An­ni­na Ruo­kos­ki

Noor­mark­ku, La­via

Noor­mark­ku­lai­nen Juha Kan­to­la ja la­vi­a­lai­nen Ai­la Haik­ko­nen ovat mo­lem­mat hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuu­tet­tu­ja. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys hei­ken­tää mo­lem­pien Po­rin alu­ei­den, Noor­mar­kun ja La­vi­an asuk­kai­den ti­lan­net­ta saa­da lä­hi­pal­ve­lu­ja. He ih­met­te­le­vät myös, mik­si sel­vi­tyk­ses­sä ei ole kus­tan­nu­sar­vi­oin­tia mu­ka­na.

– Esi­te­tyl­lä mal­lil­la pal­ve­lui­den saa­ta­vuus heik­ke­ni­si mer­kit­tä­väs­ti, jos pal­ve­lui­ta kes­ki­tet­täi­siin voi­mak­kaas­ti. Sa­mal­la esi­mer­kik­si Po­rin Puu­vil­lan so­te­kes­kuk­sen ti­lo­jen riit­tä­vyys saat­tai­si muo­dos­tua on­gel­mak­si, Juha Kan­to­la miet­tii.

– La­vi­an osal­ta pal­ve­lu­verk­kou­u­dis­tuk­sen esi­tys on su­rul­lis­ta lu­et­ta­vaa. Esi­tyk­ses­sä mai­nit­tu­jen La­vi­an ter­veys­kes­kuk­sen ja Alek­sin­ho­vin lak­kaut­ta­mi­nen vei­si alu­eel­ta elin­voi­man kan­nal­ta tär­kei­tä työ­paik­ko­ja sekä hei­ken­täi­si ter­veys­pal­ve­lu­ja oleel­li­ses­ti. Pal­ve­lut hei­ken­tyi­si­vät eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­sil­tä. Vas­taa­via hei­ken­nyk­siä ta­pah­tuu myös kai­kil­la Po­rin reu­na-alu­eil­la, Ai­la Haik­ko­nen jat­kaa.

Pien­ten, vie­lä nyt toi­min­nas­sa ole­vien toi­mi­pis­tei­den lak­kau­tus tuo Kan­to­lan ja Haik­ko­sen mu­kaan in­ves­toin­ti­pai­nei­ta isoon yk­sik­köön, mikä taas ei saa vält­tä­mät­tä lain­kaan ai­kaan sääs­tö­jä.

– Huo­li on sii­nä, et­tä jää­kö osa vält­tä­mät­tö­mis­tä ter­vey­den­hoi­toon liit­ty­vis­tä käyn­neis­tä ja hoi­dos­ta saa­mat­ta ja ha­ke­mat­ta, jos nämä pal­ve­lut vie­dään pois lä­hel­tä. La­vi­an alue on laa­ja ja ko­to­na-an­net­ta­vien pal­ve­lui­den ta­kia tu­lee pal­jon ajo­ki­lo­met­re­jä. An­net­ta­van hoi­don mää­rä jää pie­nek­si, kun teh­tä­vät mat­kat syö­vät työ­ai­kaa. Myös se, et­tä väki ikään­tyy, tar­koit­tai­si en­nem­min­kin, et­tä pal­ve­lua tu­li­si ol­la pa­rem­min tar­jol­la.

Pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­nen isoi­hin yk­si­köi­hin kau­as reu­na-alu­ei­den asuk­kais­ta tuo li­sää

– La­vi­as­sa ei ole jul­kis­ta lii­ken­net­tä. Vie­rai­lut muil­la paik­ka­kun­nil­la tai Po­rin kes­kus­tas­sa ole­viin te­hos­te­tun pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­si­köi­hin tai ko­tiin kun­tout­ta­viin yk­si­köin, ovat au­tot­to­mil­le omai­sil­le haas­teel­li­sia. Van­hem­pi vä­es­tö ei vält­tä­mät­tä ole hank­ki­nut va­lo­kui­tu­ja ja tie­to­ko­nei­ta, kaik­ki­al­la ei ole edes kän­nyk­kä­kuu­lu­vuut­ta. Mi­ten he saa­vat pal­ve­lun­sa?, Hai­ko­nen sa­noo.

– En suo­raan sa­not­tu­na us­ko, et­tä pal­ve­lui­ta pys­ty­tään tar­jo­a­maan il­man kal­lii­ta tak­si­kul­je­tuk­sia. Val­tio mak­saa kui­ten­kin mat­ko­jen Kela-kor­vauk­set ei­kä sääs­töä vält­tä­mät­tä syn­ny lain­kaan, Kan­to­la miet­tii.