Noor­mar­kus­sa Nyy­lun­tin jä­te­ve­si­pump­paa­mol­la on joh­det­tu osa suu­ren su­la­mis­ve­si­mää­rän lai­men­ta­mas­ta jä­te­ve­des­tä Noor­mar­kun­jo­keen, ker­rot­tiin Po­rin Ve­den tie­dot­tees­sa vii­me vii­kon tors­tai­na, jol­loin ohi­juok­su­tus al­koi. Nyy­lun­tin pump­paa­mo si­jait­see Kra­kan­tien var­rel­la.

Ohi­juok­su­tus on päät­tyi 19. maa­lis­kuu­ta aa­mul­la.

– Syy, mik­si ohi­juok­su­tus­ta on ol­lut pak­ko teh­dä on se, et­tä su­la­mis­ve­siä ja vet­tä yli­pää­tään on ol­lut nyt niin pal­jon, et­tä se ei ole mah­tu­nut kaik­ki vie­mä­riin, ker­too Mark­ku Har­ju Po­rin Ve­des­tä.

Hän ei pys­ty var­mas­ti sa­no­maan, jou­du­taan­ko ohi­juok­su­tus­ta te­ke­mään ke­vään ai­ka­na vie­lä uu­del­leen.

– Toi­vot­ta­vas­ti ei, mut­ta täs­sä asi­as­sa ol­laan täy­sin säi­den ar­moil­la. Ve­den suu­ri mää­rä joh­tuu lu­men su­la­mi­ses­ta ja lun­ta­han tänä tal­ve­na on riit­tä­nyt. Li­säk­si sää­ti­la muu­ten­kin vai­kut­taa, edel­leen­hän saat­taa sa­taa lun­ta tai se voi tul­la myös ve­te­nä. Täs­sä on mon­ta muut­tu­jaa. Su­la­mis­ve­siä on tul­lut tie­ten­kin Po­mar­kus­ta saak­ka, jo­ten mää­rät ovat ol­leet iso­ja, hän miet­tii.

Vii­me ke­vää­nä Nyy­lun­tin pump­paa­mol­le teh­tiin pa­ran­nus­toi­men­pi­tei­tä, mut­ta il­mei­ses­ti toi­men­pi­teet ei­vät ol­leet riit­tä­vät tai sit­ten vet­tä on tänä vuon­na edel­leen en­tis­tä enem­män.

– Vie­mä­ri­put­kea puu­lat­tiin eli put­sat­tiin vii­me vuon­na ja sen ole­tet­tiin aut­ta­van sii­hen, et­tei ohi­juok­su­tus­ta oli­si tar­vin­nut teh­dä. Mut­ta il­mei­ses­ti se ei riit­tä­nyt. Puu­lauk­ses­sa eli puh­dis­ta­mi­ses­sa ir­ro­te­taan put­keen ker­ty­nyt­tä lie­tet­tä, hän ker­too.

Ke­vään ai­ka­na poh­di­taan jäl­leen, mitä Nyy­lun­tin pump­paa­mol­le voi­daan teh­dä jat­kos­sa, jot­ta ohi­juok­su­tuk­sil­ta väl­tyt­täi­siin tu­le­vi­na vuo­si­na.