Ta­pio Val­lin

Noor­mark­ku

Noor­mar­kun uu­si pa­lo­a­se­ma otet­tiin käyt­töön per­jan­tai­na pe­rin­tei­sin juh­la­me­noin. Van­han pa­lo­a­se­man ovet nau­lat­tiin VPK:n hal­lin­non voi­min säp­piin, ja hyök­käy­sau­to eli Höö­ki ajet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran uu­den tal­lin ovis­ta si­sään hal­lin­non, hä­ly­tys-, nais ja ve­te­raa­ni­o­sas­ton seu­ra­tes­sa ta­pah­tu­maa.

En­nen pa­lo­au­ton si­sää­na­joa suo­ri­tet­tiin nau­han leik­kaus. Kun Noor­mar­kus­sa ker­ran ol­tiin, nau­han si­jas­ta ala­si­mel­la oli pa­lo­let­ku, jon­ka pa­lo­kun­nan pääl­lik­kö Jar­no Jo­en­suu is­ki pa­lo­kir­veel­lä poik­ki.

Pa­lo­kun­nas­sa nou­da­te­taan pe­rin­tei­tä, ko­ros­ti VPK:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jan­ne Lei­no­nen ti­lai­suu­den oh­jel­maa luon­neh­ties­saan. Ja tot­ta kai ti­lai­suu­des­sa oli myös mu­siik­kia, sil­lä tor­vi­soit­to ja VPK kuu­lu­vat yh­teen, Lei­no­nen sa­noi ja viit­tai­si Heis­ka­lan Mat­tiin, joka pu­hal­si trum­pe­til­laan fan­faa­rit.

Noor­mar­kun uu­si pa­lo­a­se­ma on hie­no ja ny­ky­ai­kai­nen pa­lo­a­se­ma, joka per­jan­tai-aa­mun tar­kas­tuk­ses­sa hy­väk­syt­tiin käyt­töön ja luo­vu­tet­tiin Po­rin kau­pun­gil­le. Pori vuok­raa ase­man Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pe­las­tus­lai­tos toi­mi­a­lu­eel­le, joka puo­les­taan luo­vut­taa sen VPK:n käyt­töön.

Pe­las­tus­lai­tok­sen vas­tuu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ant­ti Hal­me­la to­te­si pu­hees­saan, et­tä uu­den pa­lo­a­se­man avaa­mi­nen on har­vi­nai­nen ta­pah­tu­ma. Edel­li­sen ker­ran sel­lai­nen ta­pah­tui vuon­na 2018 Meri-Po­ris­sa. Noor­mar­kun pa­lo­a­se­ma hän luon­neh­ti kes­kei­sek­si ja sen teh­tä­vä on tär­keä pe­las­tu­sa­lu­eel­la.

Hä­ly­tyk­set hoi­de­taan nyt uu­del­ta pa­lo­a­se­mal­ta, vaik­ka van­hat väis­tö­ti­lat­kin ovat edel­leen käy­tös­sä. Vuon­na 1966 käyt­töön­sä vi­hi­tyn van­han pa­lo­a­se­man pur­ku­työ al­koi­vat heti maa­nan­tai­na. Pur­ku­töis­tä vas­taa Suo­men Ma­te­ri­aa­li­pal­ve­lu Oy.