Riuttala-Mustajoki on Vuoden kylä – Kullaa oli yleisön suosikki

Naa­pu­ri­ky­lät juh­li­vat Sa­ta­kun­nan Vuo­den ky­lä­kil­pai­lus­sa tänä vuon­na. Maa­kun­ta­val­tuus­to va­lit­si vii­me per­jan­tai­na Riut­ta­la-Mus­ta­jo­en ky­län Vuo­den ky­läk­si. Pal­kin­to­raa­din mu­kaan Riut­ta­la-Mus­ta­jo­ki vas­taa lois­ta­vas­ti kil­pai­lun tee­maan Tu­le­vai­suu­teen kat­so­va kylä. Tuo­ma­ris­to pe­rus­te­lee va­lin­taan­sa muun mu­as­sa sil­lä, et­tä ky­län toi­min­ta näyt­täy­tyy hy­vin or­ga­ni­soi­tu­na ja, et­tä ky­läyh­dis­tyk­sen toi­min­ta ta­voit­taa run­saas­ti ky­lä­läi­sia sekä myös va­paa-aja­na­suk­kai­ta. Ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ari Kuu­si­ran­ta ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Laak­so ovat tyy­ty­väi­siä ky­län saa­tua näin hie­non pal­kin­non.

Haluatko lukea koko artikkelin?