Ta­pio Val­lin

Noor­mar­kun golf­mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­tiin lau­an­tai­na Ka­la­for­ni­an ken­täl­lä Po­ris­sa. Syys­sa­tei­den pel­ko vai ki­so­jen myö­häi­nen ajan­koh­ta lie­ne­vät ol­leet syy­nä sii­hen, et­tä osa­not­ta­jien jouk­ko oli tänä vuon­na poik­keuk­sel­li­sen pie­ni. Mu­kaan kil­pai­luun il­moit­tau­tui edel­li­suo­siin ver­rat­tu­na vä­keä vä­hän­lai­ses­ti.

Sa­tees­ta ei puo­lil­ta päi­vin al­ka­nees­sa ki­sas­sa kui­ten­kaan ol­lut hait­taa, ja au­rin­ko­kin pil­kah­te­li tai­vaal­la päi­vän mit­taan. Ka­la­for­ni­an kent­tä oli ve­ti­nen ja mär­kä, ja pal­lo­jen et­si­mi­nen pit­kis­tä kar­hei­kois­ta ot­ti ai­kaa. Mes­ta­rit kui­ten­kin löy­det­tiin, vaik­ka tu­lok­set jäi­vät hei­kon­lai­sik­si muil­la kuin mes­ta­ril­la.

Tä­män vuo­den golf-mes­ta­rik­si kruu­nat­tiin Ans­si Haan­pää, joka kier­si ken­tän 82 lyön­nil­lä. Nais­ten mes­ta­ruu­den ot­ti An­na-Kai­sa Ju­ho­la tu­lok­sel­la 102. To­sin hän oli ai­noa nais­sar­jan osa­not­ta­ja.

Pis­te­bo­gey-sar­jan voit­ta­ja oli Heik­ki Har­ju, tu­lok­sel­la 30 pis­tet­tä. Toi­sek­si nou­si Kari Lah­ti­nen ja kol­man­nek­si An­na-Kai­sa Ju­ho­la sa­moin 30 pis­teel­lä, mut­ta jär­jes­tys mää­räy­tyi ta­soi­tus­ten mu­kaan.

Tu­lok­set:

Ta­soi­tuk­se­ton lyön­ti­pe­li, 1) Ans­si Haan­pää 82 lyön­tiä, 2) Heik­ki Har­ju 90, 3) Ilk­ka Mä­ki­ta­lo 97, 4) An­na-Kai­sa Ju­ho­la 102, 5) Kari Lah­ti­nen 103 ja 6) Mat­ti Har­ju 111 lyön­tiä.

Pis­te­bo­gey, 1) Heik­ki Har­ju 30 pis­tet­tä, 2) Kari Lah­ti­nen 30, 3) An­na-Kai­sa Ju­ho­la 30, 4) Ans­si Haan­pää 28, 5) Ilk­ka Mä­ki­ta­lo 26 ja 6) Mark­ku Mä­ki­ta­lo 24 pis­tet­tä.