Suo­mes­sa on mui­hin mai­hin ver­rat­tu­na suh­teel­li­sen ti­heä lu­ki­o­verk­ko. Tämä tar­jo­aa useim­mil­le nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den käy­dä kou­lun­sa ko­toa kä­sin kor­ke­a­kou­lun por­teil­le saak­ka.

Pe­rus­kou­lun päät­tö­luo­kan op­pi­laat poh­ti­vat jo en­si ke­vään 2024 jat­ko-opin­to­vaih­to­eh­to­jaan. Run­sas puo­let suun­taa lu­ki­oon. Lu­ki­on mer­kit­tä­vin ero pe­rus­kou­luo­pin­toi­hin on suu­rem­pi va­lin­nai­suus.

Suo­men Lä­hi­lu­ki­oyh­dis­tys ry:llä on 180 jä­sen­lu­ki­o­ta. Jä­se­nek­si ot­ta­mi­sen het­kel­lä lu­ki­ol­la saa ol­la kor­kein­taan 150 opis­ke­li­jaa. Po­mar­kun lu­kio on jä­sen.

Uu­te­na vi­vah­tee­na näis­sä maa­seu­dun ja haja-asu­tu­sa­lu­ei­den pie­nis­sä lu­ki­ois­sa ovat kau­ko­mai­den opis­ke­li­jat My­an­ma­ris­ta, Viet­na­mis­ta ja muis­ta ke­hit­ty­vis­tä mais­ta. Kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta on jo lä­hes 50:ssä pie­nes­sä lu­ki­os­sa. OECD-mai­den PISA-kou­lu­saa­vu­tus­tut­ki­mus­ten mu­kaan Suo­mes­sa kou­lu­jen vä­li­set erot ovat erit­täin pie­net, jo­ten laa­du­kas­ta kou­lu­tus­ta saa kaik­ki­al­ta.

Kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den lu­ku­mää­rä on nyt sa­dois­sa, mut­ta syk­syl­lä 2024 jo tu­han­sis­sa. He ovat opis­kel­leet suo­men kie­len en­nen lu­ki­on aloit­ta­mis­ta ja käy­vät siis kou­lun­sa suo­mek­si.

Vie­rais­ta mais­ta tul­leet ovat useim­mi­ten mo­ti­voi­tu­nei­ta ja osaa­via. Kuka ta­han­sa ei ryh­dy opis­ke­le­maan ko­ko­naan uut­ta kiel­tä vain käy­däk­seen kou­lun­sa Suo­mes­sa. Mo­net ovat­kin lu­ki­o­luo­kil­laan kan­nus­ta­via esi­ku­via kan­ta­suo­ma­lai­sil­le luok­ka­to­ve­reil­leen.

Pie­net lu­ki­ot aut­ta­vat sekä so­si­aa­lis­tu­mi­ses­sa et­tä hy­vien tu­los­ten saa­vut­ta­mi­ses­sa. Ope­tus­ryh­mät ovat pie­neh­köt ja opin­to­jen oh­jaus ja yk­si­löl­li­nen opas­tus ylen­palt­tis­ta. Opet­ta­jat tun­te­vat usein ne­kin nuo­ret, joi­ta ei­vät it­se ope­ta. Pie­net lu­ki­ot ovat lä­hel­lä kas­va­tuk­sen ja huo­len­pi­don ihan­net­ta.

Kes­keyt­tä­nei­den ja nel­jän­nen vuo­den opis­ke­li­joi­den osuu­det ovat pie­nis­sä lu­ki­ois­sa huo­mat­ta­vas­ti al­le maan kes­ki­ar­von. Yli­op­pi­las­tut­kin­non edel­lyt­tä­mä kurs­si­va­li­koi­ma on kaut­ta maan pie­nis­sä ja suu­rem­mis­sa lu­ki­ois­sa sama.

Pie­nen paik­ka­kun­nan oma lu­kio yl­lä­pi­tää pie­nen kun­nan elin­voi­maa, li­sää lap­si­per­hei­den ha­lua jää­dä paik­ka­kun­nal­le ja voi hou­ku­tel­la kun­taan uu­sia asuk­kai­ta.

Juk­ka O. Mat­ti­la

pu­heen­joh­ta­ja, Suo­men Lä­hi­lu­ki­oyh­dis­tys ry