An­ni­na Ruo­kos­ki

NOOR­MARK­KU

En­si maa­nan­tai­na Noor­mar­kun kir­jas­ton ylä­ker­ran näyt­te­ly­ti­las­sa avau­tuu söör­mark­ku­lais­syn­tyi­sen Hen­na Vir­ran en­sim­mäi­nen tai­de­näyt­te­ly.

– Olen piir­tä­nyt ja maa­lan­nut ai­na, mut­ta tätä en­nen en ole oi­kein us­kal­ta­nut tuo­da töi­tä­ni näy­til­le. Olen aja­tel­lut, et­ten keh­taa nii­tä näyt­tää ke­nel­le­kään. Nyt olen saa­nut roh­kai­sua näyt­te­lyn pi­tä­mi­seen, sil­lä opis­ke­len Po­rin tai­de­kou­lun il­ta­lin­jal­la tois­ta vuot­ta, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Hen­na Vir­ta ker­too.

Vir­ran tai­de­näyt­te­lyn nimi on Ohi­me­ne­vät aja­tuk­set.

– Olen poh­ti­nut pal­jon sitä, et­tä jo­kai­sel­la meis­tä on pal­jon aja­tuk­sia pääs­sä, usein ne ovat ohi­me­ne­viä. Töis­sä­ni olen lä­pi­käy­nyt omia aja­tuk­si­a­ni. Aja­tuk­se­ni nä­ky­vät mi­nul­le eläin­hah­moi­na. Eläi­met ovat sa­mais­tut­ta­via ja loh­dut­ta­via, eh­kä sik­si teen nii­tä töis­sä­ni.

Kir­jas­ton näyt­te­ly avau­tuu 18. syys­kuu­ta ja on au­ki 25. syys­kuu­ta saak­ka. Näyt­teil­lä on 18 työ­tä, ak­ryy­li­maa­lauk­sia, gra­fiik­kaa ja ve­si­vä­ri­töi­tä.

– Olen eri­tyi­sen in­nois­sa­ni, et­tä saan ava­ta näyt­te­ly­u­ra­ni Noor­mar­kus­sa, sil­lä asun ny­ky­ään tääl­lä. Tämä on mie­les­tä­ni iha­na paik­ka ja tän­ne on ol­lut hie­no pa­la­ta opis­ke­lu­jen jäl­keen, tyk­kään täs­tä ky­läyh­tei­sös­tä, Vir­ta to­te­aa.

Piir­tä­mi­seen ja maa­laa­mi­seen hän on mie­les­tään saa­nut hy­vät opit niin pe­rus­kou­lus­sa Noor­mar­kus­sa kuin lu­ki­os­sa Po­mar­kus­sa.

– Opet­ta­jat ovat ai­na kan­nus­ta­neet.

– Toi­voi­sin­kin, et­tä mah­dol­li­sim­man moni eh­ti­si käy­dä näyt­te­lys­sä­ni, ja toi­von hei­dän eh­dot­to­mas­ti an­ta­van myös pa­lau­tet­ta. Ha­lu­an ke­hit­tää it­se­ä­ni en­tis­tä enem­män täl­lä alu­eel­la, hän hy­myi­lee.