Omaisuuden selkeytys

Po­rin kau­pun­gin tek­ni­nen lau­ta­kun­ta lis­ta­si niin sa­no­tut tur­hat kiin­teis­töt, jot­ta nii­den kus­tan­nuk­sis­ta pääs­täi­siin eroon. Ti­lat ja kiin­teis­töt ja­et­tiin kol­meen luok­kaan, myy­tä­viin, tois­tai­sek­si pi­det­tä­viin sekä pu­ret­ta­viin. Myy­tä­vät-sal­kus­sa on pal­jon hy­vin­voin­ti­a­lu­een käy­tös­sä ole­via kiin­teis­tö­jä, ku­ten esi­merk­ki­nä Noor­mar­kun uu­si pa­lo­a­se­ma, jo­hon pää­see sun­nun­tai­na tu­tus­tu­maan. Ra­ken­nus on myy­tä­vä­nä koh­tee­na, sil­lä lain mu­kaan kun­ta ei voi toi­mia va­pail­la vuok­ra­mark­ki­noil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­een kiin­teis­tö­jen vuok­raa­ja­na. Pa­lo­a­se­ma siis myy­dään mah­dol­li­ses­ti kiin­teis­töyh­ti­öl­le. Myy­tä­vik­si tu­lee myös Noor­mar­kun ter­vey­sa­se­ma. Ra­ken­nuk­set ei­vät ole tur­hia, vaan lain ta­kia myy­tä­viä-sal­kus­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?