Juha Mä­en­pää

Noor­mark­ku

Suo­ma­lai­sen kes­tä­vyys­juok­sun uu­des­ta tu­le­mi­ses­ta vuon­na 1972 al­ku­ki­pi­nän­sä saa­nut Noor­mar­kun hölk­kä viet­tää 50-vuo­tis­juh­li­aan lau­an­tai­na 16.9. Noor­mar­kun ur­hei­lu­ta­lol­la kel­lo 14 al­ka­en ja mi­ten­käs muu­ten kuin juok­se­mal­la. Muu­tok­sia on vuo­sien var­rel­la ol­lut. Ajan­koh­ta on vaih­tu­nut ke­vääs­tä syk­syyn ja reit­ti on muut­tu­nut met­säi­ses­tä Mus­ta­lah­den len­kis­tä Noor­mar­kun kes­kus­taan.

Nyt kier­re­tään ns. Män­ty­län lenk­kiä. No­pea ja sel­keä reit­ti on tar­kis­tus­mi­tat­tu ja kaik­ki juos­ta­vat mat­kat, 1/2-ma­ra­ton, Rai­jan kymp­pi ja Taa­vin vi­to­nen ovat ti­las­to­kel­poi­sia. Ni­me­tyil­lä juok­su­mat­koil­la muis­te­taan vii­me syk­sy­nä me­neh­ty­nei­tä Rai­ja Vä­li­mä­keä ja Taa­vi Här­kös­tä. Mo­lem­mat te­ki­vät pit­kän uran sekä ur­hei­li­ja­na et­tä seu­ra­työs­sä. Rai­ja Vä­li­mä­en vuon­na 1983 juok­se­ma kym­pin Nop­san seu­ra­en­nä­tys 38.29,9 on kova ta­voi­te tä­män­kin päi­vän juok­si­joil­le.

Kol­man­nen ker­ran on mu­ka­na myös ne­li­o­suuk­si­nen Puo­li­ma­ra­ton­vies­ti, jos­sa osuu­det ovat 6,4 km, 4,9 km, 4,9 km ja 4,9 km. Vies­ti so­pii mai­ni­os­ti lii­kun­nal­li­sek­si työ­hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­mak­si tai ka­ve­ri­po­ru­kan yh­tei­sek­si kun­toi­luk­si. Jouk­ku­ei­den ko­koon­pa­no on va­paa.

Hie­non juok­sun kruu­naa tie­tys­ti hy­vät pal­kin­not. Kaik­ki osal­lis­tu­jat saa­vat mi­ta­lin ja osal­lis­tu­vat tuo­te­pal­kin­to­jen ar­von­taan. Li­säk­si kil­pa­sar­jo­jen kol­me pa­ras­ta pal­ki­taan po­kaa­lein.Tänä vuon­na osal­lis­tu­mis­mi­ta­lit ja pal­kin­not ja­kaa tuo­re vies­ti­juok­sun maa­ot­te­lu­voit­ta­ja As­se­ri Vä­li­mä­ki. Hä­nen kans­saan voi sa­mal­la vaih­taa kuu­lu­mi­set huip­pu-ur­hei­li­jan ar­ki­päi­väs­tä.

Noor­mark­ku hölk­kä

Mitä: Noor­mar­kun ½-ma­ra­ton 21,1km, Rai­jan kymp­pi 10 km, Taa­vin vi­to­nen 5 km ja Puo­li­ma­ra­ton­vies­ti osuu­det 6,4km, 4,9km, 4,9km ja 4,9 km

Mis­sä: oor­mar­kun Ur­hei­lu­ta­lo, Fin­pyyn kou­lun alue, Fin­pyyn­tie 18

Mil­loin: lau­an­tai­na 16.9. puo­li­ma­ra­ton klo 14, kym­pin sekä vi­to­sen yh­teis­läh­tö klo 14.15

Reit­ti: Kier­tää Noor­mar­kun kes­kus­tas­sa

Ki­vaa: Mi­ta­li kai­kil­le osal­lis­tu­mis­mak­sun mak­sa­neil­le, ar­von­ta­pal­kin­to­ja sekä pal­kin­not kil­pa­sar­jo­jen par­hail­le. Taa­vin vi­to­sel­la ei kil­pail­la. Liik­keel­le voi läh­teä myös il­man aja­not­toa klo 13.30 al­ka­en. Kaik­ki juok­se­vat/kä­ve­le­vät kun­to­sar­jas­sa.

Il­moit­tau­tu­mi­nen: Il­moit­tau­tua voi vie­lä pai­kan pääl­lä vii­meis­tään ½-tun­tia en­nen läh­töä (vies­ti vain en­nak­koon säh­kö­pos­til­la jori.lope@noor­mar­kun­nop­sa.fi)

Li­sä­tie­dot: www.noor­mar­kun­nop­sa.fi (mm. sar­jat, reit­ti­kart­ta, osal­lis­tu­mis­mak­sut, en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen) https://www.fa­ce­book.com/puo­li­ma­ra­ton (ku­via ja jut­tu­ja mat­kan var­rel­ta)