Han­nu Sa­lo­no­ja

Uu­tis­luot­si

Lot­ta­pe­rin­ne Pori oli jär­jes­tä­nyt yh­des­sä Kan­kaan­pään Kun­tou­tus­kes­kuk­sen kans­sa jo nel­jän­nen­tois­ta ker­ran hen­ki­sen ja fyy­si­sen vi­rey­den kurs­sin. Kurs­si­lais­ten kes­ki-ikä on suht kor­kea, kun voi las­kea vuo­si­kym­me­niä näi­den pik­ku­lot­tien ak­tii­vi­a­jas­ta isän­maan pal­ve­li­joi­na.

– Lot­tia ei enää ole, mut­ta nämä pik­ku­lo­tat ovat ak­tii­vi­sia, kun oli mah­dol­lis­ta käyn­nis­tää uu­del­leen toi­min­ta 1980-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Kyn­nys läh­teä täl­lai­sel­le kurs­sil­le on kui­ten­kin kor­kea. Tänä vuon­na kut­su oli myös naa­pu­ri­kun­tien muun mu­as­sa Rau­man ja Huit­tis­ten yh­dis­tyk­sil­le, ker­too Ei­la Aal­to-Se­tä­lä.

Lei­ri­oh­jel­ma oli laa­dit­tu huo­mi­oi­den ih­mi­sen läh­tö­koh­dat. Yh­tei­nen ko­koon­tu­mi­nen al­koi ate­ri­ayh­tey­des­tä, jos­sa jo al­koi tu­tus­tu­mi­nen ”uu­siin” ih­mi­siin. Pu­heen­so­li­nas­ta oli help­po pää­tel­lä, et­tä kuu­lu­mis­ten ker­to­mi­nen on hy­vin tär­keä osuus.

– Tun­tuu hy­väl­tä, kun minä ih­mi­nen saan pu­hua it­ses­tä­ni ja joku toi­nen on sii­tä kiin­nos­tu­nut.

Mer­kit­tä­vää näyt­ti ole­van myös li­pun­nos­to ja las­ku. Oh­jel­ma­o­si­ot oli­vat sekä yk­si­lö- et­tä ryh­mä­ta­pah­tu­mia, joi­ta voi it­sel­leen va­li­ta. Pien­ryh­mät, joi­hin osa­not­ta­jat oli ja­et­tu, oli­vat kiin­nos­ta­via. Kaik­ki ha­lu­si­vat teh­dä par­haan­sa. Ih­met­te­lin­kin, mi­ten hy­vin nuo ih­mi­set jak­soi­vat. Päi­vän päät­ty­es­sä tun­si teh­neen­sä jo­tain.

Pa­lau­te­kes­kus­te­lus­sa Hel­vi Wal­li, en­ti­nen jump­pa­o­pet­ta­ja ker­ta­si lii­kun­nal­li­sen si­säl­lön. Näyt­ti, mi­ten voi teh­dä yk­sin­kin ko­to­na ja va­roit­ti, mi­ten ei pidä teh­dä, et­tei satu mi­tään odot­ta­ma­ton­ta. Yh­des­sä te­ke­mi­sen ilo tun­tui hal­lit­se­van lei­ri­läis­ten mie­liä var­sin­kin, kun Kor­su­tö­pi­nä sä­es­ti lau­lu­ja ja toi so­da­na­jan viih­teen lei­ril­le.

Ky­syin, mikä saa ih­mi­sen an­ta­maan it­ses­tään moi­sen pa­nok­sen yh­dis­tys­toi­min­taan. Kol­me vuo­ro­kaut­ta vas­tuu­ta tun­tuu ke­nen ta­han­sa elä­mäs­sä, vas­taus oli hy­vin sel­vä.

– Tämä oli taas hy­vin voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus, ki­teyt­ti Brit­ta Rai­ta­la.

Nais­ten maa­il­mas­sa as­kar­te­lu ja kä­den tai­dot yleen­sä ovat kuin it­ses­tään sel­vyys. Jo­kai­nen osal­lis­tuu. Puu­has­te­lua oli miel­lyt­tä­vä seu­ra­ta, kun jo­kai­nen kes­kit­tyi omaan työ­hön­sä. As­kar­te­luo­si­on oh­ja­si Kan­kaan­pää Kun­tou­tus­kes­kuk­sen lii­kun­na­noh­jaa­ja Jo­han­na Var­ti­a­mä­ki ja jo­kai­nen sai mu­kaan­sa oman en­ke­lin. Po­mark­ku­lai­nen En­na Van­ha­ta­lo oli hy­vin on­nel­li­nen näyt­tä­es­sään, mi­ten oli on­nis­tu­nut.

Suo­mes­sa on 29 yh­dis­tys­tä pe­rin­neyh­dis­tys­tä, jot­ka yh­des­sä Lot­ta­pe­rin­ne sää­ti­ön kans­sa to­teut­ta­vat hie­man eri mal­lien mu­kaan täl­lai­sia ta­pah­tu­mia. Lii­ton ta­voi­te on saa­da jo­kai­nen jä­sen ta­val­la tai toi­sel­la mu­kaan, jot­ta ih­mi­nen py­syi­si kun­nos­sa. Sää­tiö mak­saa osa­not­ta­jien ku­lut. On­nek­si on myös näi­tä va­paa­eh­toi­sia, jot­ka sa­mal­la ker­taa ha­lu­a­vat ja­kaa voi­mi­aan ja it­se voi­maan­tua.