En­si tiis­tai­na eli 14. tou­ko­kuu­ta Noor­mar­kun kir­jas­tos­sa jär­jes­te­tään kel­lo 16 Suo­mi-Bul­ga­ria -seu­ran näyt­te­lyn ava­jai­set. Näyt­te­ly on ol­lut Po­rin pää­kir­jas­tos­sa esil­lä, ja se siir­ret­tiin al­ku­vii­kol­la Noor­mark­kuun. Ava­jais­ten li­säk­si kir­jas­tos­sa jär­jes­te­tään tee­maan so­pi­va lu­ku­pii­ri.

Mo­lem­mis­sa on tee­ma­na Bul­ga­ria. Näyt­te­ly on Suo­mi-Bul­ga­ria -seu­ran Po­rin osas­ton kä­si­a­laa ja ai­hee­na on yh­dis­tyk­sen toi­min­ta ja bul­ga­ri­a­lai­nen kult­tuu­ri. Li­säk­si ko­ko­am­me Bul­ga­ria-ai­hei­sen kir­ja­näyt­te­lyn. Pai­kal­la on tiis­tai­na muun mu­as­sa Suo­mi–Bul­ga­ria -seu­ran pu­heen­joh­ta­ja, Iri­na Stam­bo­liys­ka, sekä mah­dol­li­ses­ti edel­li­nen pu­heen­joh­ta­ja, Ali Pos­ki­par­ta.

Suo­mi–Bul­ga­ria-seu­ran näyt­te­lyn nimi on Ys­tä­vyy­teen pe­rus­tu­va kult­tuu­riyh­teis­työ Suo­men ja Bul­ga­ri­an vä­lil­lä. Näyt­te­ly esit­te­lee yh­dis­tyk­sen toi­min­taa al­ku­vuo­sis­ta ny­ky­päi­vään. Näyt­te­ly on esil­lä Noor­mar­kun kir­jas­ton ti­lois­sa 28. tou­ko­kuu­ta saak­ka.