Noor­mark­ku

Noor­mar­kus­sa ko­et­tiin tiis­tai-il­ta­na va­jaan tun­nin mit­tai­nen säh­kö­kat­ko. Ca­ru­nan alu­eel­la 3006 asi­a­kas­ta oli vail­la säh­köä kel­lo 21.04-22.03 vä­li­se­nä ai­ka­na. Säh­kö­kat­ko joh­tui sii­tä, et­tä voi­mak­kaan tuu­len­puus­kan seu­rauk­se­na suur­jän­ni­te­ver­kon pyl­väs kaa­tui. Säh­kön­syöt­tö jär­jes­tet­tiin va­ra­syö­töl­lä pyl­vään kor­jauk­sen ajan.

Voi­ma­kas tuu­li kat­koi säh­kö­jä koko maas­sa mo­nin pai­koin tiis­tain ja kes­ki­vii­kon ai­ka­na. Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den säh­kö­kat­ko­kar­tan mu­kaan esi­mer­kik­si kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä hie­man en­nen kel­lo kym­men­tä yli 24 000 eri yh­ti­öi­den asi­a­kas­ta oli Suo­mes­sa il­man säh­köä. Myös eri­as­tei­sia tuu­li­va­roi­tuk­sia oli voi­mas­sa. Sa­ta­kun­nas­sa va­roi­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na voi­mak­kaas­ta lou­nais­tuu­les­ta, jon­ka no­peus puus­kis­sa voi­si ol­la jopa 15 m/s. Tuu­li­va­roi­tus an­net­tiin myös sel­kä­me­rel­le.