Noor­mark­ku

Noor­mar­kun Li­ons Club jat­kaa vuon­na 2013 al­ka­nut­ta pe­rin­net­tään jou­lun al­la jär­jes­tet­tä­vis­tä hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­teis­ta Noor­mar­kun kir­kos­sa tiis­tai-il­ta­na 12. jou­lu­kuu­ta klo 18.30, jol­loin jou­lu­tun­nel­maa ovat luo­mas­sa du­et­to Päi­vi Tuo­mi ja Mii­li Ali­nen sä­es­tä­jä­nään pi­a­no­vir­tuo­o­si Sami Nie­mi­nen.

Noor­mar­kus­sa asu­va ja Väi­nö­län kou­lus­sa opet­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Tuo­mi on tul­lut suu­rel­le­kin ylei­söl­le tu­tuk­si muun mu­as­sa Tan­go­ku­nin­ga­tar-lau­lu­kil­pai­luis­ta sekä TV-esiin­ty­mi­ses­tään The Voi­ce of Fin­lan­dis­sa. Hän on jo ai­em­min voit­ta­nut nais­ten osuu­den val­ta­kun­nal­li­ses­sa Lai­la ja Ola­vi-lau­lu­kil­pai­lus­sa.

Ham­mas­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Ali­nen on puo­les­taan tul­lut tu­tuk­si jazz- ja swing-mu­sii­kin tul­kit­si­ja­na, joka on ta­ka­vuo­si­na esiin­ty­nyt Pori Jaz­zeil­la­kin Heik­ki Sar­man­non kans­sa. Toi­sen­sa Tuo­mi ja Ali­nen ovat löy­tä­neet las­ten­sa luok­ka­ka­ve­ruu­den myö­tä, mut­ta no­pe­as­ti yh­tei­nen sä­vel al­koi löy­tyä myös mu­sii­kin sa­ral­la. Heil­lä on ta­ka­naan jo use­am­pi­kin jou­lu­kon­sert­ti du­et­to­na, mut­ta Noor­mar­kun kir­kos­sa on nyt edes­sä en­si-il­ta.

Kon­sert­tiin voi os­taa 15 eu­ron hin­tai­sen li­pun etu­kä­teen Noor­mar­kun kir­jas­tos­ta, suo­raan li­o­neil­ta ja la­dyil­ta tai pai­kan pääl­tä kir­kon ovien au­e­tes­sa klo 18. Hy­vän­te­ke­väi­syys­koh­tei­na ovat täl­lä ker­taa Noor­mar­kun ja Söör­mar­kun päi­vä­ko­dit, joi­den ul­ko­leik­kei­hin Li­ons Club on kon­sert­ti­tuo­toil­la si­tou­tu­nut hank­ki­maan eri­lai­sia le­lu­ja ja lii­kun­ta­vä­li­nei­tä.