An­ni­na Lön­n­berg

NOOR­MARK­KU

Noor­mar­kun ka­ra­o­ke­mes­ta­ri ku­lu­va­na vuon­na on ah­lais­lai­nen Ada Tyni. Tyni lau­loi sekä tuo­ma­ris­ton et­tä ylei­sön sy­dä­miin per­jan­tai-il­lan kil­pai­lus­sa. Kil­pai­lun jär­jes­ti Noor­mar­kun Nai­sy­rit­tä­jät.

Kaik­ki­aan kil­pai­luun osal­lis­tui 23 lau­la­jaa. Ka­ra­o­ke­kap­pa­lei­ta kuul­tiin tun­nel­mas­ta ja tyy­lis­tä toi­seen. Tuo­ma­ris­tos­sa toi­mi­vat kir­joit­ta­jan li­säk­si Te­re­sa Kaa­res­maa, Juha Sil­lan­pää ja Ai­mo Lat­va. Tuo­ma­ris­ton mie­les­tä taso olil noor­mark­ku­lais­kil­pai­lus­sa kor­kea.

– Al­ku­kar­sin­nas­sa jo­kai­nen lau­la­ja va­lit­si it­sel­leen oman kap­pa­leen, jon­ka pe­rus­teel­la toi­sel­le kier­rok­sel­le va­lit­tiin kuu­si lau­la­jaa. Kak­kos­kier­rok­sel­le va­li­tut esiin­tyi­vät toi­sel­la kier­rok­sel­la it­se va­lit­se­man­sa kap­pa­leen.

Tyni va­li­koi­tui tuo­ma­ris­ton mu­kaan yk­si­mie­li­ses­ti voit­ta­jak­si.

– Hä­nen esi­tyk­sen­sä eläy­ty­mi­nen ja esiin­ty­mi­nen sekä vai­ke­ah­kot kap­pa­leet nos­ti­vat Adan voit­ta­jak­si, tuo­ma­ris­to to­te­si.

Toi­sek­si tuli noor­mark­ku­lai­nen Timo Kos­ki­nen ja kol­man­nek­si Vesa Hak­ko.

Ah­lais­lai­nen, 24-vuo­ti­as Ada Tyni ker­too, et­tä hän on lau­la­nut koko ikän­sä, ja vii­me vuo­si­na hän käy­nyt myös lau­lu­tun­neil­la. Ka­ra­o­ke­kil­pai­lui­hin hän on ot­ta­nut osaa muu­ta­ma­na vii­me vuo­te­na.

– Vii­mei­set vuo­det olen lau­la­nut enem­män to­sis­saan. Ai­em­min lä­hin­nä ko­to­na yh­des­sä per­heen kans­sa. Haa­vee­na oli­si, et­tä tätä voi­si teh­dä ihan elääk­seen, Ada miet­tii.

Lau­lu­tun­teil­la hän on käy­nyt ul­vi­la­lai­sen Tiia Heik­ko­sen opis­sa.

– Tiia on vie­nyt lau­lu­a­ni mo­nel­la ta­sol­la eteen­päin ja luot­san­nut ki­soi­hin, Ada to­te­aa.

Hä­nel­lä on aja­tuk­se­na myö­hem­min osal­lis­tua myös val­ta­kun­nal­li­siin lau­lu­kil­pai­lui­hin, ku­ten vaik­ka Voi­ceen.

– Elo­kuus­sa osal­lis­tuin Kuo­pi­os­sa Suo­men Ka­ra­o­ke­lei­jo­nien jär­jes­tä­mään kil­pai­luun, jos­sa tuli myös voit­to. Täs­tä kil­pai­lus­ta voit­to­na on mat­ka tou­ko­kuus­sa Turk­kiin, jos­sa pää­sen myös esiin­ty­mään.

Ada Tyni lau­loi Noor­mar­kun ka­ra­o­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la suo­sik­ki­lau­la­jan­sa Sam Smit­hin kap­pa­leel­la I’m not the on­ly one.

– Kä­vin Pori Jaz­zeil­la kuun­te­le­mas­sa hä­nen keik­kan­sa. Toi­se­na kap­pa­lee­na lau­loin Ima­gi­ne Dra­gon­sin kap­pa­leen Be­lie­ver.

Seu­raa­van ker­ran Ada saat­taa saa­da kil­pai­lu­me­nes­tys­tä Es­pan­jas­sa, sil­lä hän on kuu­kau­den pääs­tä muut­ta­mas­sa sin­ne mie­hen­sä kans­sa töi­hin.

– Me­no­lip­pu on os­tet­tu, pa­luu­lip­pua ei, mut­ta il­mei­ses­ti siel­lä­kin voi osal­lis­tua kil­pai­lui­hin, tu­los­sa on ai­na­kin Cos­tan täh­ti -ni­mi­nen ka­ra­o­ke­kil­pai­lu, Ada ker­too.