin­teis­tö­jen tyh­jen­tä­mi­ses­tä kai­kes­ta jät­tees­tä 31.12.2021 men­nes­sä sekä vel­voi­te 30.6.2020 men­nes­sä esit­tää Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sel­le ul­ko­puo­li­sen asi­an­tun­ti­jan suun­ni­tel­ma alu­een maa­pe­rän ja poh­ja­ve­den ti­lan sel­vit­tä­mi­ses­tä, ar­vio puh­dis­tus­tar­peen sel­vit­tä­mi­ses­tä sekä muis­ta mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä.

Rau­et­ta­mis­ta kos­ke­neen pää­tök­sen jäl­keen Söör­mar­kun Kone ja Romu Oy on va­ro­jen puut­tees­sa ase­tet­tu sel­vi­tys­ti­laan ja yh­ti­ön toi­min­ta on mer­kit­ty kaup­pa­re­kis­te­riin la­kan­neek­si 29.11.2022.

Kiin­teis­tö­jen ny­kyi­nen omis­ta­ja on 20.9.2019 teh­dyl­lä kiin­teis­tö­kau­pal­la Söör­mar­kun Ra­ken­nus­pal­ve­lu Oy, joka puo­les­taan on ase­tet­tu kon­kurs­siin 22.1.2020. Söör­mar­kun Ra­ken­nus­pal­ve­lu Oy:n kon­kurs­si­pe­sä on va­ra­ton.

Kos­ka sekä Söör­mar­kun Kone ja Romu et­tä Söör­mar­kun Ra­ken­nus­pal­ve­lu Oy ovat va­rat­to­mia, ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja jä­te­lain mu­kaan vas­tuu alu­een sii­vo­a­mi­ses­ta ja pi­laan­tu­neen maa­pe­rän puh­dis­ta­mi­ses­ta siir­tyy Po­rin kau­pun­gil­le. Kau­pun­gin ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen on an­ta­nut mar­ras­kuun lo­pus­sa 2022 sii­vous­ke­ho­tuk­sen, jon­ka mu­kaan tek­ni­sen toi­mi­a­lan on sii­vot­ta­va alue kai­kes­ta jät­teek­si luo­ki­tel­ta­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta 31.12.2024 men­nes­sä.

Kau­pun­ki on teet­tä­nyt alu­een maa­pe­räs­tä hait­ta-ai­ne­kar­toi­tuk­sen. Alu­eel­la on erit­täin suu­ri mää­rä maan­pääl­li­siä jät­tei­tä ja li­säk­si pi­laan­tu­nei­ta mai­ta, jot­ka si­säl­tä­vät muun mu­as­sa öl­jyä, elo­ho­pe­aa ja lyi­jyä. Hait­ta-ai­nei­den pi­toi­suu­det ja mää­rät ovat maa­pe­räs­sä suu­ret. Maa­pe­rä­näyt­teis­sä oli use­as­sa näyt­tees­sä ais­tin­va­rai­ses­ti ha­vait­ta­vis­sa pi­laan­tu­nei­suut­ta ja tu­lok­sis­ta suu­res­sa osas­sa oli ylem­män oh­je­ar­von ylit­tä­viä pi­toi­suuk­sia.

Söör­mar­kun Kone ja Ro­mun lii­ke­toi­min­nas­saan käyt­tä­mä alue on kaik­ki­aan noin 34,5 heh­taa­ria. Tont­ti­pääl­lik­kö Eli­sa Lai­neen mu­kaan maan­pääl­li­sen ro­mun sii­vous­kus­tan­nuk­sis­ta on ole­mas­sa vas­ta kar­kea ar­vio.

– Ar­vi­on mu­kaan maan­pääl­li­sen ro­mun sii­vous­kus­tan­nuk­set ovat vä­hin­tään 200 000 eu­roa. Sii­vouk­sil­le on tyy­pil­lis­tä, et­tä lo­pul­li­nen sum­ma sel­vi­ää vas­ta työn val­mis­tut­tua, Eli­sa Lai­ne to­te­aa.

Po­rin kau­pun­gil­le ei ole tois­tai­sek­si ase­tet­tu pi­laan­tu­neen maa­pe­rän puh­dis­ta­mis­vel­voi­tet­ta, mut­ta jos sel­lai­nen ase­te­taan, kau­pun­ki voi ha­kea tar­koi­tuk­seen val­ti­on avus­tus­ta.

– Avus­tus­ta ha­e­taan il­man muu­ta, jos kau­pun­ki vel­voi­te­taan maa­pe­rä puh­dis­ta­maan.

– Maan­pääl­li­sen ro­mun sii­vou­su­rak­ka on tar­koi­tus kil­pai­lut­taa heti sen jäl­keen, kun alu­een omis­tus on en­sin saa­tu kau­pun­gil­le, Eli­sa Lai­ne ker­too.

Mut­ta min­kä ar­voi­nen alue on ja mitä sil­le sit­ten ta­pah­tuu, kun se on sii­vot­tu?

– Läh­tö­koh­tai­ses­ti tä­män tyyp­pi­set yleis­kaa­van mu­kai­set kas­vu­suun­ta-alu­eet hin­noi­tel­laan raa­ka­maa­na, mut­ta koh­teen luo­vu­tu­sar­vo riip­puu sen tu­le­vas­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ja kaa­vas­ta.

– Nyt alue on osoi­tet­tu yleis­kaa­vas­sa osin te­ol­li­suus- ja va­ras­to­a­lu­eek­si ja osin maa- ja met­sä­ta­lous­val­tai­sek­si alu­eek­si. To­den­nä­köi­sim­min alue jää pal­ve­le­maan pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä kau­pun­ki­kon­ser­nia ja alu­een te­ol­li­suu­den tar­pei­ta, Lai­ne miet­tii.