Pau­lii­na Ruis­nie­mi

LA­VIA

Mika Ruis­nie­mi ajau­tui Huuh­ka­jan­vuo­ren ke­sä­te­at­te­riin näyt­te­le­mään vuon­na 2014 Ron­ja, ryö­vä­rin­tyt­tär -näy­tel­mään. Sil­loin hän esit­ti Ma­ti­as­ta, Ron­jan isää. Ruis­nie­men vai­mo An­ne­li esit­ti Ron­jan äi­tiä, ja ty­tär Aman­da yh­tä Ron­jan si­sa­ris­ta. Te­at­te­ri imai­si mu­kaan­sa lä­hes koko per­heen, ja Ron­jan jäl­keen on­kin Huuh­ka­jan­vuo­rel­la näh­ty jo­kai­ses­sa ke­sä­te­at­te­rie­si­tyk­ses­sä ai­na­kin yk­si Ruis­nie­mi.

En­sim­mäi­ses­tä esiin­ty­mi­ses­tään Mika Ruis­nie­mi sai työ­ka­ve­reil­taan lem­pi­ni­men Rii­hon Gere. Mikä har­ras­tuk­ses­sa kieh­too?

– Näyt­te­le­mi­nen on haus­kaa ja tun­tuu luon­te­val­ta, Mika Ruis­nie­mi sum­maa.

Ka­me­ran eteen hän ajau­tui ke­säl­lä 2020, kun La­vi­an nuo­ri­so­seu­ral­ta ky­sel­tiin ext­ro­ja Ajat­to­mat fil­mit -har­ras­ta­ja­ryh­män elo­ku­vaan Ta­pah­tui­pa ker­ran per­jan­tai­na. Ruis­nie­mel­lä sat­tui ole­maan ai­kaa, ja hän il­moit­tau­tui mu­kaan. Kun koh­taus oli saa­tu purk­kiin, Ruis­nie­mi ker­toi oh­jaa­ja On­ni Ve­sal­le, et­tä voi­si teh­dä jon­kin pu­he­roo­lin­kin. Sat­tu­mal­ta sel­lai­nen oli tar­jol­la, ja Ruis­nie­mi pää­tyi nä­ky­mään elo­ku­vas­sa ihan kun­nol­la.

– Sa­noin sil­loin On­nil­le, et­tä olen käy­tet­tä­vis­sä, jos myö­hem­min­kin tu­lee jo­tain, Ruis­nie­mi ker­too.

Kun Ajat­to­mat fil­mit sit­ten aloit­ti toi­sen pit­kän elo­ku­van­sa, Kyl­män ta­kaa-ajon, ku­vauk­set, pää­tyi mu­kaan myös Rii­hon Gere. Hän esit­tää uu­des­sa elo­ku­vas­sa per­heel­lis­tä vir­ka­mies­tä Ka­ler­vo Gus­tafs­so­nia.

– Elo­ku­va on sii­nä mie­les­sä jä­me­rä, et­tei sii­nä ole yh­tä pää­o­saa, vaan muu­ta­mia le­ve­äm­piä roo­le­ja. Kaar­lo on sil­ti si­vuo­sas­sa, Ruis­nie­mi ker­too. Myös vai­mo An­ne­li Ruis­nie­mi te­kee pie­nen si­vuo­san elo­ku­van lo­pus­sa.

Te­at­te­rin ja elo­ku­van te­ke­mi­ses­sä on mo­lem­mis­sa omat haas­teen­sa.

– Ke­sä­te­at­te­ris­sa saa vain yh­den oton. Toi­saal­ta siel­lä saa ol­la kau­ka­na ylei­sös­tä, ei­kä ihan kaik­ki näy, Ruis­nie­mi pun­ta­roi.

– Te­at­te­ris­sa myös saa pa­laut­teen li­vey­lei­söl­tä heti. Elo­ku­vaa teh­des­sä pa­lau­tet­ta tu­lee vain pai­kal­la oli­joil­ta, joi­ta on mah­dol­li­ses­ti vain oh­jaa­ja, joka sa­mal­la ku­vaa.

Nyt kun Ruis­nie­mel­lä on ko­ke­mus­ta sekä te­at­te­ris­ta et­tä elo­ku­vas­ta, on hän ker­naas­ti käy­tet­tä­vis­sä vaik­ka mi­hin.

– Kyl­lä minä läh­den, kun ky­sy­tään, jos se vain ai­ka­tau­lul­li­ses­ti on jär­ke­vää.”

Ajat­to­mat fil­mit -har­ras­ta­ja­ryh­män pää­mies On­ni Vesa ker­too, et­tä vuon­na 2014 pe­rus­tet­tu har­ras­ta­ja­ryh­mä on teh­nyt elo­ku­via lä­hes vuo­sit­tain. Kak­si vii­mei­sin­tä niis­tä ovat ol­leet pit­kiä, puo­len­tois­ta tun­nin elo­ku­via.

– Mi­tään näil­lä ei tie­na­ta, vaan elo­ku­via teh­dään rak­kau­des­ta la­jiin, Vesa ker­too.

Elo­ku­via teh­dään mi­ni­bud­je­til­la, ja Kyl­mä ta­kaa-ajo on saa­nut avus­tus­ta Le­a­der Jout­sen­ten­rei­til­tä. Li­säk­si elo­ku­val­la on usei­ta pie­nem­piä spon­so­rei­ta, joi­den tu­el­la on saa­tu hom­mat­tua rek­vi­siit­to­ja. Ku­vaus­pai­kak­si löy­tyi elo­ku­vas­sa näyt­te­le­vän An­nii­na Lo­din tyh­jil­lään ole­va mum­mu­la Mou­hi­jär­vel­lä, jon­ka si­sus­tus sopi 1980-lu­vul­le si­joit­tu­vaan elo­ku­vaan täy­del­li­ses­ti.

– Ny­ky­ai­ka ei oi­kein ins­pi­roi, Vesa pe­rus­te­lee in­to­aan si­joit­taa elo­ku­vi­aan men­nei­syy­teen.

Täl­lä het­kel­lä On­ni Ve­sal­la on usei­ta kä­si­kir­joi­tuk­sia pöy­tä­laa­ti­kos­sa työs­tet­tä­vä­nä. Kun so­pi­vas­ti pu­hut­te­le­va teks­ti löy­tyy, ke­rää hän jäl­leen po­ru­kan ka­saan ja tart­tuu ka­me­raan.

– Pro­ses­sis­ta op­pii koko ajan li­sää, ja ai­na ha­lu­aa teh­dä seu­raa­van, hän sum­maa.

Kyl­mä ta­kaa-ajo saa en­si-il­tan­sa Ajat­to­mien fil­mien Yo­u­tu­be-ka­na­val­la per­jan­tai­na 5. tou­ko­kuu­ta kel­lo 16.