Noor­mark­ku

Brän­n­bäc­kis­sä oli sun­nun­tai-il­ta­na po­lii­si­o­pe­raa­tio, jos­sa oli usei­ta po­lii­si­par­ti­oi­ta pai­kal­la. Ky­sees­sä oli uh­kaus­ti­lan­ne tois­ta hen­ki­löä koh­taan, jote po­lii­si va­rau­tui ti­lan­tee­seen tar­vit­ta­vin re­surs­sein teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­sek­si tur­val­li­ses­ti.

Po­lii­si ot­ti asi­aan liit­ty­en yh­den hen­ki­lön kiin­ni lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta epäil­ty­nä. Po­lii­si ei tie­do­ta asi­as­ta enem­pää.