La­via

Riut­ta­la-Mus­ta­jo­ki La­vi­as­ta on mu­ka­na Sa­ta­kun­nan Vuo­den Kylä -kil­pai­lus­sa. Riut­ta­la-Mus­ta­jo­en ky­län li­säk­si tit­te­lis­tä ki­saa­vat Kor­ke­ao­ja ja Pei­poh­ja mo­lem­mat Ko­ke­mä­el­tä, Ri­kan­ti­lan kou­lu ky­lät Eu­ra­jo­el­ta ja Kul­laa Ul­vi­las­ta.

Vuo­den ky­lää voi ää­nes­tää ver­kos­sa osoit­tees­sa sa­ta­ky­lat.fi, jos­sa on jo­kai­ses­ta ky­läs­tä on esit­te­ly­vi­de­on­sa. Ää­nes­tää voi 26. tou­ko­kuu­ta saak­ka. Li­säk­si voi ää­nes­tää Fa­ce­boo­kis­sa.

Vuo­den ky­lää ha­e­taan jo 30. ker­ran. Tee­ma­na tänä vuon­na on tu­le­vai­suu­teen kat­so­va kylä, jos­sa on tu­le­vai­suu­de­nus­koa sekä ha­lua ja ky­kyä vai­kut­taa sii­hen, et­tä kylä on elä­vä jat­kos­sa­kin. Tuo­ma­ris­to on eh­dok­kai­na ole­vat ky­lät jo kier­tä­nyt ja teh­nyt pää­tök­sen­sä, joka jul­kais­taan maa­kun­ta­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 31. tou­ko­kuu­ta. Kylä pal­ki­taan maa­kun­nal­li­sil­la ky­lä­päi­vil­lä Huit­ti­sis­sa 11. elo­kuu­ta. Ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voit­ta­ja­ky­lä pal­ki­taan kil­pai­lus­sa kun­ni­a­mai­nin­nal­la.

Vuo­den Kylä -kil­pai­lun jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Sa­ta­Ky­lät ry ja Sa­ta­kun­ta­liit­to. Kil­pai­lun käy­tän­nön or­ga­ni­soin­nis­ta vas­taa Sa­ta­Ky­lät ry. Sa­ta­kun­ta­liit­to pal­kit­see voit­ta­ja­ky­län 3 400 eu­ron pal­kin­to­sum­mal­la.