Ilk­ka Her­ra­la

Noor­mark­ku

Noor­mar­kun Li­ons Club on saa­nut täl­lä kau­del­la ot­tei­siin­sa ai­mo an­nok­sen yrit­tä­jä­hen­ki­syyt­tä, kun klu­bin pre­si­dent­ti­nä on aloit­ta­nut per­hey­ri­tys Ren­tal Store Fin­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Kuu­si­luo­ma, puo­li­son­sa Satu Kuu­si­luo­man joh­ta­es­sa Li­ons La­dy­jen toi­min­taa. Pa­ri­val­jak­ko ei ole tyy­ty­nyt klu­bin toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa pel­käs­tään van­han le­vyn pyö­rit­tä­mi­seen, vaik­ka vuo­sit­tain tois­tu­vat klu­bin pe­rin­teet­kin ovat toki oman si­jan­sa sii­nä saa­neet. Niin­pä esi­mer­kik­si jou­lun hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti Noor­mar­kun kir­kos­sa on oh­jel­mas­sa tä­nä­kin vuon­na jou­lu­kuun 12. päi­vä­nä Noor­mar­kun oman lau­lu­lin­nun Päi­vi Tuo­men toi­mies­sa so­lis­ti­na.

Ko­ko­naan uu­te­na ak­ti­vi­teet­ti­na oh­jel­mas­sa on kah­te­na vii­mei­se­nä lo­ka­kuun lau­an­tai­na Myl­ly­kar­ta­non park­ki­pai­kal­la klo 10–16 am­mat­ti­mai­sin ot­tein hoi­det­ta­va tal­vi­tas­su­jen vaih­to eli ta­va­no­mai­sem­min il­mais­tu­na tal­vi­ren­kai­den lait­ta­mi­nen hen­ki­lö­au­to­jen al­le. Jouk­ku­een avain­pe­laa­jia ovat mm. Win­no­van ope­tus­kor­jaa­mol­ta vä­hi­tel­len elä­köi­ty­mäs­sä ole­va leh­to­ri Rei­jo Ja­va­nai­nen sekä Rant­ti­än Ko­neen työn­joh­ta­ja Sa­ka­ri Tur­pei­nen, joil­le ren­kaan­vaih­to on tut­tu­a­kin tu­tum­paa puu­haa myös työn puo­les­ta. Ja­va­nai­nen muis­te­lee­kin hei­dän vaih­ta­neen op­pi­las­työ­nä ren­kaat par­haim­mil­laan 70 hen­ki­lö­au­toon tun­nis­sa, kun au­to­liik­keen hen­ki­lö­kun­ta huo­leh­ti au­to­jen jat­ku­vas­ta syö­tös­tä ren­kaan­vaih­to­pis­teel­le. Myl­ly­kar­ta­non pit sto­pil­la tah­ti oli ai­na­kin en­sim­mäi­se­nä lau­an­tai­na huo­mat­ta­vas­ti rau­hal­li­sem­pi, sil­lä au­to­ja kaar­toi ren­kaan­vaih­toon vain jo­ku­sia tun­nis­sa. Toi­vot­ta­vas­ti tah­ti tii­vis­tyy tu­le­va­na lau­an­tai­na, sil­lä ta­voit­tee­na on tänä vuon­na yl­lät­tää tal­vi, ei­kä päin­vas­toin.

Ren­kaan­vaih­to Myl­ly­kar­ta­non park­ki­pai­kal­la hoi­de­taan jo­no­tus­pe­ri­aat­teel­la. Siir­ret­tä­vil­lä tun­keil­la nos­tel­laan ren­kai­ta il­maan au­ton mo­lem­min puo­lin, suo­ri­te­taan ren­kaan­vaih­to ja ki­ris­te­tään pul­tit mo­ment­ti­a­vai­mel­la oi­ke­aan ki­rey­teen­sä. Lo­puk­si tar­kas­te­taan ren­kai­den il­man­pai­neet ja täy­te­tään tar­vit­ta­es­sa oi­kei­siin lu­ke­miin komp­res­so­rin avus­tuk­sel­la. Täl­lä vä­lin 25 eu­ron pal­ve­lu­mak­sun kor­til­la tai kä­tei­sel­lä suo­rit­ta­nut asi­a­kas saa naut­tia hin­taan si­säl­ty­väs­tä kah­vis­ta ja lei­von­nai­sis­ta Li­ons La­dy­jen sa­mal­le park­ki­pai­kal­le pys­tyt­tä­mäs­tä kah­vi­las­sa. Ak­ti­vi­tee­tin tuot­to käy­te­tään täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa noor­mark­ku­lais­ten hy­väk­si, ta­val­la tai toi­sel­la ter­vey­teen ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­en. Toi­vei­ta voi esit­tää vie­lä ren­kaan­vaih­don­kin yh­tey­des­sä.