Maa­rit Kaut­to

Tä­män­het­ki­nen ra­ken­nu­sa­lan taan­tu­ma ei vie­lä näy alan kou­lu­tuk­sen puo­lel­la. Win­No­van ra­ken­ta­mi­sen leh­to­ri Vesa Ke­to­la ker­too, et­tä uu­dis­ra­ken­nus­hank­kei­ta ei juu­ri­kaan nyt aloi­te­ta, mut­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen työl­lis­tää edel­leen.

– Op­pi­lail­le on löy­ty­nyt hy­vin har­joit­te­lu­paik­ko­ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen puo­lel­ta. Nyt on hyvä het­ki ly­hen­tää kor­jaus­vel­kaa.

Ke­to­lan tie­dos­sa on vas­ta yk­si ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­sen kon­kurs­si Sa­ta­kun­nas­sa. Hän us­koo, et­tä aal­lon poh­jal­ta läh­de­tään taas pian nou­suun.

– Tie­dän, et­tä kun nyt opis­ke­le­vat nuo­ret val­mis­tu­vat, on nou­su­kau­si taas edes­sä ja hei­dät re­vi­tään kä­sis­tä töi­hin. Sama ta­pah­tuu in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen puo­lel­la. Alal­ta jää enem­män vä­keä eläk­keel­le kuin uu­sia te­ki­jöi­tä val­mis­tuu. Sik­si ra­ken­nu­sa­laa kan­nat­taa läh­teä opis­ke­le­maan, jos se hiu­kan­kin kiin­nos­taa. Töi­tä löy­tyy var­mas­ti.

– Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­non suo­rit­ta­ja voi suun­tau­tua ta­lon­ra­ken­nuk­seen tai maan­ra­ken­nuk­seen. Esi­mer­kik­si ta­lon­ra­ken­nus­puo­lel­la on mah­dol­li­suus mo­ni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin. Eri­kois­tua voi kir­ves­mie­hek­si, muu­rauk­seen, laa­toi­tuk­seen, be­to­noin­tiin tai rau­doi­tuk­seen, Ke­to­la sel­vit­tää.

Noor­mark­ku­lai­nen Lee­vi Man­ni­nen opis­ke­lee ta­lon­ra­ken­ta­jak­si Win­No­vas­sa. Me­nos­sa on toi­nen opis­ke­lu­vuo­si. Täl­lä het­kel­lä Lee­vi on mu­ka­na ra­ken­ta­mas­sa kou­lun työ­nä asi­ak­kaan ti­laa­maa oma­ko­ti­ta­loa He­ruk­ka­tiel­lä Po­rin Kla­sip­ruu­kis­sa.

– Win­No­van ta­lon­ra­ken­nus on ra­ken­ta­nut jo kak­si ta­loa Kla­sip­ruu­kiin. Niis­tä toi­nen on myy­ty. Tämä talo, jota nyt ra­ken­nam­me, on ti­laus­työ asi­ak­kaal­le, Lee­vi sel­vit­tää.

Lee­vi ker­too elä­neen­sä koko ikän­sä re­mon­tin kes­kel­lä, jo­ten tun­tui luon­te­val­ta läh­teä opis­ke­le­maan ra­ken­nu­sa­laa.

– Isä­ni on ra­ken­nu­sa­lan yrit­tä­jä. Mei­dän ko­ti­ta­lo­am­me Noor­mar­kus­sa on ra­ken­net­tu pik­ku­hil­jaa var­maan vii­mei­set 20 vuot­ta. Sii­nä vä­lis­sä ra­ken­net­tiin myös ke­sä­mök­ki. Olen au­tel­lut isää eri­lai­sis­sa hom­mis­sa, ku­ten te­ras­sin te­ke­mi­ses­sä ja maa­lauk­sis­sa. Tun­tui luon­te­val­ta läh­teä opis­ke­le­maan alaa.

– Ha­lu­an op­pia it­se te­ke­mään mo­ni­puo­li­ses­ti ra­ken­nus­hom­mia. Pää­see hal­vem­mal­la, jos vaik­ka jos­kus ra­ken­nan oman ta­lon, Lee­vi miet­tii.

Lee­vi toi­voo val­mis­tu­van­sa en­si vuon­na. Haa­vee­na on tu­le­vai­suu­des­sa opis­kel­la li­sää, eh­kä­pä in­si­nöö­rik­si tai eh­kä­pä jo­tain ihan muu­ta.

– Olen kyl­lä viih­ty­nyt kou­lus­sa ja tyk­kään ra­ken­ta­mi­ses­ta. Juu­ri saim­me val­miik­si kou­lun ra­ken­nus­työ­maal­la rau­doi­tuk­sen ja tar­kas­ta­ja sa­noi, et­tä ei ole en­nen näh­nyt noin hy­vää jäl­keä. Se tun­tui mu­ka­val­ta, Lee­vi hy­myi­lee.