Noor­mark­ku­lai­sel­la Gal­le­ria Ekq­vis­til­lä vie­te­tään ke­sää vä­hän pe­rin­tei­ses­ti mut­ta myös uut­ta on lu­vas­sa.

Gal­le­ria tai­de­näyt­te­lyyn tuo­vat kak­si voi­mak­kaas­ti maa­lauk­seen ja vä­riin kes­kit­ty­vää tai­tei­li­jaa töi­tään. Näyt­te­ly, joka on ni­mel­tään Tun­teen ku­via – Ima­ges of Emo­ti­on, avau­tuu 15. ke­sä­kuu­ta ja on au­ki hei­nä­kuun 27. päi­vään saak­ka. Ku­va­tai­tei­li­ja Sami Rin­ne on voi­mak­kai­den abst­rak­ti­oi­den ja tun­tei­den ku­vaa­ja. Hä­nen li­säk­seen näyt­te­lys­sä on Ma­ri­ka Vis­ka­rin te­ok­sia, jois­sa vä­rin voi­ma pii­lee sen lyy­ri­syy­des­sä ja ker­rok­sel­li­suu­des­sa.

Rin­ne ker­too ins­pi­raa­ti­on läh­tei­den ole­van vaik­ka­pa suo­ma­lai­sis­sa kes­ki­ai­kai­sis­sa kirk­ko­jen mu­raa­leis­sa ru­jon vai­kut­ta­vi­ne hah­moi­neen. Hä­nen mu­kaan­sa en­sim­mäi­se­nä ih­mi­nen kat­soo te­os­ta ko­ke­muk­sen kaut­ta ja ana­lyy­si tu­lee vas­ta pit­käl­le pe­räs­sä.

Ma­ri­ka Vis­ka­ri ker­too maa­la­van­sa pää­a­si­as­sa öl­jy- ja ak­ryy­li­vä­reil­lä. Omien sa­no­jen­sa mu­kaan hän maa­laa hi­taas­ti, suun­nit­te­le­mat­to­mas­ti tun­tei­den­sa oh­jaa­ma­na.

– Toi­von, et­tä her­kät ja voi­mak­kaat te­ok­se­ni ker­to­vat kat­so­jil­leen mat­kas­ta. Luon nä­ky­viin vä­re­jä, va­loa ja mat­kaa hal­ki ajan hal­ki Lin­nun­ra­dan pö­lyi­sim­mis­tä nur­kis­ta ai­na me­ren­poh­jan koh­tuun, Ma­ri­aa­nien hau­taan saak­ka, hän sa­noo.

Tai­de­näyt­te­lyn li­säk­si Gal­le­ri­as­sa jär­jes­te­tään usei­ta kon­sert­te­ja. Ju­han­nuk­sen jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na 24. ke­sä­kuu­ta kuul­laan Blon­din kos­to, jos­sa sven­gaa­via ja hu­mo­ris­ti­sia Bro­ad­way-lau­lua esit­tää Shir­ley Sparks sä­es­tä­jä­nään Ant­ti Sar­pi­la. Puu­tar­ha­kon­ser­tis­sa kuul­laan Mae Wes­tin, Ma­ri­lyn Mon­ro­en, Do­ris Dayn, Peg­gy Leen ja Dol­ly Par­to­nin tuo­tan­toa.

Sven­gaa­vaa ke­säil­taa gal­le­ri­as­sa vie­te­tään 15. hei­nä­kuu­ta, jol­loin la­val­le as­tu­vat Ant­ti Sar­pi­la ja Jan­ne Hovi. Sar­pi­lan inst­ru­ment­ti­na on kla­ri­net­ti ja Ho­vil­la pi­a­no.

Elo­kuun 12. päi­vä­nä Sar­pi­loi­den jo pe­rin­teek­si­kin muo­dos­tu­nut Isä, poi­ka ja hyvä sven­ki kut­suu kuu­li­joi­ta. Kon­ser­tis­sa soit­taa Ant­ti Sar­pi­la pi­a­noa ja vie­raa­na hä­nel­lä on poi­kan­sa Kari Sar­pi­la.

Syys­kuun puo­li­vä­lis­sä Gal­le­ri­aan avau­tuu Neu­loin ja si­vel­ti­min -ni­mi­nen näyt­te­ly, jos­sa voi ihas­tel­la Satu Hel­len ja He­le­na Hei­no­sen töi­tä. Näyt­te­ly on avoin­na 11. lo­ka­kuu­ta saak­ka.