An­ni­na Lön­n­berg

– In­to oli mi­nun pe­las­tuk­se­ni, kun­nia ja kii­tos hä­nel­le, to­te­aa per­jan­tai­na Ru­dan­maan ui­ma­ran­nan­tiel­tä löy­ty­nyt ikäih­mi­nen kii­tol­li­se­na.

Ikäih­mi­nen oli läh­te­nyt ul­koi­le­maan ja päät­tä­nyt käy­dä ui­ma­ran­nal­la. Tie ei kui­ten­kaan ol­lut au­rat­tu ja hän kaa­tui park­ki­pai­kal­la, ei­kä pääs­syt enää ylös. Tah­don­voi­mal­la hän al­koi raa­hau­tua koh­ti La­vi­an­tie­tä pääs­täk­seen pa­rem­min ih­mis­ten il­moil­le.

Muu­ta­ma tun­ti van­huk­sen kaa­tu­mi­sen jäl­keen Ru­dan­maas­sa mök­kei­le­vä 8-vuo­ti­as In­to-kul­tai­ne­nou­ta­ja oli läh­te­nyt omis­ta­jan­sa Jou­ni Luo­man kans­sa jo päi­vän toi­sel­le len­kil­le il­ta­päi­vä­kol­men ai­koi­hin.

– Läh­dim­me kä­ve­le­mään La­vi­an­tie­tä pit­kin aja­tuk­se­na men­nä ihan eri paik­kaan kuin se mi­hin pää­dyim­me. Ui­ma­ran­nan­tien ris­teyk­ses­sä koi­ra al­koi ko­vas­ti ve­tää ran­nan suun­taan. Pääs­tin In­ton kul­ke­maan va­paa­na, ja läh­din pe­rään. Huo­ma­sin, et­tä In­to oli löy­tä­nyt tiel­tä han­gel­ta van­huk­sen, ja pyy­te­lin ko­vas­ti an­teek­si, jos koi­ra oli hä­net kaa­ta­nut. Van­hus to­te­si, et­tä ei ole kaa­ta­nut, vaan, et­tä hän on yrit­tä­nyt pääs­tä raa­hau­tu­mal­la ta­kai­sin tiel­le, Jou­ni Luo­ma ker­taa per­jan­tai­päi­vän ta­pah­tu­mia.

Luo­ma yrit­ti saa­da van­hus­ta pys­tyyn ja kä­ve­le­mään, mut­ta se ei on­nis­tu­nut. Niin­pä hän haki ui­ma­ran­nan ka­tok­ses­ta siel­lä ole­via tyy­ny­jä, jot­ka aset­ti kaa­tu­neen al­le ja aset­ti myös oman tak­kin­sa läm­mit­tääk­seen kaa­tu­nut­ta.

– Van­hus oli maan­nut lu­mes­sa jo use­am­man tun­nin ja hän oli vi­luis­saan. Sen jäl­keen yri­tin pääs­tä hä­tä­nu­me­roon pu­he­li­men 112-so­vel­luk­sen kaut­ta, mut­ta se ei on­nis­tu­nut. Suo­ra pu­he­lu sen si­jaan on­nis­tui ja pai­kal­le tuli en­si­hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa, joka lait­toi kaa­tu­neel­le ava­ruus­peit­to­ja. Hie­man sen jäl­keen saa­tiin pai­kal­le mön­ki­jä, jon­ka avul­la kaa­tu­nut saa­tiin toi­mi­tet­tua hoi­toon ja tur­vaan, Luo­ma to­te­aa.

Into on nimensä mukaan innokas. Se touhuaa omistajiensa Hanna-Leena ja Jouni Luoman mukana mökillä koko ajan. Jounia se ei päästä kovinkaan pitkälle, vaan seuraa isäntäänsä koko ajan. Rudanmaan uimarannalla Jouni ja Into lenkkeilevät lähes päivittäin.

Into on nimensä mukaan innokas. Se touhuaa omistajiensa Hanna-Leena ja Jouni Luoman mukana mökillä koko ajan. Jounia se ei päästä kovinkaan pitkälle, vaan seuraa isäntäänsä koko ajan. Rudanmaan uimarannalla Jouni ja Into lenkkeilevät lähes päivittäin.

Annina Lönnberg

Po­ri­lai­set Jou­ni ja Han­na-Lee­na Luo­ma ker­to­vat koi­ran­sa In­ton ole­van erit­täin ih­mis­ra­kas ja in­no­kas tou­hu­a­maan kaik­kea.

– Tä­män ta­pauk­sen jäl­keen on it­sel­lä­kin tur­val­li­sem­pi olo, et­tä sen vais­to toi­mii, vaik­ka se muu­ten on­kin ihan täy­sin seu­ra­koi­ra. In­ton kans­sa ei ole sen kum­mem­min muu­ta har­ras­tet­tu kuin lenk­keil­ty. Ruo­an pe­rään se yleen­sä on, In­ton omis­ta­jat ker­toi­vat.

In­to on per­heen kol­mas koi­ra.

– Ai­em­min meil­lä on ol­lut niin sa­not­tu­ja res­cue-koi­ria. In­to tuli pen­tu­na meil­le ja on to­del­la va­loit­ta­nut mei­dät ja las­ten­lap­sem­me. Hie­no koi­ra, kun sii­hen voi luot­taa joka ta­val­la, vaik­ka se on­kin vä­hän oma­päi­nen. Toi­saal­ta oma­päi­syy­del­lään se van­huk­sen­kin löy­si, kun se päät­ti läh­teä eri suun­taan, kuin oli tar­koi­tus, Luo­mat ke­hu­vat.