An­ni­na Ruo­kos­ki

LA­VIA

Ul­vi­lan mur­han tut­kin­nan­joh­ta­jak­si vuon­na 2008 siir­ty­nyt ri­kos­ko­mi­sa­rio, vuon­na 2010 elä­köi­ty­nyt, la­vi­a­lai­nen Pau­li Kuu­si­ran­ta on var­ma, et­tä ai­koi­naan Ul­vi­lan mur­haa tut­kit­ta­es­sa po­lii­si sel­vit­ti au­kot­to­mas­ti te­ki­jän. Hä­nen maa­nan­tai­na jul­kais­tus­sa kir­jas­saan Ul­vi­lan mur­ha – Ka­don­neen te­ki­jän jäl­jil­lä hän kir­joit­taa pää­tel­mis­tään ja huo­mi­os­taan hy­vin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti. Kri­tii­kin koh­teek­si nou­see ho­vi­oi­keu­den pää­tös, jos­sa syy­te hy­lät­tiin.

– Kos­ka hä­tä­kes­kus­pu­he­lun ai­ka­na taus­tal­ta ei kuu­lu ul­ko­puo­lis­ten ään­tä tai kamp­pai­lun ää­niä, voi­daan hä­tä­kes­kus­tal­len­teen pe­rus­teel­la pää­tel­lä, et­tei Juk­ka Lah­teen ole enää hä­tä­kes­kus­pu­he­lun ai­ka­na koh­dis­tet­tu veit­sel­lä vä­ki­val­taa, ku­ten kes­kus­ri­kos­po­lii­sin ri­kos­tek­ni­sen la­bo­ra­to­ri­on lau­sun­nos­sa to­de­taan. Kos­ka Juk­ka Lah­teen ei ole veit­sel­lä ai­heu­tet­tu vä­ki­val­taa hä­tä­kes­kus­pu­he­lun jäl­keen, on ai­noa mah­dol­li­suus, et­tä Juk­ka Lah­teen on veit­sel­lä koh­dis­tet­tu vä­li­val­taa en­nen hä­tä­kes­kus­pu­he­lua, myös tyt­tä­ren ha­vain­not vah­vis­ta­vat tä­män joh­to­pää­tök­sen, Kuu­si­ran­ta muun mu­as­sa to­te­aa.

– Hä­tä­kes­kus­pu­he­lun kes­tet­tyä kol­me mi­nuut­tia ja 41 se­kun­tia te­ki­jä oli pois­tu­nut. Ul­ko­puo­li­sel­la te­ki­jäl­lä oli­si siis ol­lut ai­kaa al­le vii­si mi­nuut­tia suo­rit­taa te­kon­sa. Te­ki­jä oli­si myös ol­lut is­ku­jen jäl­keen te­ke­mät­tä mi­tään Vä­ki­val­ta on lop­pu­nut ja Juk­ka Lah­ti kuo­lee hä­tä­pu­he­lun ai­ka­na. Kuo­let­ta­vat is­kut is­ke­tään Lah­den pää­hän sen 59 se­kun­nin ai­ka­na, kun An­ne­li Au­er on pois­sa pu­he­li­mes­ta hä­tä­kes­kus­pu­he­lun ai­ka­na.

Juk­ka S. Lah­ti sur­mat­tiin ko­to­naan raa´as­ti jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä vuon­na 2006. Lah­den ja hä­nen avi­o­puo­li­son­sa kans­sa ko­to­na oli tuol­loin hei­dän nel­jä las­taan, iäl­l­tään 2-, 4-, 7- ja 9-vuo­ti­aat. Tut­kin­ta koh­dis­tui aluk­si An­ne­li Au­e­rin ker­to­man mu­kai­seen ul­ko­puo­li­seen te­ki­jään, mut­ta Kuu­si­ran­nan vaih­dut­tua tut­kin­nan­joh­ta­jak­si epäi­lyt koh­dis­tui­vat An­ne­li Au­e­riin.

Kuu­si­ran­ta ker­too kir­jan jul­kis­ta­mi­se­ti­lai­suu­des­sa Riut­ta­lan- Mus­ta­jo­en ky­lä­ta­lol­la La­vi­as­sa, et­tä kir­jan kir­joit­ta­mi­seen suh­tau­dut­tiin kak­si­ja­koi­ses­ti.

– Kir­ja on eh­kä hie­man myö­häs­sä, mut­ta ha­lu­sin kui­ten­kin tuo­da esil­le omat nä­ke­myk­se­ni. Osa sa­noi, et­tä ei kan­na­ta van­ho­ja muis­tel­la, ja osa kan­nus­ti jat­ka­maan.

Kuu­si­ran­nan kir­ja kes­kit­tyy ai­no­as­taan Ul­vi­lan mur­han to­dis­te­luun sekä oi­keu­den pää­tök­siin.

Kir­jai­li­ja on hy­vin kriit­ti­ses­ti ana­ly­soi­nut muun mu­as­sa ho­vi­oi­keu­den pää­tös­tä ja poi­mi­nut kir­jaan koh­ta koh­dal­ta pe­rus­te­lu­ja sii­tä, et­tä esi­tut­kin­nas­sa syyl­li­nen sel­vi­tet­tiin.

Ul­vi­lan mur­haa kä­si­tel­tiin vuo­si­na 2010 - 2015 kak­si ker­taa Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ja kak­si ker­taa Vaa­san ho­vi­oi­keu­des­sa. Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mo­lem­mil­la ker­roil­la An­ne­li Au­e­rin elin­kau­ti­seen van­keu­teen mur­has­ta. Vaa­san ho­vi­oi­keus hyl­kä­si syyt­teen, jäl­kim­mäi­sel­lä ker­ral­la ää­nes­tys­pää­tök­sel­lä 2-1. Kor­kein oi­keus ei myön­tä­nyt asi­as­sa syyt­tä­jil­le ei­kä asi­a­no­mis­ta­jil­le va­li­tus­lu­paa.