An­ni­na Ruo­kos­ki

Söör­mark­ku

Söör­mar­kun kou­lun pi­hal­la muis­tel­tiin vii­me lau­an­tai­na, kuin­ka mä­es­tä las­ket­tiin mi­na­reil­la kou­lu pi­haan.

– Mäki tun­tui sil­loin jär­kyt­tä­vän kor­ke­al­ta, ja nyt se on tuol­lai­nen pik­ku­töp­pä­re. Li­säk­si täs­sä pi­has­sa pe­lat­tiin tolp­pa­nat­tia ja muis­ta­tat­te­ko sen lo­hi­käär­me­mä­en, Tii­na Kuu­si­mä­ki ky­syy muil­ta Söör­mar­kun kou­lus­sa en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la aloit­ta­neil­ta: Joni Vai­ti­nie­mel­tä, Vil­le Vai­ni­ol­ta, Vesa Sai­vol­ta, Tom­mi Haa­vis­tol­ta, Mik­ko Myk­räl­tä, Satu Lai­neel­ta, Ter­hi Jo­ki­sel­ta ja Kir­si-Ma­ria Ruo­ho­mä­el­tä.

– Oli sen ni­mi­nen ole­mas­sa, mut­ta ei­kös se ol­lut­kin toi­ses­sa suun­nas­sa, joku to­te­aa hy­myil­len.

Pu­ru­ra­ta oli töp­pä­reen vie­res­sä ja siel­lä jär­jes­tet­tiin hiih­to­kil­pai­lu­ja muun mu­as­sa.

Kou­lu­ra­ken­nus on muut­tu­nut ai­ko­jen saa­tos­sa pal­jon, 1983 aloit­ta­neil­la ei vie­lä ol­lut omaa lii­kun­ta­sa­lia ja kou­lu­luok­ka­na hyö­dyn­net­tiin muun mu­as­sa puu­työ­luok­kaa.

– Ku­ka­han se oli, joka maa­la­si puu­työ­luo­kas­sa pul­pet­te­ja, Vai­ti­nie­mi muis­te­lee.

Vuon­na 1983 Söör­mar­kun kou­lus­sa en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la aloit­ti kym­me­nen op­pi­las­ta. Ja hei­dän opet­ta­ja­naan oli An­na-Kai­sa Ju­ho­la.

– Olin 23-vuo­ti­as juu­ri opet­ta­jak­si val­mis­tu­nut ja mie­tin ko­vas­ti, mi­ten kuu­luu opet­taa. Hy­vin­hän sii­nä kävi, kaik­ki op­pi­vat lu­ke­maan en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la, Ju­ho­la nau­rah­taa.

Ju­ho­lan li­säk­si luo­kal­la oli myö­hem­pi­nä vuo­si­na opet­ta­ji­na Jou­ko Ka­ta­ja ja Mau­ri Vii­ta­nen.

– An­na-Kai­sa oli luo­kat 1–3, Mau­ri oli ne­lo­sel­la ja Jou­ko 5.-6. -luo­kil­la. Yh­den vuo­den olim­me väis­tö­ti­lois­sa Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la, kun ra­ken­nuk­seen teh­tiin laa­jen­nus­ta. Erään vuo­si­luo­kan opis­ke­lim­me puu­kä­si­työ­luo­kas­sa. Seis­kal­le men­tiin Noor­mark­kuun, mut­ta luok­ka py­syi ka­sas­sa ja Har­ja­kan­kaal­ta ja Las­si­las­ta tuli luok­kaan uu­sia op­pi­lai­ta, Kir­si-Ma­ria Ruo­ho­mä­ki ker­too.

Mut­ta par­haim­pi­na muis­toi­na op­pi­laat muis­ta­vat kou­lun oman ruo­an ja keit­tä­jän.

– Pirk­ko Jaak­ko­la teki koko kou­lul­le ruo­an tääl­lä. Se oli yleen­sä ai­na hy­vää, vaik­ka tai­si se ka­na­viil­lok­ki ja ke­sä­keit­to­kin jää­dä pie­nik­si in­ho­keik­si sil­tä ajal­ta, ku­ten mo­nel­la muu­al­la­kin.

Kou­lun­sa aloi­tus­ta muis­tel­leet op­pi­laat ovat ta­van­neet vii­mek­si noin 15 vuot­ta sit­ten. Suu­rin osa heis­tä asuu Po­rin seu­dul­la, mut­ta vain Kir­si-Ma­ri­an lap­set ovat käy­neet Söör­mar­kun kou­lua.

– Hie­no­a­han oli­si, et­tä en­si vuon­na vi­to­set sai­si­vat jäl­leen jat­kaa Söör­mar­kus­sa, kou­luun tu­tus­tu­neet poh­ti­vat.