An­ni­na Lön­n­berg

NOOR­MARK­KU

Noor­mar­kun Pe­li­mies­kän­ki ko­koon­tuu tiis­tai­sin Kan­kaan kou­lul­la ja tar­jol­la on mak­su­ton­ta kun­to­lii­kun­taa ai­kui­sil­le al­ka­en kel­lo 18. Kun­to­lii­kun­taa jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Po­rin kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­men kans­sa ja kun­to­lii­kun­taan on kai­kil­la va­paa pää­sy.

– Kau­pun­gis­sa on al­ka­nut toi­mia ver­tai­soh­jaa­ja­rin­ki ja Pe­li­mies­kän­kiin ke­vään jum­pis­ta vas­taa­kin omas­ta ryh­mäs­täm­me Esa Pert­tu­la. Kau­pun­ki tar­jo­aa ti­lat Kan­kaan kou­lul­ta, Pe­li­mies­kän­kiä 25 vuot­ta sit­ten pe­rus­ta­mas­sa ol­lut Kari Lah­ti­nen ker­too.

Ai­em­min Pe­li­mies­kän­kin peli- ja jump­pail­lat oli­vat Ot­so­lan kan­sa­lai­so­pis­ton toi­min­taa.

– Syk­syl­lä il­lois­sa on käy­nyt al­le kym­me­nen jum­paa­jaa, ja li­sää po­ruk­kaa kai­vat­tai­siin. Kyn­nys on ma­ta­la, jo­ten kan­nat­taa tul­la tu­tus­tu­maan, var­sin­kin nyt, kun toi­min­ta on mak­su­ton­ta, Lah­ti­nen jat­kaa.

Pe­li­mies­kän­kin jum­pas­sa pää­pai­no on liik­ku­vuut­ta ja ta­sa­pai­noa ke­hit­tä­vis­sä har­joit­teis­sa.

– En­sin on al­ku­ve­ryt­te­ly, sit­ten var­si­nai­nen jump­pa, joka voi ol­la kep­pi­jump­paa tai vaik­ka ku­mi­nau­ha­jump­paa, lo­puk­si vie­lä ve­ny­tel­lään li­hak­set. Tun­nin ai­ka­na saa mo­ni­puo­lis­ta lii­kun­taa ja jo­kai­nen voi osal­lis­tua omien voi­mien­sa mu­kaan, pää­a­si­a­na on lii­kun­nan ilo ja yh­des­sä­o­lo, Lah­ti­nen to­te­aa.

– Niin ja vaik­ka nimi on pe­li­mies­kän­ki, ovat nai­set­kin ter­ve­tul­lei­ta.

Noor­mar­kun Pe­li­mies­kän­ki pe­rus­tet­tiin ai­koi­naan Kun­nos­sa kai­ken ikää -hank­keen myö­tä ja se on ny­kyi­sin re­kis­te­röi­ty yh­dis­tys, jo­hon voi ha­lu­tes­saan liit­tyä. Yh­dis­tys jär­jes­tää ku­lu­va­na ke­vää­nä muun mu­as­sa kei­lau­sil­to­ja Po­rin kei­la­hal­lis­sa joka kuu­kau­den toi­se­na ja nel­jän­te­nä tors­tai­na kel­lo 18.

– Vuo­sien saa­tos­sa meil­lä on ol­lut pal­jon eri­lai­sia mat­ko­ja ja reis­su­ja. Po­ruk­ka on mu­ka­vaa ja ren­toa, kan­nat­taa läh­teä mu­kaan, Lah­ti­nen kan­nus­taa.