Noor­mark­ku

Ko­ti­seu­tu­ta­lo Ka­ha­ril­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 25.10.2023 klo 17 pii­rak­ka­pa­ja, mis­sä lei­vo­taan oh­jaa­jien opas­tuk­sel­la kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Kai­ke­ni­käi­set lei­pu­rit ovat ter­ve­tul­lei­ta täl­le mak­sut­to­mal­le kurs­sil­le, jon­ka jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Noor­mar­kun Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ja Noor­mar­kun Kar­ja­la-Seu­ra. Oma es­su ja kau­lin tai pu­lik­ka mu­kaan kurs­sil­le, jo­hon il­moit­tau­du­taan etu­kä­teen Si­nik­ka Val­ka­maal­le vii­meis­tään 20.10. puh. 0400 772 697, jot­ta voi­daan va­ra­ta riit­tä­väs­ti tar­vik­kei­ta.

Kar­ja­lan­pii­rak­ka on pe­rin­tei­nen kar­ja­lai­nen lei­von­nai­nen, jos­sa ohu­en ha­pat­ta­mat­to­man ruis­kuo­ren si­säl­lä on rii­si­puu­roa, oh­ra­ryy­ni­puu­roa, pe­ru­na­so­set­ta tai kas­vik­sia. Se on al­ku­jaan poh­jois- ja ra­ja­kar­ja­lai­nen herk­ku, muil­la kar­ja­lai­sa­lu­eil­la pii­ra­kat teh­tiin nos­ta­te­tus­ta tai­ki­nas­ta. Kar­ja­lan­pii­rak­ka on re­kis­te­röi­ty Eu­roo­pan uni­o­nin ai­dok­si pe­rin­tei­sek­si tuot­teek­si vuon­na 2002. Suo­jaus kos­kee ai­no­as­taan ni­meä ”kar­ja­lan­pii­rak­ka”. Jos pii­rak­ka ei täy­tä yl­lä mai­nit­tu­ja vaa­ti­muk­sia, voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si ni­meä ”rii­si­pii­rak­ka”.

Noor­mar­kun Kar­ja­la-Seu­ran jä­se­net opas­ta­vat pii­rak­ka­pa­jas­sa, mi­ten tai­ki­na lei­vo­taan tan­goik­si, jot­ka lei­ka­taan pa­loik­si, min­kä jäl­keen pa­lat pyö­ri­te­tään pal­loik­si. Pal­lot li­tis­te­tään kak­ka­roik­si, jois­ta kau­li­taan pu­li­kal­la tai kau­li­mel­la pyö­rei­tä kuo­ria, joi­den pääl­le lai­te­taan rii­si­puu­roa ja sen jäl­keen ne ry­py­te­tään. Val­miit pii­ra­kat lai­te­taan uu­niin kyp­sy­mään ja pais­ton jäl­keen ne voi­del­laan su­la­te­tul­la voil­la. Il­lan lo­puk­si mais­tel­laan mil­tä tuo­reet pii­ra­kat mais­tu­vat. Ter­ve­tu­loa lei­po­maan Ka­ha­ril­le!