NOOR­MARK­KU

Noor­mar­kun Kar­ja­la-Seu­ra kut­suu kaik­ki kar­ja­lai­ses­ta kult­tuu­ri­pe­rin­nös­tä kiin­nos­tu­neet mu­kaan Län­si-Suo­men Osuus­pan­kin Noor­mar­kun kont­to­rin ko­kous­ti­las­sa (os. Kuu­rin­tie 1, käyn­ti ra­ken­nuk­sen ta­kaa) pi­det­tä­vään ti­lai­suu­teen maa­nan­tai­na 18. maa­lis­kuu­ta klo 18 al­ka­van vuo­si­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä ker­ro­taan seu­ran toi­min­nas­ta ja Kar­ja­lan Lii­ton vuo­den 2024 toi­min­ta­tee­mas­ta ”Kar­ja­lai­set mu­se­ot ja ko­ko­el­mat”.

Mo­nel­la noor­mark­ku­lai­sel­la on juu­ria Kar­ja­las­sa joko isän tai äi­din puo­lel­ta. Ha­lu­at­ko li­sää tie­toa Kar­ja­las­ta ja kar­ja­lai­sis­ta pe­rin­teis­tä? Jos vas­tauk­se­si on kyl­lä, niin il­lan ai­ka­na on mah­dol­li­suus ky­sel­lä ja saa­da tie­to­ja kar­ja­lai­suu­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Kar­ja­lai­sen kan­san­kult­tuu­rin omi­nais­laa­tu poh­jau­tuu län­si­suo­ma­lai­sis­ta ero­a­viin kan­sal­lis­pu­kui­hin, kä­si­töi­hin, ruo­ka­kult­tuu­riin, ra­ken­nus­pe­rin­tee­seen ja ta­poi­hin.

Kar­ja­lai­suu­den tun­tee mo­nis­ta eri­tyis­piir­teis­tä. Kar­ja­lan­pii­ra­kat edus­ta­vat ruo­ka­kult­tuu­ria, ro­ti­nat ja vir­po­mi­nen ta­pa­pe­rin­net­tä, kan­san­lau­lut pe­rin­ne­mu­siik­kia, kyyk­kä ur­hei­lua. Kar­ja­lai­suut­ta ja ka­re­li­a­nis­mia on käy­tet­ty tai­teen, kir­jal­li­suu­den ja mu­sii­kin aloil­la. Kar­ja­lan pi­tä­jien kan­sal­lis­pu­vuis­sa nä­kyy vä­ri­käs kä­si­työ­pe­rin­ne. Kar­ja­lai­nen hen­gel­li­nen pe­rin­tö on tuo­nut ulot­tu­vuuk­sia suo­ma­lais­ten elä­mään ja kie­li ja mur­teet ovat vah­vas­ti ih­mis­ten mie­les­sä.

Seu­ra toi­vot­taa kaik­ki kiin­nos­tu­neet kuu­le­maan, ky­se­le­mään ja kiin­nos­tu­maan.