An­ni­na Lön­n­berg

Noor­mark­ku

Vii­me vii­kon­lop­pu­na noor­mark­ku­lai­nen nuo­ri Mis­ka Ro­sen­berg teki uro­te­on ja pe­las­ti nuo­ren ur­hei­lu­ken­tän ran­nan vir­taa­vas­ta ve­des­tä. Koko ke­sän ajan ky­sei­sel­lä ui­ma­ran­nal­la on ta­pah­tu­nut lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta, vaik­ka puo­min toi­sel­le puo­lel­le me­ne­mi­ses­tä on va­roi­tet­tu use­as­ti niin so­me­maa­il­mas­sa kuin vaik­ka­pa pai­kal­lis­leh­des­sä. Ran­nal­le on tul­lut myös uu­sia va­roi­tus­kylt­te­jä, jois­sa va­ro­te­taan vir­tauk­ses­ta sekä kiel­le­tään ui­ma­puo­min yli­tys.

Al­ku­vii­kol­la Noor­mar­kun VPK:n pääl­lik­kö Jar­no Jo­en­suu muis­tut­ti Fa­ce­boo­kis­sa myös, et­tä ran­nal­la ole­va pe­las­tus­ve­ne pi­tää jät­tää ai­no­as­taan sin­ne tar­koi­tet­tuun tar­koi­tuk­seen.

– Noor­mar­kun ur­hei­lu­ken­tän ui­ma­ran­nal­la on tämä ke­sän ai­ka­na ta­pah­tu­nut mi­nul­le tie­too­ni tul­lei­ta va­ka­via vaa­ra­ti­lan­tei­ta ai­na­kin vii­si. Kaik­kiin liit­tyy sama ku­vio, jos­sa uin­ti on teh­ty puo­min ul­ko­puo­lel­la ui­ma­rin ajau­tu­es­sa poik­keuk­sel­li­sen vaa­ral­li­seen vir­taan ja vä­syt­tä­mäl­lä it­sen­sä ui­den vir­taa vas­taan. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa uin­tiin ko­vas­sa vir­ras­sa vä­säh­tä­nyt lap­si oli nos­tet­tu jo pin­nan al­ta on­gel­maan val­pas­tu­neen oi­ke­as­ti ui­ma­tai­toi­sen ja roh­ke­an pai­kal­la ol­leen ai­kui­sen toi­mes­ta. Kos­ken vir­ta on ve­den­kor­keu­des­ta riip­pu­mat­ta to­del­la vaa­ral­li­nen ja yl­lät­tä­vä. Oma pe­las­tus­toi­men ko­ke­muk­see­ni pe­rus­tu­va ar­vi­o­ni on sel­lai­nen, et­tä huk­ku­mis­kuo­le­ma on hy­vin lä­hel­lä Noor­mar­kun ur­hei­lu­ken­tän ui­ma­ran­nal­la tä­män ke­sän ai­ka­na, mi­kä­li mer­kit­tä­vää muu­tos­ta ei uin­ti­toi­min­nas­sa ta­pah­du, Jo­en­suu to­te­aa Fa­ce­boo­kin Noor­mar­kus­sa ta­pah­tuu -ryh­mäs­sä.

– Ran­nal­la on pe­las­tus­ve­ne, jon­ka käyt­tö ai­na­kin ker­ran ta­ka­vuo­si­na vai­kut­ti mer­kit­tä­väs­ti ui­ma­rin pe­las­tu­mi­seen. Var­mas­ti ti­lan­tei­ta on ol­lut mui­ta­kin, mut­ta täs­sä ta­pauk­ses­sa olin mu­ka­na pai­kal­la pa­lo­kun­nan toi­mes­ta aut­ta­ja­na.

– Vii­me lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä joku ne­ro­pat­ti oli päät­tä­nyt pääs­tää tuon ve­neen vir­ran mu­ka­na aje­leh­ti­maan ja pa­lo­kun­ta kävi sen nou­ta­mas­sa ta­kai­sin pai­koil­leen Fors­sin sil­lan koh­dil­ta. Vene pa­lau­tet­tiin ta­kai­sin ja se to­det­tiin jat­kos­sa käyt­tö­kel­vot­to­mak­si.

Kau­pun­ki hank­ki maa­nan­tai­na uu­den ve­neen ja se si­joi­te­taan pai­koil­leen heti, kun sii­hen saa­daan pe­las­tus­käy­tös­tä ker­to­vat tar­rat pai­koil­leen.

– Se tu­lee si­joit­tu­maan pa­rem­paan paik­kaan lai­tu­rin ja sau­nan lä­hei­syy­teen. Noor­mar­kun pa­lo­kun­nan toi­min­nas­ta vas­taa­va­na hen­ki­lö­nä to­del­la­kin nyt toi­von, et­tä tuo vene jä­te­tään il­ki­val­lal­ta ja ai­heet­to­mal­ta käy­töl­tä rau­haan. Sitä saa käyt­tää ai­no­as­taan sen pää­a­si­al­li­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen pe­las­tus­ve­nee­nä, Jo­en­suu pai­not­taa.