Po­mar­kun vam­mais- ja van­hus­neu­vos­tot ovat lä­het­tä­neet hy­vin­voin­ti­a­lu­een pro­jek­ti­joh­ta­ja Ka­le­vi Mä­ki­pääl­le kan­na­no­ton ky­sy­myk­si­neen sii­tä, mik­si liik­ku­va näyt­tee­not­to­au­to ei pal­ve­le kaik­kia asi­ak­kai­ta ta­sa­puo­li­ses­ti, eli min­kä ta­kia au­to ei ole es­tee­tön? Ohes­sa kan­na­not­to:

Sata-alu­een uu­si la­bo­ra­to­ri­on näyt­tee­not­to­au­to start­ta­si ja ajoi myös Po­mark­kuun esit­täy­ty­mään. Kä­vim­me tu­tus­tu­mas­sa tä­hän en­sim­mäi­seen liik­ku­vien pal­ve­lui­den ajo­neu­voon.

Ih­met­te­lem­me mik­si au­tos­ta ei ol­lut ke­hi­tet­ty kaik­kia asi­a­kas­ryh­miä huo­mi­oon ot­ta­vaa. Esit­te­li­jöi­nä toi­mi­neet hoi­ta­jat ker­toi­vat ol­leen­sa mu­ka­na au­ton suun­nit­te­lus­sa, hei­dän nä­kö­kul­man­sa on huo­mi­oi­tu. Näyt­tää sil­tä, et­tä pal­ve­lun käyt­tä­jien nä­kö­kul­ma on unoh­tu­nut. Au­to on vain ter­veil­le tar­koi­tet­tu. Iso osa käyt­tä­jis­tä on huo­nos­ti liik­ku­via, hei­kon ta­sa­pai­non omaa­via, avus­tet­ta­via ja lii­kun­ta­ra­joit­tei­sia (pyö­rä­tuo­li). Hei­tä tämä au­to ei pal­ve­le.

Liik­ku­vas­sa au­tos­sa tu­li­si eh­dot­to­mas­ti ol­la in­va­nos­tin. Mik­si au­toa ei ole suun­ni­tel­tu niin, et­tä ter­ve­jal­kai­set pää­se­vät au­ton si­sään si­vuo­ves­ta ja ta­ka­o­sas­sa oli­si in­va­nos­tin?

Au­to­ja on saa­ta­vil­la mo­nen­lai­sia. Em­me us­ko, et­tä kuor­ma-au­to­a­jo­kor­tin puu­te oli­si vält­tä­mä­tön es­te. Täl­lai­ses­sa hank­kees­sa voi­si ol­la ole­tus, et­tä tar­vit­ta­va kou­lu­tus ulot­tui­si ajo­kort­tiin as­ti.

Täs­tä au­tos­ta pi­lo­toin­ti­vai­heen ai­ka­na saa­ta­vat ko­ke­muk­set oli­si­vat pal­jon re­a­lis­ti­sem­pia, kun täs­sä oli­si pys­tyt­ty pal­ve­le­maan kaik­kia asi­ak­kai­ta.

Näyt­tee­not­to­au­ton ra­hoi­tus tu­lee EU:lta osa­na Kes­tä­vän kas­vun Sa­ta­kun­ta 2-han­ket­ta. Sen­kin vuok­si sen oli­si pi­tä­nyt ol­la kaik­ki asi­a­kas­ryh­mät huo­mi­oon ot­ta­va.

Tä­män au­ton näyt­tee­not­ta­ja -esit­te­li­jät ker­toi­vat, et­tä lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten näyt­teet ote­taan ole­tet­ta­vas­ti sen ra­ken­nuk­sen si­sä­ti­lois­sa, min­kä eteen au­to on py­sä­köi­ty, esim. kaup­pa, ap­teek­ki jne. Näyt­tee­not­to­au­ton ”py­säk­ki” on haas­teel­li­nen myös sik­si, et­tä se tar­vit­see toi­mi­ak­seen säh­köä. Tu­lee­ko pik­ku­kun­tien kaup­pa­liik­kei­den toi­min­ta tä­män myö­tä edel­leen mo­ni­puo­lis­tu­maan; ruo­kaa, pos­ti­pal­ve­lui­ta, pa­ket­ti­pal­ve­lui­ta, nos­to­au­to­maat­ti ja lab­ra­nurk­kaus? Tul­lee ah­das­ta! Mi­ten näis­sä nurk­kauk­sis­sa hoi­de­taan yk­si­tyi­syy­den suo­ja ja hy­gie­ni­an vaa­ti­muk­set?

On­ko kau­poil­ta, ap­tee­keil­ta jne. tie­dus­tel­tu en­nak­koon nii­den ti­lo­jen käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta näyt­tee­no­tol­le? On­ko mie­tit­ty, et­tä niis­sä ap­tee­keis­sa, mis­tä toi­mi­va tila löy­ty­vät, voi­si hyö­dyn­tää myös näis­sä työs­ken­te­le­vää, näyt­tee­no­ton osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa, ja os­taa näyt­tee­not­to­au­ton ta­soi­set pal­ve­lut suo­raan heil­tä?

Oli­sim­me toi­vo­neet au­ton pa­rem­paa ko­ko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua kan­sa­lais­ten osal­ta. Toi­vom­me, et­tä käyt­tä­jien nä­kö­kul­ma ote­taan kat­ta­vas­ti huo­mi­oon seu­raa­vis­sa liik­ku­vis­sa ajo­neu­vois­sa.

Au­to py­säh­tyy vain kun­nan kes­kus­tas­sa – mik­si ei si­vu­kul­mil­la? Kela-tak­sien tar­ve li­sään­tyy. Mis­tä tak­se­ja saa­daan li­sää, kun nii­den saan­ti on täl­lä­kin het­kel­lä han­ka­laa.

Olem­me miet­ti­neet, on­ko tämä oi­ke­as­ti edul­li­sem­paa kuin las­ke­taan kaik­ki liik­ku­vien pal­ve­lui­den tuo­mat kus­tan­nuk­set huo­mi­oi­den myös Kela-kul­je­tus­ten li­sään­ty­mi­seen ku­lu­vat ra­hat.

Hy­vin­voin­ti­a­lue on Po­mar­kun kun­nan­hal­li­tuk­sen pyy­tä­mään pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen ti­lan­ne­sel­vi­tyk­seen an­ta­mas­sa vas­tauk­ses­sa il­moit­ta­nut, et­tä jat­kos­sa Po­mar­kus­sa tar­jo­taan kiin­te­äs­sä toi­mi­pis­tees­sä sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­not­to, las­ten­neu­vo­la sekä so­vel­tu­vin osin äi­tiys­neu­vo­la. Mik­si sa­mas­sa ti­las­sa ei voi­tai­si hoi­taa näyt­tee­not­to­au­ton ta­soi­set la­bo­ra­to­ri­o­pal­ve­lut, sa­moin kuin tänä päi­vä­nä­kin teh­dään.

Ja li­säk­si se­ni­o­ri­neu­vo­lan pal­ve­lut, joi­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een van­hus­neu­vos­to on esit­tä­nyt jä­tet­tä­väk­si jo­kai­seen kun­taan. Täl­le Po­mar­kus­sa on tar­vet­ta, kun elä­kei­käi­siä on 1/3 kun­nan asuk­kais­ta.

Mari Mä­en­si­vu

Po­mar­kun van­hus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja

Satu Vil­ja­nen

Po­mar­kun vam­mais­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja